Magazine

NBA nieuws

Brief NBA aan informateur: 'Samen bouwen aan vertrouwen' - Accountantsberoep moet kwartiermakers 'niet vrezen' - Genderneutraal taalgebruik in NBA-publicaties - AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen tegen corruptie'.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Brief NBA aan informateur: 'Samen bouwen aan vertrouwen'

De NBA heeft medio mei in een brief aan informateur Mariëtte Hamer vier thema’s benoemd, waaraan het accountantsberoep samen met het nieuwe kabinet wil verder werken.

De beroepsorganisatie noemt in de brief als eerste het stimuleren van betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector zelf. De NBA wil daarbij graag samenwerken met betrokken ministeries, de kwartiermakers, ondernemers en gebruikers van gecontroleerde informatie.

Invoeren van een in control statement voor ondernemingen en het verplicht rapporteren door onderneming en accountant over fraude(risico’s) en continuïteit moeten helpen om het vertrouwen te vergroten, aldus de NBA. Verder wil de beroepsorganisatie een continue inzet op fraudepreventie en -bestrijding. Zo krijgt het thema de doorlopende aandacht die het verdient en kan samenwerking worden geïntensiveerd.

Duurzaamheid
Het stimuleren van langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie kan door het nieuwe kabinet worden aangemoedigd door EU-wetgeving snel om te zetten naar de Nederlandse situatie, aldus de beroepsorganisatie. Samen met de accountancysector kan de implementatie hiervan ter hand worden genomen. “Als NFI-verslaglegging de standaard wordt, is het belangrijk om dit mee te nemen in de huidige wijze van toezicht. Het Nederlandse beleid moet uiteindelijk aansluiten op de Europese en internationale kaders.”

Coronacrisis
Perspectief, tijdens en na de coronacrisis, is het vierde punt van de brief aan de informateur. Bij de accountantscontrole van ontvangen coronanoodsteun is een goede balans tussen kosten en maatschappelijke baten van groot belang. “De NBA voert hiervoor een continue dialoog met het ministerie van SZW en zet dit gesprek graag voort met een nieuw kabinet.”

Veel van de genoemde punten in de brief “verdragen geen uitstel”, benadrukt de NBA. De beroepsorganisatie staat het nieuwe kabinet rondom de genoemde punten graag bij. “Nederland kan rekenen op zijn accountants.” De brief is te lezen via nba.nl.

Accountantsberoep moet kwartiermakers 'niet vrezen'

De twee kwartiermakers toekomst accountancysector hebben een “geweldige opdracht”, maar kunnen die niet alleen invullen. Naast de concrete opdracht van de minister van Financiën, moeten ze zorgen voor verbinding binnen en buiten de sector.

Dat zei Marlies de Vries tijdens het webinar ‘In gesprek met de kwartiermakers’ op 20 mei 2021. De online sessie behandelde onder meer de opzet en uitwerking van audit quality indicators (AQI’s), cultuur en gedrag, toezicht, het intermediairmodel en fraude en continuïteit. Doel: inzicht geven over de thema’s waarmee de kwartiermakers bezig zijn.

De opdracht van de kwartiermakers is vooral om te zorgen dat de kwaliteitsverbetering binnen het accountantsberoep daadwerkelijk wordt opgepakt, op basis van de kabinetsreactie van maart 2020. Die reactie is gebaseerd op rapporten van de MCA, de CTA en de AFM; de aanstelling van kwartiermakers is onderdeel van de plannen van het kabinet. Als er binnen de sector voldoende zelforganiserend vermogen is en erkend wordt dat constant verandering nodig is, zijn de kwartiermakers uiteindelijk niet meer nodig, stelde De Vries. Het beroep moet de kwartiermakers ook “niet vrezen”, ze zijn primair uitvoerders van de kabinetsreactie. Maar de impact op het beroep kan uiteindelijk wel groot zijn.

Het webinar ‘In gesprek met de kwartiermakers’ is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA.

Genderneutraal taalgebruik in NBA-publicaties

Het aandeel vrouwen in het accountantsberoep groeit gestaag en dat is zeker zichtbaar bij de nieuwe generatie accountants. De accountant is niet langer vanzelfsprekend een ‘hij’.

Het NBA-bestuur heeft daarom besloten in alle nieuwe NBA-publicaties genderneutraal te formuleren. Bij het algemeen gebruik van het woord ‘accountant’ wordt geen gebruik meer gemaakt van verwijzingen zoals hij of zij, zijn of haar. Er wordt in principe consequent over ‘de accountant’ of ‘accountants’ geschreven.

Deze schrijfwijze wordt toegepast op alle nieuwe en waar nodig in belangrijke mate te herschrijven NBA-teksten, zoals brieven, standaarden, handreikingen, alerts, brochures, persberichten en nieuwsberichten op nba.nl.

AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen tegen corruptie'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer aandacht besteden aan de beheersing van corruptierisico’s.

Dat zegt de toezichthouder op basis van een verkennend onderzoek dat eind mei is gepubliceerd. “Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen accountantsorganisaties mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. Het is belangrijk dat zij deze signalen tijdig herkennen en goed opvolgen.”

Volgens de toezichthouder is het noodzakelijk dat accountantsorganisaties hun kennis over corruptierisico’s vergroten en beter onderhouden tijdens trainingen en vaktechnisch overleg. Daarnaast kunnen de organisaties hun inzicht in corruptierisico’s verbeteren door centrale vastlegging en betere rapportering aan hun bestuur. Verder moeten zij volgens de AFM vaktechnische consultaties effectiever maken door de juiste expertise in te zetten en met voldoende diepgang en met een kritische houding uit te voeren.

Signalen herkennen
“De verantwoordelijkheid om corruptie te voorkomen ligt in de eerste plaats bij de cliënten van een accountantsorganisatie. De accountantsorganisatie heeft zelf ook een verplichting. Zo moet zij het risico op corruptie bij haar cliënten in kaart brengen en passende procedures en maatregelen hebben om betrokkenheid bij corruptie te voorkomen. De externe accountant vervult hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door signalen tijdig te herkennen en adequaat op te volgen”, aldus de AFM.

De AFM zegt het verkennende themaonderzoek naar corruptierisico’s te hebben uitgevoerd omdat “het risico van betrokkenheid bij corruptie onverminderd actueel is voor accountantsorganisaties en de maatschappelijke impact groot kan zijn”. In de verkenning zijn tien accountantsorganisaties betrokken. Ook is een data-analyse uitgevoerd, aangevuld met interviews met 39 kantoren. Het onderzoek is beschikbaar via afm.nl of accountant.nl.

HRA-bundel 2021 beschikbaar

Sinds eind april is, naast een eerder gepubliceerde webversie, ook de papieren HRA-bundel 2021 beschikbaar.

De bundel bevat de in 2021 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Ook de NOW-standaarden zijn opgenomen in deze editie. De HRA-bundel is te bestellen via nba.nl.

In herinnering Rob Hamelynck

(29 december 1939 - 31 december 2020)

Rob Hamelynck begon in het najaar van 1963 bij een accountantskantoor dat kort daarna, in januari 1964, fuseerde tot Pelser Hamelberg Van Til & Co. En hij wilde eigenlijk juist werken bij een wat kleinere praktijk. Na zijn studie tot registeraccountant werd hij al snel lid van de maatschap en stortte zich ook deels op de internationale praktijk, een direct gevolg van de in de jaren zestig opkomende internationalisering van het bedrijfsleven. Ondanks alle internationale ambities hield Hamelynck niet zo erg van reizen naar het buitenland.

Door een nieuwe fusie werd Pelser Hamelberg Van Til onderdeel van Klynveld Kraayenhof & Co, wat uiteindelijk opging in KPMG. Hamelynck verlegde zijn aandacht naar de nationale praktijk en kreeg de leiding over de Amsterdamse vestiging. Hij was ook actief in het mkb en richtte daarvoor Datam op. Hamelynck was daarnaast nauw betrokken bij de bouw van het indrukwekkende hoofdkantoor KPMG 1 aan de rand van Amstelveen. Ook na zijn uittreden uit de maatschap verleende hij soms nog financieel advies. “Op zijn onnavolgbare wijze, vooral gekenmerkt door vriendelijke en deskundige doortastendheid”, aldus zijn oud-collega en oud-NIVRA-voorzitter Wim de Bruijn. Rob Hamelynck overleed aan de gevolgen van corona, twee dagen na zijn 81ste verjaardag.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.