Algemene Ledenvergadering

Ledenvergadering NBA: 'daadkracht tonen'

Een nieuwe locatie, een toelichting op de governance-plannen, enkele stevige discussies en een kleiner bestuur: dat was de ledenvergadering van de NBA. "Er zijn mensen buiten dit beroep die naar ons kijken."

Na jaren verblijf in congrescentrum Spant! in Bussum koos de NBA dit keer voor de industriële omgeving van De Fabrique, aan de rand van Utrecht. Een locatie die een organisatie in verbouwing moest symboliseren. 109 leden waren in levende lijve aanwezig, met wat volmachten leverde dat 127 stemmen op.

Inmiddels heeft de minister van Financiën ingestemd met een wetswijziging die online stemmen tijdens de ALV mogelijk moet gaan maken, wat in de toekomst voor meer draagvlak vanuit de achterban kan zorgen.

Voorzitter Marco van der Vegte noemde 2019 voor het beroep een "cruciaal jaar". Een jaar waarin de nieuwe Commissie Toekomst Accountancysector zich zal buigen over de inrichting van het beroep. De NBA staat klaar om die commissie bij te staan als "nuttige sparringpartner", aldus de NBA-voorzitter.

Ingrid Doerga, oud-voorzitter van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants, vreesde wel dat het beroep met de inrichting van de nieuwe commissie "ons straks door de vingers loopt".

Tijdens de toelichting van de nieuwe governanceplannen van de NBA, die voortkomen uit de Vernieuwingsagenda, werd onder meer stilgestaan bij de nieuwe PE-regeling. Van input- naar outputgericht, is het vertrekpunt. Young prof Wendy Groot behoort als controlemedewerker van de Belastingdienst tot de eerste groep die de nieuwe methodiek gaat beproeven. Het gaat om zelf verantwoordelijkheid nemen, benadrukte zij, "in de praktijk moet nog duidelijk worden hoe je dat doet".

SRA-voorman Paul Dinkgreve miste nu nog de samenhang tussen kwaliteit, eigen verantwoordelijkheid en naleving. “Er zijn nog geen normen waaraan je kunt toetsen.”

Actieplan mkb

John Weerdenburg (Auxilium) presenteerde, als voorzitter van een werkgroep die de plannen uit de Vernieuwingsagenda doorvertaalde naar de mkb-praktijk, een 'Actieplan MKB' met als titel 'De accountant kijkt mee, dus is het oké'. Volgens hem is de mkb-accountant "meer doener dan denker". De mkb-accountant is er primair voor de klant, "maar houdt daarbij wel rekening met zijn beroepsregels". De uitvoering van het actieplan wordt een zaak voor de Commissie MKB van de beroepsorganisatie.

Bestuurslid Jan Wietsma gaf een update van de activiteiten van de nieuwe werkgroep Accountech, gericht op innovatie. Inmiddels is door die werkgroep het 'techlandschap' van de accountant in kaart gebracht. "De accountant moet meer digitaal vaardig worden, nieuwe kennis ontwikkelen, maar daarbij wel prioriteiten stellen", meende Wietsma. Ambitie van de werkgroep Accountech is om voorafgaand aan de ledenvergadering van juni 2019 een compleet innovatieprogramma voor leden te presenteren.

Volgens Harm Mannak, die na zijn interimjaar nog twee jaar aanblijft als NBA-directeur, was de rol van de beroepsorganisatie als belangenbehartiger "wat aan erosie onderhevig". Een rijke historie is geen garantie voor de toekomst, benadrukte hij. Reden voor de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA, die meer gaat over het beroep en de ontwikkeling daarvan, dan om machtsposities. De nog ruwe plannen voor de nieuwe governance worden in de komende periode uitgewerkt samen met een grote groep van zo'n duizend leden, met name via een hele serie 'toekomsttafels'. Mannak had als interim bestuurder "nog geen sector meegemaakt die zo inhoudelijk en zo degelijk is als deze, maar we vinden het lastig om dat te vertellen".

De presentatie van de governanceplannen, die uitgaan van het samenbrengen van leden via faculties en communities, leverde de nodige vragen en reacties op bij de aanwezigen. Is dit ook niet een mooie gelegenheid om het onderscheid tussen de beide ‘soorten’ accountants, RA en AA, te slechten, zo werd gevraagd.

John Weerdenburg vroeg naar de consequenties van de nieuwe structuur voor de contributie, die nu gebaseerd is op een indeling in ledengroepen. In het nieuwe model gaan die verdwijnen, is het idee. Mannak benadrukte dat de opbouw van de contributie in een aparte werkgroep uitgewerkt wordt.

Geïnspireerd door de jongste Accountantsdag vroeg Carel Verdiessen zich af of de NBA ook een 'premortem' analyse op de nieuwe structuur gaat uitvoeren, een methode om vanuit een doemscenario terug te redeneren naar mogelijke oorzaken. "Naast toekomsttafels dus ook 'no future tafels'?", vroeg dagvoorzitter Robert Mul (NBA) zich af.  SRA-voorzitter Dinkgreve gaf de NBA een compliment. De nieuwe inrichting bewijst dat er is geluisterd naar de leden, meende hij. "Dat moet tot iets goeds kunnen leiden."

Kleiner bestuur

Gestemd werd er tijdens de ALV over twee verordeningen. Met een technische verordening rondom de kwaliteitsbeoordelingen, die met name voor SRA-leden relevant is, werd door negentig procent van de aanwezigen ingestemd. En dan was er de verordening over een verkleining van het NBA-bestuur, van dertien naar zeven leden.

Voorzitter Van der Vegte schetste dat eerder, tijdens een bestuurstweedaagse in september, een oproep is gedaan binnen het zittende bestuur. Zes leden hebben zich vervolgens bereid verklaard hun functie neer te leggen. Daaronder zijn enkele vertegenwoordigers uit de mkb-praktijk, wat sommige bezoekers aan de ledenvergadering in het verkeerde keelgat schoot. Het ging ze te snel, zijn er geen nieuwe verkiezingen nodig?

Vice-voorzitter Diana Clement benadrukte dat binnen het bestuur goed is bekeken hoe een transitiebestuur, dat de komende twee jaar aan de slag gaat, eruit moet zien. Doel is uiteindelijk te komen tot een NBA-bestuur van slechts vijf personen; dat nieuwe bestuur moet door de ledenvergadering worden gekozen. Volgens oud-bestuurslid Jos van Huut komt het er nu op aan daadkracht te tonen. "Er zijn mensen buiten dit beroep die naar ons kijken, daarom moeten we deze stap zetten." Uiteindelijk stemde ruim 73 procent van de aanwezigen voor de verkleining van het NBA-bestuur.

Vice-voorzitter Clement ging ook kort in op de financiering van de projecten uit de Vernieuwingsagenda, die maakt dat 2018 door de NBA met een (gepland) negatief resultaat van bijna acht ton wordt afgesloten. Maar het weerstandsvermogen van de beroepsorganisatie blijft boven de gestelde norm. Wel vroeg Clement aandacht voor de toenemende werkdruk binnen de bureau-organisatie van de NBA, als gevolg van nieuwe projecten in combinatie met bestaande taken.

Voorzitter Van der Vegte sloot af met een dankwoord aan de zaal voor de "wijze woorden" die er waren gewisseld. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de zes vertrekkende bestuurders, die tijdens een aansluitend diner in kleinere kring uitgebreider werden bedankt.

Bekijk de video-impressie van de ALV:

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Gerelateerd

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.