Veel eensgezindheid tijdens NBA-debat 'Toekomst audit'

donderdag 29 mei 2014 | 14 reacties

De accountancy heeft sectorbreed serieuze problemen en de urgentie om als sector zelf met overtuigende maatregelen te komen wordt unaniem gevoeld. De stuurgroep die het formuleren van die maatregelen gaat begeleiden wordt verbreed met mensen van buiten de oob-kantoren.

Die eensgezinde conclusies en de toezegging over de verbreding, dit laatste na pleidooien van diverse aanwezigen, waren enkele van de concrete resultaten tijdens het op 28 mei gehouden NBA-debat over 'De toekomst van de audit'. In totaal waren daarbij (deels op uitnodiging) zo'n 45 mensen aanwezig, onder wie zowel bekende 'critici', NBA-bestuurders als - vooral - vertegenwoordigers van accountantskantoren, waaronder alle big four.

De al eerder geplande bijeenkomst had op 14 mei een extra lading gekregen door de dwingende opdracht van de politiek aan de accountantssector om in september met concrete maatregelen te komen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Zo niet, dan bekijkt de politiek zelf of extra maatregelen nodig zijn.

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

Als aftrap voor het debat, dat zeer strak en efficiënt werd geleid door oud-PvdA-voorzitter, presentator en programmamaker Felix Rottenberg, schetsten achtereenvolgens Giljam Aarnink (bestuurder EY), Marie-Pauline Lauret (partner Mazars) en Marcel Pheijffer (hoogleraar Nyenrode, blogger op Accountant.nl) kort hun analyse van het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Giljam Aarnink formuleerde vier kernvragen: Staat het publiek belang wel centraal in het beroep? En kwaliteit? Zijn de maatschappelijke verwachtingen reëel en kunnen wij die wel leveren? En is de accountant wel transparant? "Soms lijkt het alsof er niks deugt", stelde hij. "De beeldvorming is aanmerkelijk negatiever dan de werkelijkheid. Er is al veel gebeurd. Maar we zijn er nog zeker niet en er moet concreet iets gebeuren om dat op te lossen. Het is zeker niet alleen perceptie, we moeten er met zijn allen op al deze punten de schouders onder zetten."

Cultuurverandering en diversiteit

Marie-Pauline Lauret benadrukte vooral het belang van cultuurverandering en pleitte in dat verband onder meer voor vergroting van de diversiteit bij de kantoren. "Niet alleen in termen van man-vrouw, maar ook in generaties en andere achtergronden. Betrek jonge mensen veel meer bij het debat en heb ook het lef om jongere mensen sneller te laten doorstromen."

Volgens Lauret is het beroep te passief, moeten accountants durven zeggen waar het verkeerd is gegaan en kan de houding 'wij worden niet begrepen' echt niet meer. Ook stelde ze vragen bij het huidige verdien- en partnermodel. "Wat wij in verleden hebben mogen verdienen door specifieke ontwikkelingen zoals IFRS, is geen norm meer voor nu. En ik ben niet per se tegen het partnermodel, maar je moet wel kijken naar de invulling daarvan. Daarbij gaat het over kwaliteit versus financiële prikkels."

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

Marcel Pheijffer stelde vast dat de huidige discussie ook 38 jaar geleden al werd gevoerd, getuige onder meer het rapport 'The Accounting Establishment' van de Amerikaanse Senaat in 1976. "We weten al heel lang wat er moet gebeuren, maar wat doet u er nu aan? Het lijkt op het verplaatsen van de dekstoelen op de Titanic. Voor de maatschappij is niet herkenbaar dat u er aan werkt."

Hij benadrukte dat wat er nu bij KPMG aan de hand is, ook bij andere kantoren had kunnen gebeuren. Hij hekelde accountants die kritiek van de AFM afdoen als 'zeuren over ISA-dingetjes', evenals 'het dogma' dat de combinatie controle-advies meerwaarde zou opleveren, het wijzen naar prijsdruk als oorzaak voor controleproblemen ("nee zeggen bij een te laag budget kan best") en ook de niet altijd geloofwaardige samenstelling van de commissies publiek belang bij oob-kantoren. "We doen inderdaad al veel, wordt gezegd. De vraag is echter: doen we de goede dingen?"

Zijn we een professie ten behoeve van het publiek belang of een industrie ten behoeve van de markt? Dat is volgens Pheijffer de kernvraag. "In het tweede geval moet je de controleverplichting afschaffen. In het eerste geval is mijn remedie: verhoog de grens voor verplichte controle drastisch - breidt wel de definitie van oob uit - en maak waar dat openbaar belang speelt, het toezicht nog scherper dan nu."

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

Verbreding van werk- en stuurgroep

Tot slot richtte hij zijn pijlen op de samenstelling van de eerder die dag door NBA-voorzitter Huub Wieleman in een column aangekondigde werkgroep en stuurgroep die, gewapend met de 'oogst' van het debat, de voorstellen voor maatregelen gaan formuleren. De werkgroep die het werk gaat doen is samengesteld uit jongere beroepsgenoten van oob-vergunninghoudende kantoren. Daarbij wordt ze begeleid door een stuurgroep samengesteld uit bestuurders van kantoren en de NBA.

Aansluitend bij eerder op de dag geplaatste kritiek in reacties op Accountant.nl pleitte Pheijffer voor het betrekken van bekende 'critici' en beroepsgenoten uit niet-oob-kantoren in die gremia. "Doe het niet alleen met de grote kantoren, want dan stimuleer je de kritiek, zowel van binnenuit als van buiten."

In de zaal was er veel bijval voor die oproep, onder meer van Tuacc-aanvoerder Pieter de Kok, Marie-Pauline Lauret en Steven van Eijck (voorzitter commissie publiek belang bij EY). Na concreet doorvragen door Felix Rottenberg zegde Wieleman toe gehoor te geven aan de kritiek en ook mensen van buiten de oob-sfeer in de stuurgroep op te nemen. Hij legde uit dat aanvankelijk voor de oob-opzet was gekozen omdat de discussie en aandacht nu eenmaal vooral in dat domein spelen en gezien de korte doorlooptijd snelheid en effectiviteit in de besluitvorming is vereist. Vervolgens zouden de maatregelen volgens hem dan worden vertaald naar andere segmenten.

"Maar er is duidelijk behoefte aan verbreding", erkende Wieleman. Ook de aanwezige big four-bestuurders stemden in met het verbreden van de stuurgroep.

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

Excuus van KPMG

De aanwezigen onderschreven vrijwel unaniem dat de huidige problemen de hele sector betreffen en niet alleen de veel aandacht trekkende big four en zeker ook niet alleen het momenteel geplaagde KPMG. Wel nam KPMG-bestuurder Marc Hogeboom de gelegenheid te baat voor het voorlezen van een met applaus onthaald openingsstatement:

"Beste mensen, voordat ik vanmiddag mijn bijdrage aan het debat zal leveren, stel ik het op prijs om een enkele opmerking te kunnen maken inzake KPMG.

Wij varen door wild water waarvan de deining door onszelf is veroorzaakt. In werk voor controleklanten dat ter discussie komt, in zaken die onszelf als organisatie aangaan. We schaden daarmee niet alleen de belangen van onszelf maar ook die van onze klanten, de maatschappij en van de beroepsgroep als geheel. En met name voor deze laatste wil ik in het kader van deze bijeenkomst van vanmiddag, namens KPMG mijn oprechte excuses aanbieden.

Ik doe dat in de overtuiging dat wij, en dat proces is al ingezet voordat wij eergisteren de welkome entree van Jan Hommen konden aankondigen, met alle kracht en prioriteit onze inspanningen zullen concentreren op de kwaliteit van ons controlewerk. Waarin we terug zullen gaan naar de basis, werkend zonder uiterlijk vertoon, degelijk en met ingeprent plichtsbesef. Ons terdege realiserend dat ons bestaansrecht ligt in onze vertrouwensrol voor de maatschappij. Dit motiveert mij om deel te nemen aan dit debat."

NBA-debat 'Toekomst van de audit' 

Vervolgens kwam in de diverse vragenrondes een serie vaststellingen, voorstellen en prioriteiten naar voren, waaronder:

 • innovatie;
 • doorbreken van de interne gerichtheid van de partnerstructuur;
 • maatschappelijk verkeer bepaalt wat wij moeten doen, niet wijzelf;
 • het beroep moet authentiek en met empathie worden beleefd;
 • kwaliteit moet tot in de haarvaten worden beleefd, is nu niet altijd het geval;
 • gebrek aan lef, kies voor het publieke belang;
 • de commissie publiek belang is nu een tandeloze tijger, er zijn externe bestuurders nodig;
 • meer wetenschappelijk onderzoek en toegang tot gegevens bij de kantoren;
 • betere samenwerking tussen opleiding en beroep;
 • het beroep ontbeert leiderschap, verbondenheid, een gemeenschappelijke visie;
 • er is een onbalans in ons beroep geslopen, te veel op geld verdienen gericht;
 • totaal gebrek aan inhoudelijke investering in het vak (geld verdienen is makkelijk, geld investeren is moeilijker);
 • meer diversiteit inbrengen verhoogt de geloofwaardigheid;
 • de toon aan de top moet gaan draaien, stakeholders moeten zien dat er werkelijk iets is veranderd;
 • kom met iets fundamenteels, op zijn minst de voorwaarde om alleen te praten met de raad van commissarissen, het bestuur is er alleen om vragen te beantwoorden;
 • betrek ook de andere disciplines binnen de grote organisaties bij de veranderingen.

Opvallend was dat over al deze suggesties geen grote verschillen van mening bleek te bestaan. Ook de vraag van Rottenberg aan de zaal wie het voor minstens 75 procent eens was met de gepresenteerde dogma's van Marcel Pheijffer, leidde tot een verrassend resultaat: het overgrote deel van de aanwezigen stak zijn hand op.

Kanttekeningen werden gezet bij de verantwoordelijkheden van de accountant. "De accountant is onderdeel van het systeem, en kan het niet alleen", stelde PwC-bestuurder Michael de Ridder. "Daarom zullen we ervoor moeten zorgen dat commissarissen veel meer dan nu het geval is hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever nemen."

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

'Communiceer in alle openheid'

Rottenberg adviseerde het beroep om de komende maanden door te pakken en in september voor de politiek met een duidelijke lijst prioriteiten te komen, inclusief een beschrijving "in alle openheid" van welke maatregelen dan al zijn doorgevoerd en welke punten later zullen volgen, voor de korte, middellange en lange termijn. "Haal de kernpunten er uit en geef aan hoe de voortgang bij elk punt is. Dat moet kunnen in drie maanden, anders bent u geen knip voor de neus waard. Kom met een club die slagkracht heeft en een grote morele representativiteit. Die brede samenstelling is belangrijk. Dit is geen communicatietrucje, het moet snel en serieus. De Kamer moet zeggen: jullie hebben het niet slecht gedaan. Je moet verrassen en verbazen, en uitstralen dat je het zelf wilt."

In de slotbeschouwingen werd vrij eensgezind vastgesteld dat er een breed gedragen gevoel van urgentie bestaat, het bewustzijn dat er iets moet gebeuren en dat de wil er is om te proberen de diverse groepen samen te brengen en het voor elkaar te krijgen. Omdat de tijd kort is en cultuurverandering een kwestie van lange adem, is het essentieel de buitenwereld - onder wie politici - ervan te overtuigen dat de sector wel stáát voor die cultuurverandering.

Huub Wieleman zei te zijn opgevallen dat het volgens iedereen een sectorbreed vraagstuk is en dat er een sterke commitment blijkt om er samen aan te willen werken. "Het is best een complex probleem, zoals al blijkt aan de veelheid aan punten die hier naar voren is gebracht. Maar we moeten gaan leveren. Ik ben het eens met Felix Rottenberg dat de timing duidelijk moet zijn. Daarbij moeten we wel accepteren dat we in die drie maanden soms alleen op hoofdlijnen maatregelen zullen aangeven. Maar wel concreet."

NBA-debat 'Toekomst van de audit'

 • Reageer
 • Print
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Delen


Laatste nieuws

Reacties (14) | Reageer


Reacties

Geplaatst door Margo - 10-6-2014 21:40:38

Ik zie de afweging tussen commercie en professie in meerdere reacties terug, alsmede in mijn eigen praktijk. Zoals al terecht gesteld is het lastig hier een keuze in te vinden en is altijd een gulden middenweg gehanteerd, die waar nodig bijgesteld wordt. In het huidige debat wordt de nadruk gelegd op het veranderen van de mentaliteit bij beroepsbeoefenaars en de tone-at-the-top. Centraal hierbij staat dat de professie meer in acht dient te worden genomen ten opzichte van de commercie.

Mijn gedachtengang hierin is niet zo zeer om professie een grotere rol te laten spelen in dit geheel, maar om de link te profileren tussen deze twee (en niet zo zeer het verschil). Enerzijds doordringen wij onszelf als beroepsgroep weer van het gegeven dat het goed en kritisch uitvoeren van ons werk (en dus meer "professie") ons meer "commercie" oplevert. Anderzijds, doordringen we tevens de maatschappij en de markt van dit gegeven, zodat ook de markt specifiek waarde gaat hechten aan een goede en kritische accountant.

Geplaatst door Hans Dijkstra - 2-6-2014 19:47:49

Volgens mij verliezen we de stelling die Marcel poneerde uit het oog:

"Zijn we een professie ten behoeve van het publiek belang of een industrie ten behoeve van de markt?" Het gaat dan om vier elementen, professie, publiek belang, industrie en markt.

Het is natuurlijk niet zo moeilijk om een betoog op te zetten waaruit blijkt dat een goed werkende markt ook goed is voor het publiek belang. Maar de werkelijkheid is dat er geen ideaal kapitalisme, geen ideale marktwerking bestaat.

Naar diverse maatstaven heeft het model van accountants die werken voor een breder belang en betaald worden door 'de klant' redelijk gewerkt. Zowel zonder als met wettelijke basis. Maar waarom zou dat zo moeten blijven? Ook hebben we gezien dat de overheid probeerde ('new public management') veel nutsdiensten als bedrijven te runnen en er bedrijven van te maken. De EK (en ook senator Kuijper zelf in zijn boek) heeft laten zien dat daar veel ondoordachte gevolgen in zaten. En wat te denken van 'publiek belang' zelf, het was al een lastige kreet, maar als je 'Een wankele democratie' leest dan is glashelder dat de motivatie om te stemmen ook iets anders in elkaar zit dan pakweg de jaren '60.

Zo maar even een paar voorbeelden om te laten zien dat we meer moeten doen dan naar het verleden kijken. Het zou mooi zijn als we in de komende maanden ook met gedachten komen over de inrichting van ons beroep die origineler zijn dan die binnen de tegenstelling 'overheid' of 'markt'.

Geplaatst door Wim Nusselder - 2-6-2014 18:12:43

Het lijkt me van belang om onderscheid te maken tussen
1) het gebrek aan vertrouwen dat inherent is aan de scheiding tussen eigendom en bestuur (breder: belanghebbenden en managers), waaraan externe accountancy zijn bestaansrecht ontleent en
2) het gebrek aan vertrouwen in de onafhankelijkheid van externe accountants, waardoor externe accountancy zijn bestaansrecht dreigt te verliezen.

Markt versus publiek belang en commercie versus professie zijn inderdaad niet hetzelfde.
Ik waarschuwde juist tegen het denken in zulke dichotomieën, omdat er mijns inziens DRIE economische ordeningsprincipes in het spel zijn:
- overheidsregulering met bijbehorende bureaucratie en sanctionering,
- principieel vrijwillige ruilrelaties en
- onderlinge regeling van zaken op basis van gedeelde ideeën en idealen.
Kortom: bureaucratie (of hierarchie), commercie (in essentie: vrijwillige ruil) en professie (in essentie: zelfregulering).

Economische ordening betreft meer dan de vraag in hoeverre markten overheidsregulering behoeven, juist door de mogelijkheid van zelfregulering.

Geplaatst door Arnout van Kempen - 2-6-2014 9:39:55

Zowel tijdens de PKI-cursus als bij cursussen op het gebied van VGBA en ViO die ik nu regelmatig mag verzorgen, komt de vraag altijd wel aan de orde: wat nu als het bij de klant NIET goed zit? Met name, want nu als het management niet zo integer blijkt als vooraf gedacht?

Ik wijs er dan altijd op dat accountantscontrole nu juist veronderstelt dat:

1. Mensen onbedoeld fouten maken
2. Mensen niet 100% integer zijn

Als we niet zouden uitgaan van een minder dan volledige integriteit van het management van de klant, dan zouden we alleen nog maar zoeken naar onbedoelde fouten. In een hooggeautomatiseerde omgeving, die state of the art is ingericht, ben je dan betrekkelijk snel klaar met je controle. Maar zo is het vanzelfsprekend niet.

De discussie hier is best interessant, als je goed leest. Sybren Kalkman stelt dat de accountant zowel voor de markt als voor het publieke belang werkt. Wim Nusselder maakt daar de polen "commercie" en "professie" van, wat naar mijn bescheiden mening niet hetzelfde is. Vervolgens wijst Jan Bouwens er, volkomen terecht lijkt me, op dat ook de arbeidsmarkt voor ambtenaren gewoon een markt is.

Maar de vraag van Sybren Kalkman staat nog volstrekt overeind. Is er een tegenstelling tussen "werken voor de markt" en "werken voor het algemeen belang"? Ik zou zeggen: nee, die tegenstelling is er niet. Maar luister naar Jan Bouwens over hoe markten werken. Het is vaak ook maar semantiek. Werkt CampinaMelkunie voor de markt? Jazeker, als je daarmee bedoelt dat ze proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Werken ze voor het algemeen belang? Maar zeker wel, als je daarmee bedoelt dat ze Nederland van een gezond voedingsmiddel, melk, proberen te voorzien.

Cowboy-kapitalisme werkt, zo leert de geschiedenis, nergens goed. Plan-economie werkt, zo leert de geschiedenis, nergens goed. Maar een vrije markt, met overheidsingrijpen om imperfecties uit de markt te halen, werkt al best lang uitstekend. Niet omdat ongelukken niet gebeuren, maar omdat van ongelukken geleerd wordt.

Langs die lijn moet ook het accountantsberoep, dat al voorzien is van twee overheidsinstellingen, AFM en NBA, zich als marktpartij in een met zachte hand geleide markt verder ontwikkelen.

Het accountantsberoep staat ten dienste aan de markt en aan het algemeen belang.

De kernwoorden uit dit statement zijn noch "markt", noch "algemeen belang". Het kernbegrip is "ten dienste". Het accountantsberoep is dienstverlenend en moet dienstbaar zijn aan de markt. En daarmee dient zij het algemeen belang.

Wat er ook bedacht wordt in de komende maanden (en wat er al bedacht is!) dit zal de kernwaarde moeten zijn. Dienstbaarheid.

Geplaatst door Jan Wietsma - 2-6-2014 8:54:48

Het was zeker goed dat de NBA dit debat heeft georganiseerd. De eensgezindheid heb ik ook geproefd. Evenwel zullen we hard moeten werken aan de concrete uitvoering, en dat zal toch wel wat lastiger worden vermoed ik.

Geplaatst door Rik Blijham - 1-6-2014 21:25:23

Als het bij de klant goed zou zitten en deze was zo wijs om altijd te bedenken dat het ook in zijn eigen belang betrouwbare verantwoordingen op te stellen dan was accountantscontrole niet nodig. De accountant ontleent nu juist zijn bestaansrecht aan het feit dat die wijsheid lang niet altijd opgebracht wordt en dat het publiek daar tegen beschermd moet worden. Misschien zijn de belangen van klant en publiek langs een omweg wel hetzelfde, de gepercipieerde belangen zijn dat lang niet altijd. En waar de accountant geacht wordt de belangen van het publiek te behartigen lijkt het mij onwenselijk dat de gecontroleerde degene is die hem aanstelt en betaalt. Alleen maar oproepen de rug recht te houden zet geen zoden aan de dijk; dat vergt wel het creëren van de juiste omstandigheden zoals Jan terecht opmerkt.

Geplaatst door Jan Bouwens - 1-6-2014 16:36:21

@Sybren en Wim

Jullie spreken over ‘als het bij de klant niet goed zit’ Dat is natuurlijk geen nieuw verschijnsel. Dat verschijnsel is terug te voeren naar de tijd sedert welke we de scheiding tussen eigendom en bestuur invoerden, dus sinds er schulden bestaan en mensen aandelen in bedrijven konden nemen. De eigenaren van de VOC lieten de boeken controleren om problemen tet zake te voorkomen. Lees eens anders The Thousand Autumns of Jacob de Zoet van David Mitchell eens om te leren hoe het een accountant in 1799 vergaat als hij wordt aangesteld een verduistering te duiden maar waar van hem verwacht wordt te stoppen met onderzoek als hij zijn opdrachtgevers uitkomt. Als hij die grens passeert volgt een vreselijke straf die hem de rest van het leven voor de voeten loopt. Het is precies die weg die we de accountant vragen te nemen, en we zullen dus omstandigheden moeten creeren waarin de kans dat hij voor de rest van zijn leven moet boeten vanwege een rechte rug belangrijk wordt verkleind. Het is precies om deze reden dat het zo moeilijk is om mensen binnen het bedrijf zo ver te krijgen zaken aan de kaak te stellen. Dit boek van Mitchell zou verplicht moeten zijn voor alle accountants en controllers.

Wat nu als het bij de klant niet goed zit. Wel dat is klip en klaar. Als het bij de klant niet goed zit moet de accountant dit signaleren bij de relevante stakeholders. Fraudes horen bekend te zijn bij de RvC, en ook tekortkomingen in de administratie, waardering etc. Maar jullie hebben gelijk als je daar tegenover stelt dat de accountant wellicht onvoldoende medewerking ontvangt. In dat geval dient de goedkeurende verklaring worden onthouden of dient de opdracht te worden teruggegeven. In beide gevallen heeft het bestuur maatschappelijk uit te leggen waarom de accountant zich terugtrok. Over dit onderwerp is meerdere keren geschreven, onder meer door Arnout van Kempen.

Er is ALTIJD sprake van marktwerking. Zou de accountant ambtenaar worden, dan is er nog altijd sprake van marktwerking. Immers de arbeidsmarkt voor een ambtenaar (of iets dat daarop lijkt) ziet er anders uit dan die van een partner in spé. Bedrijven zullen bij zo’n ingreep inschatten hoe de kwaliteit van de audit hierdoor wordt beïnvloed.


Geplaatst door Wim Nusselder - 1-6-2014 12:43:28

@Sybren
Professie en commercie zijn inderdeed geen zinvolle tegenstelling, ook omdat er een derde pool is in de economische ordening: bureaucratie (in de neutrale Weberiaanse zin van het woord).
Alledrie zijn elementen in elke economische ordening, waarbij samenspel en evenwicht bepalen in hoeverre disfunctionele machts- en vermogensposities opgebouwd dan wel tegengegaan kunnen worden.

Inderdaad: ZOLANG de governance bij de gecontroleerde op orde is, lopen maatschappelijk belang, organisatiebelang en het belang van managers en eigenaars parallel.
Inderdaad: ZOLANG de sociale cohesie in een samenleving voldoende is en publieke percepties geen imago’s van beroepsgroepen onder druk zetten, gaan publieke en private belangen goed samen.
Nu dat in elk geval sinds 2008 NIET MEER het geval is rond beroepsgroepen als accountants en bankiers, behoeft die economische ordening echter heroverweging.
Dat gaat vast meer tijd kosten dan tot september.

Geplaatst door Sybren Kalkman - 1-6-2014 9:55:51

'Zijn we een professie ten behoeve van het publiek belang of van de markt?' vraagt Pheijffer de zaal. Het is echt een verkeerde tegenstelling, en als we dat niet inzien komen we er niet uit. Een betrouwbaar functionerend bedrijfsleven (en andere instellingen) is een belang van iedereen, maar vooral ook van die organisaties zelf. Het hoeft dus niet erg te zijn dat we de klant dienen of de klant ons betaalt, zolang het bij die klant zelf goed zit. En bij de meeste van de klanten is dat ook zo en wordt de accountant dan ook niet met de tegenstelling geconfronteerd. De accountant helpt de klant om betrouwbaar te zijn.
Langs een omweg hebben publiek en klant dus hetzelfde belang. Tenzij de zaak onder druk komt. Maar dan is de tegenstelling er een van de korte termijn.

Geplaatst door Marc Schweppe - 30-5-2014 19:27:40

Voorafgaand aan de ALV van de NBA worden op maandag 23 juni twee sessies georganiseerd als onderdeel van de themabijeenkomst. Eén van deze sessies heeft als titel 'Hoe verder?' en gaat in op de toekomst van het accountantsberoep. Zaken als professioneel gedrag, communicatie en het omgaan met wensen van opdrachtgevers komen daarbij aan de orde. Aanvang 10 uur. Meer info is te vinden op www.nba.nl.

Geplaatst door P.j.m. van Dam AA - 30-5-2014 12:51:28

....en nu maar hopen dat e.e.a. begrijpelijk , in de essentie omschreven , en positief bij de jaarvergadering van het NBA aan de orde komt.
We wachten met spanning af....
P.J.M. van Dam AA

Geplaatst door Wim Nusselder - 29-5-2014 22:56:25

Dat klinkt hoopgevend! Succes!

Ik onderstreep graag de door Marcel Pheijffer geformuleerde identiteitsvraag (“een professie ten behoeve van het publiek belang of een industrie ten behoeve van de markt?”) én dat dat in wezen een vraagstuk van economische ordening is.
Maak vooral niet de vergissing om die keuze te associëren met een keuze tussen overheid en ‘vrije’ marktwerking.
Als professie en belanghebbenden zaken zelf organiseren voorkomt juist dat de overheid ze moet regelen, controleren en afdwingen.
Democratisch gecontroleerde politici hebben wél een overkoepelende verantwoordelijkheid voor die economische ordening: voor de manier waarop
- overheidsregulering met bijbehorende bureaucratie en sanctionering,
- principieel vrijwillige ruilrelaties en
- onderlinge regeling van zaken op basis van gedeelde ideeën en idealen
gecombineerd worden om welvaart te optimaliseren.

Het is een goede zaak dat werk- en stuurgroep nu representatief worden gemaakt voor de hele beroepsgroep, maar
- vergeet niet om ook belanghebbenden erbij te betrekken en
- kijk ook naar andere beroepsgroepen die worstelen met vergelijkbare spanningen tussen commercie en professie.
Dit economische ordeningsvraagstuk is niet uniek voor accountancy, maar doet zich overal voor waar dienstverlening naast directe klanten maatschappelijke belangen dient.

De -vermoedelijk breed gedeelde- weerstand tegen overheidsbemoeienis is terecht.
Een bureaucratisch overheidsapparaat is niet geschikt om accountancy te organiseren of zelfs maar aan te sturen of daarop toezicht te houden.
Verwar de overheid echter niet met ‘de politiek’, met democratische processen om maatschappelijke belangen af te wegen, om de maatschappij in den brede te laten toetsen of een professie zijn werk goed doet.

Vergeet niet dat ‘de politiek’ gevraagd heeft verder te kijken dan de governance en aansturing van accountants: ook het verdienmodel moet ter discussie staan.
Ja, bij een keuze voor een identiteit als commerciële dienstverleners dient de controleverplichting, als uitdrukking van publiek belang, afgeschaft te worden.
Bij een keuze voor een identiteit als professionele behartiger van maatschappelijke belangen moet echter écht het commerciële verdienmodel op de schop, de directe financiële band tussen gecontroleerde en controleur.
Daar zijn verschillende opties voor, die naast elkaar kunnen bestaan en waar in eerste instantie mee geëxperimenteerd kan en moet worden.

Misschien hoeft niet iedere accountant die identiteitsvraag op dezelfde manier te beantwoorden.
Het ligt voor de hand om de scheidslijn tussen professie en commercie ongeveer parallel te laten lopen aan die tussen controle en advies.
Voor sommige categorieën gecontroleerden, waar de maatschappelijke belangen minder groot zijn, kan die scheidslijn mogelijk minder hard blijven dan voor andere categorieën, mits bewust rekenschap wordt gegeven van het onderscheid en van de voor- en nadelen van hardere scheiding.

Geplaatst door Fouk Tsang - 29-5-2014 22:42:59

Ik sluit mij aan bij Arnout ik ging ook met een goed gevoel naar huis. Ik heb woensdag de kans niet voor gehad maar alle hulde voor gemaakte excuus van KPMG. Afgelopen weken gaven een aantal mensen aan dat ik in mijn "voorspellende" blog misschien iets te optimistisch was, maar KPMG verraste ons allen met het excuus. Dat moeten we nu als beroep doen verrassen. Laten zien dat we kunnen luisteren naar het maatschappelijk verkeer! En nu aan de slag.

Geplaatst door Arnout van Kempen - 29-5-2014 20:28:06

Minstens zo belangrijk als de inhoud, was de sfeer. Ik weet dat ik een optimist ben, en ik weet dat er allerlei redenen gevonden kunnen worden om met cynisme te reageren op het gebeuren. Maar mijn afdronk is positief. Ik heb genoten van de inbreng van "het accounting establishment" zoals Marcel het graag noemt. Kwetsbaar, open, eerlijk. Ik ging met een warm gevoel naar huis.


Reageer op dit artikel


 NBA Opleidingen

Actualiteiten pensioenen

19 mei in Hoevelaken

De nieuwe VGBA

21 mei in Nieuwegein
Vacatures


Kadaster zoekt een Manager Risk, Audit en Informatiebeveiliging in Apeldoorn

APG Groep zoekt een Manager Business Control in Heerlen en Amsterdam

FinanceFactor zoekt een Finance Manager in Rotterdam

MediaPartners Group zoekt een Assistent Controller m/v in Amstelveen