Magazine

NBA nieuws

NBA steunt plan voor internationale standaarden voor duurzaamheidsinformatie - Accountantskamer: doorlooptijd tuchtzaken korter - Einde aan reeks webinars over nieuwe PE-regeling - NBA vraagt kantoren om deelname aan pilot fraude en continuïteit - Herziene handreiking over gevolgen coronapandemie.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 2, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

NBA steunt plan voor internationale standaarden voor duurzaamheidsinformatie

De NBA heeft haar steun uitgesproken aan de IFRS Foundation, voor het ontwikkelen van internationale standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving.

Dat staat in een commentaar van de NBA dat aan de IFRS Foundation in Londen is gestuurd, als reactie op een Consultation Paper on Sustainability Reporting. De beroepsorganisatie onderschrijft de behoefte aan en relevantie van consistente, vergelijkbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie. Volgens de NBA is de IFRS Foundation ook de juiste partij om het voortouw te nemen bij wereldwijde standardsetting.

De zorgvuldige totstandkoming van standaarden voor niet-financiële informatie en de steun van veel betrokken partijen is belangrijk, maar ook snelheid is zeer wenselijk. Dat vraagt om een pragmatische aanpak voor de korte termijn.

Niet alleen klimaat
De NBA benadrukt in haar reactie op het consultatiedocument dat klimaat nu vaak bovenaan staat bij duurzaamheidsverslaggeving, maar ook andere duurzaamheidsthema’s moeten onderdeel van de standaarden worden. Daarbij kan worden gedacht aan natuurlijke hulpbronnen, arbeidsomstandigheden, diversiteit en fraudepreventie.

Ook andere partijen, zoals Accountancy Europe, Eumedion en IFAC hebben gereageerd op de voorstellen van de IFRS Foundation.

Accountantskamer: doorlooptijd tuchtzaken korter

De gemiddelde doorlooptijd van tuchtzaken bij de Accountantskamer is in 2020 gedaald tot 211 dagen. Een jaar eerder was dat nog 285 dagen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van de Accountantskamer. Verlaging van de doorlooptijd was een van de doelen die de kamer zich had gesteld aan het begin van het jaar. In 2020 heeft de Accountantskamer in 215 zaken een uitspraak gedaan. Het ging daarbij om 148 algemene uitspraken en 67 PE-zaken. Van de 148 algemene zaken werden er 45 gegrond verklaard en legde de Accountantskamer een maatregel op. Van de PE-zaken waren er 36 gegrond.

De coronacrisis bracht ook beperkingen met zich mee voor het werk van de Accountantskamer. Na een noodgedwongen sluiting konden in mei 2020 de zittingen in de rechtbank worden hervat nadat zittingzalen ‘corona-proof’ waren gemaakt. Enkele zaken zijn digitaal behandeld.

Digitalisering
De Accountantskamer zet voor 2021 in op verdere digitalisering van het werkproces. De kamer is gestart met een pilot waarbij een aantal partijen processtukken digitaal aanleveren. “Integriteit en veiligheid van het dossier staan daarbij voorop”, aldus voorzitter Sandra Schreuder.

Andere zaken waarvan de Accountantskamer hoopt dat die dit jaar hun beslag krijgen zijn de uitbreiding van het aantal leden van de kamer en de mogelijkheid om accountants een corrigerende maatregel op te leggen, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarvoor is een wetsvoorstel in de maak.

Einde aan reeks webinars over nieuwe PE-regeling

Ruim vijfduizend NBA-leden hebben sinds september 2020 deelgenomen aan de serie webinars van de beroepsorganisatie over de nieuwe PE-regeling. De reeks is nu afgerond. Leden wilden vooral weten hoe ze aan hun nieuwe verplichtingen kunnen voldoen en op welke manier de NBA dat toetst.

Hoe leg ik mijn portfolio vast en wanneer moet ik dat inleveren, was één van de meestgestelde vragen tijdens de negentien NBA-webinars over de nieuwe opzet van de permanente educatie, die sinds dit jaar voor alle accountants van kracht is.

Het nieuwe PE-model gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van NBA-leden bij PE-activiteiten. Ze kunnen kiezen voor klassikale opleidingen, maar ook voor intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie; zolang er maar aansluiting is bij de eigen beroepspraktijk. Er is niet langer sprake van een minimum aantal te behalen PE-uren.

Vormvrij
Alle PE-activiteiten worden vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Dat is vormvrij, zolang maar duidelijk wordt gemaakt wat de eigen werkzaamheden zijn, welke leerdoelen worden benoemd en welke PE-activiteiten leden verrichten in het kader daarvan. Ook de behaalde leerresultaten moeten worden vastgelegd. Voor het beheer heeft de NBA een PE-tool ontwikkeld, maar ook andere soorten bestanden zijn mogelijk.

Leden moesten voor 1 april 2021 hun plan van aanpak vastleggen. Uiterlijk op 31 januari 2022 moeten ze vervolgens verklaren dat ze aan de PE-verplichting over 2021 hebben voldaan. De NBA
houdt jaarlijks steekproeven op portfolio’s van individuele leden. Voor leden die geen PE-webinar hebben bijgewoond is een video met nadere uitleg beschikbaar. Ook is alle informatie over de nieuwe PE-regeling samengevoegd op de NBA-website.

NBA vraagt kantoren om deelname aan pilot fraude en continuïteit

De NBA vraagt accountantskantoren met een controlevergunning om deel te nemen aan een pilot rondom het rapporteren over fraude en continuïteit bij niet-oob-controleklanten.

Dat schrijft de beroepsorganisatie in een brief aan alle accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren. In het najaar van 2020 heeft de NBA aan de Tweede Kamer toegezegd het beleid rondom fraude en continuïteit “duidelijker en meer zichtbaar” tot uitdrukking te willen brengen.

Binnen de Stuurgroep Publiek Belang is als vervolg daarop afgesproken een pilot te houden over het boekjaar 2020. Daarvoor is elke accountantsorganisatie in de stuurgroep gevraagd om bij vijf niet-oob-controleklanten te rapporteren in de controleverklaring over fraude en andere non-compliance risico’s.

Verbreding
Omdat daarop positief is gereageerd is besloten de pilot te verbreden naar alle accountantsorganisaties met controlevergunning. Die kunnen de pilot in een “free format” invullen. Daarbij gaat het zowel over het rapporteren over aanwezige maatregelen voor frauderisicobeheersing bij de cliënt, als over werkzaamheden verricht in het kader van de
continuïteit.

Doel van de pilot is tegemoet te komen aan de toezegging van de NBA aan de politiek om op korte termijn meer transparant te zijn op de onderwerpen fraude en continuïteit. “Hierbij realiseren wij ons dat wij in deze drukke periode een beroep op u doen”, schrijft NBA-voorzitter Marco van der Vegte. “Echter, het free format-karakter van de pilot geeft de accountantsorganisaties ruimte voor eigen interpretatie en oefening en biedt de gelegenheid goede voorbeelden te verzamelen. Tegelijk zal de pilot een eerste proeve zijn in een verder bewustwordingsproces dat accountants tezamen met de cliënten gaan ondervinden.”

Evaluatie
Bedoeling van de NBA is om rond de zomer een evaluatie van de pilot uit te voeren en de uitkomsten mee te nemen “in het vervolgproces naar een (mogelijk) verplichte invoering voor alle accountants”, waarin ook de beroepsreglementering en opleidingskant worden meegenomen.

De kantoren wordt gevraagd om uiterlijk eind juni een lijst van minimaal vijf cliënten (of minder bij een beperkte controleportefeuille) aan te leveren, die betrokken worden in de pilot.

Herziene handreiking over gevolgen coronapandemie

De NBA heeft een herziene versie gepubliceerd van NBA-handreiking 1147 ‘Gevolgen coronapandemie voor accountants’.

In de oorspronkelijke handreiking staat dat het uit efficiencyoverwegingen verstandig kan zijn waar mogelijk de NOW-controle zoveel mogelijk tegelijkertijd met de jaarrekeningcontrole uit te voeren. De praktijk leert dat de afronding van NOW-onderzoeken vertraging oploopt en het accountantsproduct nog niet beschikbaar is op het moment dat een verklaring bij de jaarrekening moet worden afgegeven.

Voor zover de steun van materieel belang is voor de jaarrekening, is relevant dat een goede inschatting gemaakt moet kunnen worden van de subsidie van de NOW bij het samenstellen van de jaarrekening, of bij de afronding van de jaarrekeningcontrole. De nieuwe paragraaf 4.2.4 geeft handvatten aan de accountant hoe hier in verschillende situaties mee kan worden omgegaan.

De herziene handreiking is beschikbaar via nba.nl.

In herinnering Gerrit Laan

(1 mei 1942– 10 februari 2021)

Een accountant, belastingadviseur en vooral mkb-adviseur in hart en nieren, aldus Henk-Willem Laan, zoon van Gerrit Laan, na het overlijden van zijn vader. Gerrit Laan werd geboren in een arm gezin en ging op zijn zestiende aan het werk om te verdienen. Hij is goed in boekhouden en begint daarom bij belastingadvieskantoor Arends. In de avonduren studeert hij verder. Op zijn 24ste wordt hij al lid van de maatschap van het snelgroeiende kantoor Arends. Na een fusie met het kantoor van Gert de Jong in de jaren tachtig ontstaat De Jong & Laan, een organisatie met uiteindelijk 23 kantoren en zevenhonderd medewerkers.

Gerrit Laan hield van zijn vak, stond voor de normen en waarden van het accountantsberoep en had weinig op met de steeds hogere tarieven voor accountants. Laan ging met pensioen in 2006, maar bleef actief als bestuurslid, penningmeester en uiteindelijk voorzitter van stichting Novak. “Met het overlijden van Gerrit Laan verliest Novak een inspirator en een bekwaam en toegewijd bestuurder die oog had voor de menselijke kant”, aldus Novak-directeur Guus Ham.

Gerrit Laan overleed op 10 februari na een kort ziekbed aan het coronavirus, in zijn woonplaats Ede. Hij was 78 jaar oud.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.