Magazine

NBA nieuws

Eerste online ledenvergadering NBA - Organisaties en accountants moeten meer aandacht geven aan klimaatbeleid - Young profs: 'Technologie maakt werk alleen maar leuker' - NBA reageert op rapporten CTA en MCA en kabinetsreactie - Vitamine A: drieluik over diversiteit - Veel belangstelling voor NBA HELPT-webinars.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Eerste online ledenvergadering NBA

De NBA organiseerde op 15 juni haar eerste geheel digitale ledenvergadering. De ALV stemde in met de benoeming van Monika Bankert als nieuw bestuurslid.

Voorzitter Marco van der Vegte was trots dat het accountantsberoep zich zo goed door de coronacrisis slaat. “Nooit eerder was het zo waar: Nederland rekent op zijn accountants.” De politieke keuze om heel snel een pakket aan steunmaatregelen te presenteren heeft het beroep “opgezadeld met een uitvoeringsprobleem”, zo stelde Van der Vegte. De NBA zit vanaf het begin van de crisis daarvoor aan tafel bij het ministerie van SZW en het UWV, om de gemaakte politieke keuzes te helpen vertalen naar “concrete en toepasbare uitvoeringsregels”.

Benoemingen
Monika Bankert werd door de leden gekozen als nieuw NBA-bestuurslid, als opvolger van Gertjan Stoker. Het accountantsberoep moet een rol willen vervullen bij het werken aan een betere, duurzame samenleving, wat Bankert betreft. Ook de herbenoeming van voorzitter Marco van der Vegte, de benoeming van Malika Bensellam-Bouhtala als plaatsvervangend voorzitter en de benoeming van Anja Bast-den Hollander als controlerend accountant van de NBA waren hamerstukken.

Bestuurslid Esther van der Vleuten gaf aan dat de impact van de coronacrisis op het resultaat van de NBA over 2020 vooral voelbaar is door een omzetdaling van zo’n twee miljoen euro bij NBA Opleidingen. Voor dit jaar gaat de NBA daarom uit van een negatief resultaat van € 664.000. Over 2019 viel het resultaat juist bijna een miljoen euro gunstiger uit dan gedacht. De NBA is financieel gezond en ook het minimum weerstandsvermogen is geen reden voor zorg. Het aantal leden groeide in het afgelopen jaar met 247, tot in totaal bijna 22.000.

Loftrompetten
Tijdens de vergadering werd de voortgang van de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA toegelicht. Aan het slot van de ALV waren er drie NBA ‘Loftrompetten’ voor Bas Herrijgers, Jos van Huut en Arnout van Kempen, vanwege hun grote bijdrage aan het beroep en de beroepsorganisatie in de afgelopen jaren.

In totaal namen ruim 350 leden online deel aan de vergadering. De livestream van de ALV terugkijken kan via nba.nl.

Organisaties en accountants moeten meer aandacht geven aan klimaatbeleid

Het thema CO2-uitstoot wordt door driekwart van de organisaties en hun accountants niet geagendeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de NBA samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Het onderzoek laat zien dat accountants zich nog beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken. Gekeken is in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot. Dat onderwerp wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd. Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door de respondenten nauwelijks waargenomen.

De meeste accountants zijn persoonlijk wel bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van die uitstoot.

Meer aandacht nodig
De NBA ziet in de uitkomsten van het ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat meer aandacht nodig is voor CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen. De beroepsorganisatie wil hen hierin stimuleren en faciliteren.

Begin 2020 presenteerde de NBA al de Publieke Managementletter ‘Klimaat is financieel’. “We hielden toen niet voor mogelijk dat de coronacrisis zou leiden tot een - tijdelijke - daling van CO2-uitstoot”, aldus voorzitter Marco van der Vegte. “Maar als we vooruit kijken, weten we dat voor het nakomen van klimaatafspraken structurele en betrouwbare informatie nodig is en nodig blijft de komende jaren.”

Het rapport CO2 onder controle? is een vervolg op het eerdere onderzoeksrapport CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda, dat door de RuG en NBA werd gepresenteerd in 2018. Beide publicaties zijn beschikbaar via nba.nl.

Young profs: ‘Technologie maakt werk alleen maar leuker’

Is de accountancy voor jongeren nog wel een aantrekkelijke, vooruitstrevende en innovatieve branche om in te werken? Wat is de invloed van digitale tools op de controle? Daarover ging de NBA in gesprek met vijf young profs van Deloitte, Qwintess, KPMG, EY en PwC.

In het gesprek ging het onder meer over de digitale tools die kantoren gebruiken en hoe dat de controle verandert. De young profs zijn het er over eens dat data-analyse kwaliteitsverhogend werkt. “Je kunt je aandacht richten op de echte bijzonderheden. Dan vind je veel zaken waar de klant geen weet van heeft.” Die verdieping leidt ertoe dat klanten zeggen dat controleteams de spade dieper in de grond steken.

De inzet van technologie maakt het werk ook aantrekkelijker, vinden de jonge accountants. Als de controle meer en meer wordt geautomatiseerd blijven professional judgment, schattingsposten, going concern en frauderisico’s over. “Dat is niet erg. Het maakt het werk alleen maar leuker.”

Een uitgebreide weergave van het gesprek met de jonge accountants is opgenomen op het Dashboard Accountancy, dat te vinden is via nba.nl.

NBA Jaaroverzicht 2019

De NBA publiceert, naast het Jaarrapport met de jaarrekening, ook een publiek Jaaroverzicht. In korte berichten met links naar meer informatie wordt op een compacte manier inzichtelijk gemaakt wat de NBA heeft gedaan in 2019. Het Jaaroverzicht is te vinden op nba.nl.

NBA reageert op rapporten CTA en MCA en kabinetsreactie

De NBA heeft begin mei een uitgebreid commentaar gepubliceerd op de eindrapporten van MCA en CTA en de kabinetsreactie naar aanleiding van die rapporten.

Op 14 januari verscheen het derde en laatste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en op 30 januari het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) Op 20 maart zond minister Hoekstra de kabinetsreactie op beide rapporten aan de Tweede Kamer, inclusief een pakket maatregelen om tot duurzame verhoging van de controlekwaliteit van accountants te komen.

De NBA reageerde direct bij verschijning al kort op de bevindingen van MCA en CTA. In de formele reactie gaat de beroepsorganisatie meer in detail in op de op de belangrijkste onderwerpen, aanbevelingen en aangekondigde maatregelen.

Over het inzichtelijk maken van kwaliteit via Audit Quality Indicators (AQI’s) stelt de NBA dat het cruciaal voor succes is dat de definities, doelstellingen en meting hiervan niet door de sector alleen worden bepaald. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor proportionaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de verschillen tussen grotere en kleinere vergunninghouders. Als het gaat om het rapporteren hierover is de beroepsorganisatie graag bereid te onderzoeken of daarvoor het Dashboard Accountancy in een onafhankelijke entiteit kan worden ondergebracht.

Toezicht
De NBA steunt de aanbevelingen van CTA en MCA over de inrichting van het toezicht, waarbij wordt uitgegaan van het concentreren van het toezicht op alle Wta-vergunninghouders bij de AFM. Ook deelt de NBA het uitgangspunt dat bij de uitvoering van dat toezicht de beoordeling van kwaliteitsbeheersingssystemen centraal komt te staan, naast aandacht voor compliance en factoren die van materiele invloed zijn op de kwaliteit.

De NBA is terughoudend over de aanbeveling van CTA en MCA om inzet van forensische expertise verplicht te stellen bij wettelijke controles. De beroepsorganisatie ziet meer in een risicogerichte aanpak van controles en extra aandacht voor fraude en continuïteit in permanente educatie. De NBA is positief over de aanbevelingen voor het experimenteren met nieuwe structuurmodellen.

Aantrekkelijkheid beroep
Te veel nadruk op compliance kan een negatief effect kan hebben op de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep. Het doorbreken van die negatieve spiraal is heel belangrijk en vraagt van bestuurders en accountants in het veld oog voor het publiek belang, oog voor een goed functionerend team en een kwetsbare opstelling.

De NBA staat positief tegenover een onafhankelijke bestuursvoorzitter (aanbeveling MCA), met dien verstande dat capabele titeldragers (bijvoorbeeld vanuit een rol als commissaris of bestuurder in de publieke sector) niet per definitie uitgesloten zijn. Benoeming van de voorzitter is volgens de NBA een zaak van de ledenvergadering. Ook minister Hoekstra vindt de voorzittersbenoeming iets voor het beroep zelf.

De reactie van de NBA is te vinden via nba.nl.

Vitamine A: drieluik over diversiteit

Het beluisteren waard in de reeks Vitamine A-podcasts: een drieluik over diversiteit.

Accountant.nl is dit jaar gestart met ‘Vitamine A’, een serie podcasts voor accountants. Vitamine A-host Sven Budding van de NBA maakte als onderdeel van die reeks programma’s een drieluik over vrouwelijk leiderschap, diversiteit en inclusiviteit. Hij sprak daarin met drie gasten: Esther-Mirjam Sent (hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA), Sandra Lutchman (expert op het gebied van leadership diversity & inclusion) en Agnes Koops (partner en bestuurder van PwC).

De Vitamine A-podcasts zijn te beluisteren via Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, Deezer, Overcast en Tune In. Alle afleveringen zijn daarnaast terug te vinden via de podcast-button bovenaan de Accountant.nl-website.

Veel belangstelling voor NBA HELPT-webinars

De reeks NBA HELPT-webinars voorziet duidelijk in een behoefte. De zeven inmiddels gehouden webinars over de steunmaatregelen en andere ‘coronazaken’ konden rekenen op forse belangstelling.

Meer dan 1.500 leden en andere geïnteresseerden schoven op 11 juni 2020 online aan voor het eerste webinar over de NOW-regeling. Ook de andere webinars, over de mkb-praktijk, audit, accountants in business, fiscaliteiten, fraude en het tweede NOW-webinar werden elk door vele honderden deelnemers bezocht.

De reeks webinars is onderdeel van het NBA HELPT-platform, dat medio maart bij het uitbreken van de coronacrisis is geopend. De webinars zijn ook via dat platform terug te kijken.

Hits en downloads
De HELPT-pagina’s op de website van de NBA zijn sinds de openstelling medio maart al zo’n dertigduizend keer geraadpleegd. De snel groeiende lijst veel gestelde vragen scoort meer dan tienduizend hits. Meest bekeken thema bij die FAQ’s: uitstel van betaling van belastingschulden. De speciale ‘corona-alert’ (NBA Alert 42), die tussendoor enkele keren is aangepast aan de ontwikkelingen, is inmiddels ook al zo’n vijftienduizend keer gedownload.

Omdat de NOW-regeling in de praktijk veel complexer blijkt dan aanvankelijk gedacht, en het aantal vragen daarover relatief heel groot is, is de informatie over die regeling inmiddels op een apart deel van de Helpt-pagina’s gebundeld. Alle informatie is te vinden via nba.nl/helpt.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.