Nieuws

EZK stimuleert onderwijsinstellingen tot oprichting van mkb-werkplaatsen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Mkb-werkplaatsen gepubliceerd.

De nieuwe regeling – die onder de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies valt – komt voort uit het EZK-programma 'Versnelling digitalisering mkb'. Doel van de regeling is het stimuleren van de oprichting van mkb-werkplaatsen door onderwijsinstellingen. Binnen mkb-werkplaatsen kunnen studenten leren en oefenen in de beroepspraktijk, rekening houdend met de toenemende digitalisering, en worden mkb'ers geholpen met het maken van een digitaliseringsslag.

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool of MBO-instelling) of een onderwijsinstelling in een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor het initiëren en opzetten van een mkb-werkplaats en voor het verrichten van de volgende activiteiten in het kader van die mkb-werkplaats:

  • het in kaart brengen van de digitaliseringsvraagstukken van mkb-ondernemers en het samenbrengen van student en mkb-ondernemer voor het maken van een roadmap (een advies met betrekking tot de digitaliseringsmogelijkheden van de mkb-ondernemer);
  • algemene voorlichting en brede kennisdeling en -verspreiding op het gebied van digitalisering en brede verspreiding van de resultaten van de mkb-werkplaats, middels in ieder geval een openbaar toegankelijk digitaal platform;
  • het monitoren en evalueren van de effecten en resultaten van de mkb-werkplaats;
  • het geven van openbare en brede bekendheid aan de mkb-werkplaats.

Binnen een mkb-werkplaats moet de onderwijsinstelling of moeten de onderwijsinstellingen samenwerken met partijen in de regio, waaronder in ieder geval een of meerdere regionale overheden. Per regio kan een mkb-werkplaats andere regionale partners kennen en andere accenten in technologie en opzet hebben. Het basisconcept is echter gelijk: de mkb-werkplaats moet een open netwerk zijn, met ruimte voor toetreders.

De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten en ten hoogste 450.000 euro per aanvraag. Voor 2020 is een budget van 2 miljoen euro te verdelen.

Aanvragen kunnen van 2 april tot en met 19 mei 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse criteria, waarna het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.