Magazine

NBA nieuws

NBA wil ook in de toekomst online stemmen tijdens ledenvergadering - Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden - Accountants rapporteren vaker over inzet forensische specialisten - Ruim duizend nieuwe inschrijvingen in accountantsregister in 2021 - Philips wint Kristalprijs 2021 voor beste mvo-verslag - NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1, 2022

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

NBA wil ook in de toekomst online stemmen tijdens ledenvergadering

De NBA heeft bij de minister van Financiën aangedrongen op een wetswijzing. Die moet het mogelijk maken om ook in de toekomst online te kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering.

Momenteel is online vergaderen en stemmen mogelijk door een tijdelijke wet in het kader van de coronapandemie. In de afgelopen twee jaar kon de NBA op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 gebruikmaken van de mogelijkheid tot internetstemmen. De ervaringen daarmee zijn positief; online stemmen levert leden tijdsbesparing op en het aantal deelnemers aan de ledenvergadering is hoger dan bij (alleen) fysieke bijeenkomsten.

De NBA heeft daarom aan de minister gevraagd om, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, te bezien of internetstemmen wettelijk kan worden verankerd.Het verzoek is gedaan mede namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse orde van advocaten (Nova).

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden

Jan Obers, eind jaren tachtig voorzitter van het toenmalige NIVRA, is op 29 november 2021 overleden. Hij werd 94 jaar oud.

Obers, één van de grondleggers van de Nederlandse BDO-organisatie, nam eind 1986 zitting in het bestuur van het toenmalige NIVRA. Twee jaar later, in december 1988, werd hij gekozen als voorzitter. In die rol nam hij een stevig standpunt in bij discussies met de toenmalige NOvAA over plannen voor de wettelijke stroomlijning van het beroep en het vereiste niveau van een ‘wettelijk controleur’.

Na zijn rol als NIVRA-voorzitter verliet Obers ook de BDO-organisatie. Hij vervulde nog veel maatschappelijke functies, onder andere als bestuurder van ziekenhuizen en als adviseur voor ondernemingen.

Accountants rapporteren vaker over inzet forensische specialisten

Accountants rapporteren in de controleverklaringen bij jaarrekeningen over 2020 van in Nederland gevestigde beursfondsen vaker over de inzet van forensische specialisten.

Accountants maakten in 36 controleverklaringen (van 43 in Nederland gevestigde fondsen) melding van inzet van forensische specialisten bij de jaarrekeningcontrole, een toename van ruim tien procent. Dat blijkt uit een analyse van de Werkgroep Fraude van de NBA, gepubliceerd op het Dashboard Accountancy (bereikbaar via nba.nl/dashboard).

De invoering van de uitgebreide controleverklaring maakt dat de accountant meer inzicht verschaft in zaken zoals materialiteitsbepaling, dekking van de groepscontrole en de belangrijkste aandachtspunten bij de controle van financiële overzichten (key audit matters).

De werkgroep Fraude van de NBA onderzocht voor boekjaar 2020 voor de AMX- en AEX-fondsen in welke mate de accountantsorganisaties in de controleverklaringen aandacht besteden aan de onderwerpen fraude, overtreding van wet- en regelgeving en inzet van een forensisch specialist bij de jaarrekeningcontrole. Het is het derde jaar op rij dat de werkgroep de analyse heeft uitgevoerd. In alle controleverklaringen is een paragraaf over fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving opgenomen.

Proefdraaien
De Werkgroep Fraude roept accountantsorganisaties op om over verslagjaar 2021 vooral te gaan proefdraaien met het rapporteren over fraude in de controleverklaring en ervaringen te delen met de werkgroep. Dat kan via fraude@nba.nl. De NBA gaat de praktijkervaringen gebruiken om best practices te publiceren. Ook brengt de NBA de komende maanden een aantal publicaties uit, om bestuurders, toezichthouders en accountants te ondersteunen bij het voeren van het gesprek over fraude en het beheersen van frauderisico’s.

Ruim duizend nieuwe inschrijvingen in accountantsregister in 2021

Over heel 2021 schreef de NBA iets meer dan duizend nieuwe beroepsgenoten in het register in. De beroepseed werd in totaal 992 keer afgenomen bij nieuwe accountants.

Het afnemen van de eed ging door de coronamaatregelen vooral via online bijeenkomsten voor een groep jonge beroepsgenoten samen. Alleen in november kon, dankzij tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen, drie keer een fysieke bijeenkomst bij de NBA worden georganiseerd.

Op vrijdag 17 december legde Ruben Pals, senior staff op de afdeling audit van EY, als duizendste nieuw ingeschreven lid van de NBA in 2021 de beroepseed af. Hij ziet het afleggen van de eed voor accountants als een “bekroning” van zijn inspanningen in de afgelopen jaren en “een mijlpaal die het verdient om te worden gevierd”.

Bovenop de 992 inschrijvingen van 2021 kwam nog een aantal inschrijvingen van leden die eind 2020 de eed al hadden afgelegd, maar die nog moesten worden ingeschreven. Dat brengt het totale aantal in 2021 iets boven de duizend; meer dan in andere jaren.

Philips wint Kristalprijs 2021 voor beste mvo-verslag

Koninklijke Philips NV won eind november vorig jaar de Kristalprijs 2021 voor beste maatschappelijke verslaggeving. De prijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK en de NBA.

In het afgelopen jaar publiceerde Philips een apart verslag waarin de afgedragen belasting per land nader wordt toegelicht. Daarmee loopt Philips vooruit op veel organisaties qua transparantie van maatschappelijke verslaggeving, stelde de jury van de Kristalprijs. Ook de manier waarop Philips haar duurzaamheidsprestaties door de gehele keten op kwantitatieve wijze weet te monitoren en rapporteren oogstte waardering.

Philips moedigt daarnaast leveranciers aan om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en scoort bovengemiddeld goed bij het rapporteren over klimaatrisico’s. Bovendien is alle duurzaamheidsinformatie voorzien van een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid.

In de top drie versloeg Philips zowel Alliander als ABN Amro. De jury gaf daarnaast eervolle vermeldingen aan de mvo-verslaggeving van Thales (beste groepsverslag), Prosus NV (beste nieuwkomer) en Signify (meest innovatief). Basis voor de Kristalprijs is de Transparantiebenchmark van het ministerie van EZK, die wordt uitgevoerd bij de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland.

NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum

De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg startten in december 2021 met een mkb-onderzoekscentrum.

Dit centrum richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor mkb-accountants. Doel is om vier tot zes praktijkgerichte onderzoeken per jaar uit te voeren. Daarmee krijgen accountants werkzaam in de mkb-praktijk, na de eerdere opheffing van NEMACC, weer een op dit segment gericht onderzoekscentrum.

Het mkb-onderzoekscentrum maakt deel uit van een gezamenlijke mkb-agenda van de Commissie MKB en de SRA voor 2022. De mkb-agenda geeft concrete invulling aan de toekomst van de accountant in het mkb en aan de positie van de mkb-accountant binnen de NBA.

Op de agenda staan, naast het mkb-onderzoekscentrum, projecten op het gebied van kwaliteitsindicatoren, beroepsprofiel en certificeringsbevoegdheid, regelgeving en duurzaamheid.

In herinnering Cor Kocks

(26 maart 1944 - 13 januari 2022)

Cor Kocks begon zijn accountantsloopbaan in 1971 bij kantoor Zwolle van Klynveld Kraayenhof & Co (nu KPMG), na het afronden van zijn studie bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van zijn accountantstitel in 1979 verlegde hij zijn belangstelling naar de EDP-auditing. In 1991 werd hij benoemd als eerste hoogleraar EDP-auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Na in 1994 als partner bij KPMG te zijn afgezwaaid, aanvaardde hij in 1996 bij de EUR het ambt van hoogleraar accountancy, in het bijzonder interne beheersing. Daarnaast gaf hij les aan de University of Curaçao en was hij lid van verschillende redactiecommissies. Kocks stond bekend om een eigen aanpak en invulling van het beroep en van het vak interne beheersing in het bijzonder. Hierbij week hij nogal eens af van de gevestigde mening. Zijn gedachten over het accountantsberoep waren vooruitstrevend, wat ook blijkt uit diverse publicaties van zijn hand. Hij geloofde in de kracht van het argument en dat in de wetenschap theorie en praktijk moeten samengaan om vooruitgang te kunnen boeken.

Eind 2016 liet hij zich uitschrijven uit het accountantsregister, omdat hij vond dat een accountantseed niet past bij een wettelijk gereguleerd beroep. Daarmee nam hij echter geen afscheid van het vak, dat hij tot het laatste moment onderwees en bevlogen besprak en beschreef. Cor Kocks overleed na een kort ziekbed. Hij werd 77 jaar.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.