Materialiteit en samenstellen

dinsdag 4 februari 2014 | 6 reacties

De kern van materialiteit bij samenstellen is: doe niet te veel, maar doe de juiste klantspecifieke werkzaamheden.

Dit stelt Elly van der Velden In het artikel 'Materialiteit en samenstellen' in Accountant van januari/februari.

Materialiteit wordt binnen samenstellingsopdrachten met name toegepast om na te gaan of alle geconstateerde afwijkingen in de jaarrekening moeten worden doorgevoerd. Het gebruik van de drempel als ondergrens zorgt ervoor dat de samenstellingswerkzaamheden zich richten op posten en mutaties die mogelijk het inzicht in de jaarrekening beïnvloeden.

Door berekening van de materialiteit in de planningsfase kunnen met name de klantspecifieke werkzaamheden worden uitgevoerd. De meer gerichte werkzaamheden hebben een positieve invloed op de kwaliteit.

  • Reageer
  • Print
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Delen


Laatste nieuws


Reacties (6) | Reageer


Reacties

Geplaatst door Koos de Vries - 7-2-2014 20:03:54

@Gerard:
Je begrijpt mijn pijnpunt.
Aan de ene kant is er een verklaring die voor de leek (de meeste van onze klanten) in feite zegt dat we niets hebben gecontroleerd, geverifieerd, gecheckt, etc, terwijl we aan de andere kant hartstikke veel werk hebben gedaan.
Toen ik kort geleden het nieuwste voorstel van de verklaring zag, werd ik boos.
Als we dan zeggen dat we geen zekerheid verschaffen, waarom krijgen we dan elke keer een nieuwe lading vaktechnische regeltjes over ons heen?

Nogmaals: we verschaffen géén (enkele) zekerheid, zeggen we, in tegenstelling tot een beoordelings- en controle-opdracht. En dan beweren we aan de andere kant dat wij er zeker van moeten zijn dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft? M.a.w. wij willen ergens zeker van zijn en vertellen vervolgens dat we daar niet voor kunnen instaan?

Wij worden veel te veel in de richting van controle-werkzaamheden gedrongen, terwijl de verklaring dit totaal niet dekt.

Ten slotte nog dit: ik merk vaak dat de discussie de vaktechnische kant op gaat, maar we moeten goed beseffen dat het maatschappelijk verkeer niet op de hoogte is van onze vaktechniek. Verplaats je in de klant!

Geplaatst door Gerard van Herk - 6-2-2014 10:54:54

"Dus alleen voldoen aan BW2, niks over betrouwbare cijfers.... "

Volgens mij is deze stelling onhoudbaar gezien Artikel 362.
Ik was er toen de 4e richtlijn werd geïmplementeerd en toen ging het juist om het verkrijgen van betrouwbare cijfers. Daarvoor kon iedereen zijn eigen jaarrekening in elkaar plakken.
Dat de samenstelverklaring niet voldoende weerspiegelt wat een accountant tijdens het samenstellen allemaal "controleert" doet daar niets aan af.
Trouwens deze onduidelijkheid is juist ontstaan omdat men wilde aangeven niet een "wettelijke controle" voor een goedkeurende verklaring te hebben uitgevoerd.
De spagaat een accountant is beter dan een administratiekantoor maar deze jaarrekening is niet gecontroleerd (De primaire taak van een accountant) heeft accountants bij introductie behoorlijk wat uren gekost. Klanten begrepen er de eerste keer dus helemaal niets van en waren zelfs, naar ik denk terecht, boos..
Dus ja, de samenstelverklaring dekt niet de vlag indien men een stukje vakwerk levert, maar nee voldoen aan BW2 houdt niet in dat de jaarrekening niet betrouwbare cijfers zou bevatten.
Dus ja ,Communicatie met het maatschappelijk verkeer blijft dus moeilijk.
Want welke professional zet onder zijn werk, ik heb mijn werk eigenlijk niet gedaan ?

Gaarne repliek, :)

Geplaatst door Mark Dongor - 6-2-2014 1:20:11

Het artikel is praktisch van opzet en goed geschreven. Echter zijn er toch een aantal kanttekeningen te plaatsen naar mij mening. Dit zijn de volgende.

Het berekenen van de materialiteit zoals hoe dit in het artikel wordt omschreven haalt volgens mij het kwantitatieve en kwalitatieve aspect door elkaar. De jaarrekeningmaterialiteit, de tolerantie en de uiteindelijke uitvoeringsmaterialiteit vormen mijn inziens het drempelbedrag voor een eventuele geconstateerde afwijking. De factoren die de tolerantie bepalen zijn mijn inziens niet per se kwalitatief van aard, aangezien de kwalitatieve materialiteit in eerste instantie ziet op de aard van een afwijking, ongeacht het bedrag. Dus de aspecten die in dit artikel kwalitatief worden genoemd zouden naar mijn mening kunnen worden toegepast voor het vaststellen van de tolerantie wat uiteindelijk de basis zal vormen voor je uitvoerings-materialiteit.

Voorts wordt gesteld dat bij de materialiteitsplanning rekening moet worden gehouden met wie de gebruiker van de jaarrekening is en daar de materialiteit op aanpassen. Ik vind het een opmerkelijk standpunt aangezien bij samenstelopdrachten veelal rekening wordt gehouden met het ‘brede maatschappelijke verkeer’ . Mijn inziens is dit ook terecht omdat je als accountant altijd rekening moet houden dat de jaarrekening uiteindelijk ook terecht kan komen bij een gebruiker waar je in eerste instantie geen rekening mee hebt gehouden. Zou je de materialiteitsplanning te eenzijdig spitsen op een, op dat moment voor jou bekende kring van gebruikers, en later blijkt dat deze kring wordt doorbroken, dan kan het vereiste inzicht dus op sommige onderdelen ontbreken. En de kern van NV COS 4410 is nu juist dat je als accountant wordt ingeschakeld voor je deskundigheid inzake verslaggeving. Naar mijn opvatting is op dat standpunt enige nuancering op zijn plaats.

Maar een belangrijker punt wat ik wil aanvoeren is dat dit artikel de indruk wekt dat het berekenen van materialiteit bij samenstelopdrachten verplicht is. Het wordt niet gecommuniceerd als subjectief gegeven terwijl dit wel zou moeten. Het is simpelweg geen objectief vaststaand gegeven dat de materialiteit moet worden berekend bij een NV COS 4410 opdracht. Paragraaf 15 van NV COS 4410 (oud) geeft aan dat de accountant het samengesteld financieel overzicht moet doorlezen om vast te stellen of het vrij van afwijkingen van materieel belang ‘lijkt’ te zijn. Paragraaf 34-b van NV COS 4410 (nieuw) spreekt over de bewustwording van de accountant dat het financieel overzicht geen afwijkingen van materieel belang ‘bevat’. Hoewel lijkt en bevatten qua gradaties verschillend zijn wordt nergens gerept over de eventuele verplichting voor een materialiteitsberekening. In de praktijk lossen (MKB) accountants dit vaak op door te kijken naar kwalitatieve materialiteitsaspecten. Hiermee bedoel ik de aard van de afwijking en geen drempelbedragen. Vaak heeft de accountant al een ‘onderbuikgevoel’ welke posten qua aard nader moeten worden bekeken zodat deze geen afwijking van materieel belang meer kunnen bevatten. Toegegeven, het zou in menig samensteldossier meer zichtbaar kunnen zijn wat de motivering is voor het ‘onderbuikgevoel’ (bijv. in de planningsfase een risico-analyse uit te voeren en hier de kwalitatieve materialiteit aan te koppelen en plan van aanpak) maar verder gaan dan dat acht ik persoonlijk overbodig. Zeker als de accountant betrokken is bij de administratieve dienstverlening (dus van de schoenendoos tot de jaarrekening).

Ten slotte is het bij de tuchtrechter (zowel bij de vroegere RvT, de AK en het CBb) inmiddels een vast patroon dat bij het toetsen op afwijkingen in een samengestelde jaarrekening, dit veelal gebeurt op kwalitatief niveau. Dus ook in de tuchtrechtspraak zie je vaak dat de aard van de afwijking centraal staat en niet zozeer drempelbedragen. Hiermee kan gezegd worden dat de lijn die veel MKB accountants hanteren, ook ingebed is via vaste rechtspraak.

Geplaatst door Koos de Vries - 5-2-2014 19:26:32

@Gerard van Herk:
De jaarrekening is de verantwoordelijkheid van de bestuurders, naar ik dacht, niet van de accountant. Art. 362 is er dus voor de bestuurders!
De accountant controleert, beoordeelt dan wel stelt vervolgens samen.
En tussen die drie ligt qua verklaring een gigantisch verschil. Bij controle van de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld moet de accountant een stuk zekerheid verschaffen, en daarvoor moet je weten hoe je die controle aanpakt.
In de samenstellingsverklaring zeggen we bijna niets, maar dat we vooral hebben verzameld, gerubriceerd, en samengevat. Niks controle dus.
In het nieuwste voorstel wordt zelfs verklaard dat we NIET hebben geverifieerd.....

Geplaatst door Gerard van Herk - 5-2-2014 13:16:50

Artikel 362

1. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.

Potatoe potato;

Een verantwoord oordeel dus geen fouten van materieel belang.
Misschien een beetje PE ??

Geplaatst door Koos de Vries - 5-2-2014 10:13:52

Ik heb altijd gedacht dat het instrument van de materialiteit er voor zou moeten zorgen dat er een stuk betrouwbaarheid wordt toegevoegd aan de jaarrekening. Een te grote fout laten zitten geeft onbetrouwbare informatie, toch?

En dan zegt de verklaring bij de jaarrekening:
"bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

"Geen zekerheid omtrent de getrouwheid". Wat is dan het doel van de materialiteit?

En wat bevestigen we?
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Dus alleen voldoen aan BW2, niks over betrouwbare cijfers....

Tja, communicatie (met elkaar en met het maatschappelijk verkeer) is nog een hele klus...Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen