Magazine

De 'Samenstellingsopdracht Plus' bij de TVL

De ‘Samenstellingsopdracht Plus’ (Standaard 4416N) is ontwikkeld in het kader van steunmaatregelen bij COVID-19. De opdracht wordt gebruikt bij de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), bij subsidies vanaf 125.000 euro voor niet-controleplichtige ondernemingen. Wat houdt samenstellen ‘plus’ in? En waarom is hiervoor gekozen?

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Lonneke van Ierland en Meint Pool

Vorig jaar is Standaard 4415N opgenomen in de NV COS, een aan assurance verwante opdracht bij de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Gelijktijdig was er ook een regeling voor land- en tuinbouwondernemers in verband met COVID-19. Ook hier bleek behoefte te zijn aan een vergelijkbare opdracht voor niet-controleplichtige ondernemingen. Daarom is een vergelijkbare, meer algemene Standaard 4416N ontwikkeld, die bruikbaar is voor meerdere COVID-19 gerelateerde subsidies (hierna aangeduid als ‘Samenstellingsopdracht Plus’).
De opdracht gaat worden gebruikt bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Waarom samenstellen ‘plus’ bij de TVL?

Bij de TVL is gekozen voor een Samenstellingsopdracht Plus, bij subsidies vanaf 125.000 euro voor niet-controleplichtige ondernemingen. De TVL is ontworpen als een noodmaatregel voor het mkb. Een controleverklaring leidt in het mkb vaak tot een oordeelonthouding. Dit is vaktechnisch juist, maar voor de subsidieverlener niet gewenst. Daarnaast is een controleproduct relatief kostbaar voor de ondernemer. De overheid als subsidieverlener zoekt naar een goede balans tussen gewenste zekerheid en administratieve lasten. Een reguliere samenstellingsopdracht biedt net te weinig, omdat belangrijke punten voor de subsidievaststelling ontbreken. Een Samenstellingsopdracht Plus voorziet hier wel in.

De opdracht bestaat uit het samenstellen van een subsidieverantwoording plus aanvullende werkzaamheden uit een accountantsprotocol. De aanvullende werkzaamheden zijn minder omvangrijk dan die tijdens een assurance-opdracht worden uitgevoerd. Bij de TVL wordt onder meer gevraagd om de omzet in de referentie- en subsidieperiode te bevestigen. Je kunt dus zeggen dat het leidt tot een samenstellingsverklaring met extra ‘comfort’.

Waaruit bestaat dit extra ‘comfort’?

Daarvoor gaan we eerst terug naar de basis van een samenstellingsopdracht. De accountant geeft bij samenstellen geen goedkeurende of afkeurende verklaring. In plaats daarvan helpt de accountant de klant met het opstellen van de subsidie-verantwoording. Als de accountant zich ervan bewust wordt dat informatie mogelijk niet klopt, dan onderneemt de accountant actie door navraag te doen bij de klant en waar nodig een aanpassing te maken in de verantwoording. Maar de accountant gaat hier niet speciaal naar op zoek. Als de klant niet meewerkt en bijvoorbeeld weigert om iets aan te passen, dan geeft de accountant de opdracht terug. Er komt dus ook geen samenstellingsverklaring. Wat is nu extra bij de Samentellingsopdracht Plus? Door de aanvullende werkzaamheden in het accountantsprotocol zal een accountant zich eerder bewust worden van informatie die niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend is en daarop actie ondernemen. Dit kan ook betekenen dat de aanvullende werkzaamheden worden uitgebreid om het gevolg van fouten te kunnen bepalen.

Wat maakt een Samenstellingsopdracht Plus geschikt voor gebruik bij de TVL?

Dat zit in de voornoemde aanvullende werkzaamheden uit een accountantsprotocol, die specifiek zijn toegesneden op de TVL. In de samenstellingsverklaring wordt ook expliciet bevestigd dat deze niet zou zijn afgegeven als uit de verrichte werkzaamheden bevindingen naar voren zouden zijn gekomen waarmee geen rekening is gehouden bij de subsidieverantwoording. Verder zorgt een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) voor de ‘plus’, die voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als subsidieverstrekker nodig is om op de kwaliteit van de samenstellingsverklaring te kunnen steunen. Bij samenstellingsopdrachten is de Verordening inzake de onafhankelijkheid (ViO) immers niet van toepassing. Tegelijk zien we wel een reële bedreiging van de objectiviteit van de accountant, omdat de subsidie vaak van belang is voor continuïteit van de organisatie van de klant. Een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling ondervangt dit risico.

Ervaringen met samenstellen plus

De RVO heeft al ervaring opgedaan bij de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Veel niet controleplichtige ondernemers maakten gebruik van deze regeling. De accountant stelde de omzetderving samen voor specifieke producten aan bepaalde klantgroepen, op basis van de administratie van de ondernemer. De opzet van een samenstellingsverklaring ‘Plus’ geeft de door RVO benodigde informatie, eventueel aangevuld met een toelichting. Oordeelonthoudingen behoren tot het verleden en ook afkeurende verklaringen komen niet meer voor. Naast de TVL gaat de Samenstellingsopdracht Plus ook worden gebruikt bij ten minste vier kleinere COVID-19 gerelateerde subsidies. Mogelijk is er op termijn behoefte aan een standaard die voor meer (ook niet-COVID-19 gerelateerde) subsidies toepasbaar is. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering van de NBA zal dit later evalueren, waarbij de ervaringen met Standaard 4415N en Standaard 4416N worden meegenomen.

Bekijk voor meer informatie ook het webinar ‘De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’ van 22 april 2021, te vinden via de NBA HELPT-pagina’s op www.nba.nl.

Noot
Lonneke van Ierland is vaktechnisch medewerker bij de NBA. Meint Pool is financial auditor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.