Magazine

NBA nieuws

Vier teams winnen finale NBA Impact Challenge - COMPact helpt mkb-kantoren bij compliance - NBA-leden willen vooral inhoudelijke ondersteuning - Accountantsdag 2024 op 20 november - Ministerraad stemt in met verhoging controlegrenzen - Verklaring omtrent risicobeheersing komt in Corporate Governance Code - Wetsvoorstel voor nieuwe accountantswet naar Tweede Kamer - Nieuw bestuur NBA Young Profs.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1, 2024

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf
» Download het hele nummer (pdf)

Vier teams winnen finale NBA Impact Challenge

Vier teams van scholieren en studenten hebben de NBA Impact Challenge voor het schooljaar 2023-2024 gewonnen.

Tijdens de live finale op 8 februari 2024 bij de NBA in Hoofddorp streden telkens de twee beste teams in vier categorieën (havo, vwo, mbo en hbo) om de winst. De acht teams haalden de finale door in de afgelopen maanden via hun middelbare school, mbo- of hbo-instelling de NBA Impact Challenge te spelen, die onderdeel is van de arbeidsmarktcampagne van de beroepsorganisatie. Tijdens de finale kregen de acht teams, na een korte pitch, een aantal vragen van de jury.

Bij de havo-scholieren wonnen de leerlingen van De Breul uit Zeist en bij het vwo een team van de Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem. In de categorie mbo ging het team van Gilde Opleidingen uit Weert er met de prijs vandoor. Bij het hoger onderwijs ging de prijs naar Hogeschool Inholland Alkmaar. De jury was onder de indruk van het hoge niveau van alle finalisten: “Zij hebben op verschillende manieren laten zien wat er van een accountant mag worden verwacht.”

NBA Impact Challenge
In totaal deden afgelopen najaar circa 65 onderwijsinstellingen en meer dan 2.500 scholieren en studenten mee aan de NBA Impact Challenge. Daarbij gingen de jongeren in kleine teams aan de slag met een echte casus. Op deze manier maakten zij kennis met het accountantsberoep. Meer informatie over de NBA Impact Challenge is ook te vinden op nba.nl.

COMPact helpt mkb-kantoren bij compliance

De NBA heeft in februari via een webinar COMPact gepresenteerd; een nieuwe tool die (kleinere) mkb-accountantsprakijken kan ondersteunen bij compliancetaken.

Met name NBA-leden in het mkb-segment hebben behoefte aan praktische ondersteuning. De nieuwe compliancetool speelt daar op in en is met name bedoeld voor mkb-kantoren met maximaal vijf accountants, zonder Wta-vergunning en zonder eigen vaktechnisch bureau.

COMPact staat voor COMPliance en ACTeren en is ontwikkeld vanuit de Commissie MKB van de NBA. Doel is het ondersteunen van mkb-accountants met een digitaal hulpmiddel, waarbij zij via pushberichten worden geactiveerd om tijdig en goed geïnformeerd te acteren op geldende of naderende wet- en regelgeving. Naast een herinnering ‘op het juiste moment’ biedt de tool doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving, beschikbare brochures en andere hulpmiddelen van de NBA.

De COMPact-tool is gratis voor NBA-leden beschikbaar. Het webinar van 6 februari 2023 is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA.

NBA-leden willen vooral inhoudelijke ondersteuning

Om na te gaan hoe het aanbod van de NBA aansluit bij de wensen van leden, hield de beroepsorganisatie in oktober en december vorig jaar een ledenonderzoek. Leden hebben vooral behoefte aan inhoudelijke ondersteuning, zo blijkt.

In het onderzoek werd door de NBA nadruk gelegd op individuele ondersteuning en belangenbehartiging. In oktober 2023 werd het onderzoek aan bijna 15.000 leden gestuurd; in december ontvingen ook leden zonder functie (arbeidsinkomen) en trainees van de praktijkopleiding een korte vragenlijst over hun verwachtingen van de NBA.

Met een rapportcijfer van 6,38 gemiddeld onder actieve leden kwam de NBA er wat mager vanaf. Andere beroepsorganisaties scoren gemiddeld een 7. Onder de groep Leden zonder functie is men aanzienlijk positiever over de NBA. Die geven de NBA gemiddeld een 7,12.

Inhoudelijke ondersteuning
Driekwart van de respondenten maakt weleens gebruik van een dienst van de NBA, met name de vakinhoudelijke ondersteuning en de NBA Helpt-webinars worden erg gewaardeerd. In de onderzoeken geven zowel actieve leden, als leden zonder functie en trainees aan dat men behoefte heeft aan nog meer vakinhoudelijke verdieping. Ook noemen leden vaak ‘meer aandacht voor mkb’.

Bijna de helft van de respondenten van het onderzoek onder actieve leden geeft aan dat de NBA zich sterk moet maken voor het verlagen van de regeldruk en voor beter toepasbare regelgeving. De beroepsorganisatie heeft als vervolg via een korte enquête aan leden om suggesties voor regelverbetering gevraagd. Van deze groep respondenten noemt 81 procent de NBA als belangrijkste belangenbehartiger. Ruim 90 procent van de trainees noemt de NBA als de belangenbehartiger voor alle accountants.

Prioriteiten
De NBA vroeg de actieve leden ook om aan te geven welke van de acht strategische thema’s die het bestuur heeft benoemd het meeste prioriteit moet krijgen. Het belangrijkste strategische thema vindt men regelverbetering; regeldruk verminderen door regels af te schaffen of aan te passen. Op plaats 2 en 3 staan de ondersteuning van het mkb en herijking van het beroepsprofiel, zodat het aansluit bij de toekomsbestendige rol van de accountant.

Als leden het zelf voor het zeggen zouden hebben, dan komt het thema aantrekkelijkheid van het beroep met stip op 1. Krapte op de arbeidsmarkt en de reputatie van de beroepsgroep worden in dit verband ook genoemd. Veel leden geven aan terug te willen naar het oude systeem van PE-uren. Trainees verwachten met name vaktechnische ondersteuning van de NBA. Ook zij vinden belangbehartiging, het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het beroep (instroom en reputatie) en ondersteuning bij PE een belangrijke taak van hun beroepsorganisatie.

De NBA wil mede op basis van het ledenonderzoek in het tweede kwartaal van 2024 met conclusies en aanbevelingen komen ten behoeve van het programma ‘Levendige beroepsorganisatie’, dat in 2023 is gestart. Dit programma is gericht op meer participatie en betrokkenheid van leden.

Accountantsdag 2024 op 20 november

De NBA heeft besloten ook dit jaar weer een Accountantsdag te organiseren, op woensdag 20 november 2024. Locatie is opnieuw het AFAS Theater in Leusden.

De Accountantsdag 2023, de eerste sinds 2019, scoorde hoger dan ooit qua waardering, blijkt uit een evaluatie achteraf. Ruim driekwart van de bezoekers (76 procent) gaf de dag het cijfer 8 of hoger. Meest gewaardeerd werden de paneldiscussie met Sandra Phlippen en Arend Jan Boekestijn in het plenaire ochtenddeel, de bijdrage van Marcel Levi tijdens het plenaire slot en de deelsessies over AI en over high performing teams door BusySeasonTalks. Terugkijken van de Accountantsdag van vorig jaar kan via het YouTube-kanaal van de NBA. Op Accountant.nl zijn verslagen van de diverse onderdelen van de dag terug te lezen.

De komende maanden volgt meer informatie over het programma van de Accountantsdag 2024 en het aanmelden voor deelname, via zowel nba.nl als Accountant.nl.

Ministerraad stemt in met verhoging controlegrenzen

De ministerraad heeft ingestemd met de algemene maatregel van bestuur die de verhoging van de grensbedragen voor controles regelt. Daarmee verlaagt het kabinet de lasten voor bedrijven en de druk op de controlecapaciteit van accountants.

Door verhoging van de grensbedragen worden minder bedrijven verplicht tot accountantscontrole en een bestuursverslag, omdat ze in een kleinere categorie bedrijven vallen. De vermindering in verantwoordingsverplichtingen komt voort uit het verwerken van de inflatie van de afgelopen tien jaar in de criteria waarmee bedrijven in categorieën worden ingedeeld. De grensbedragen die de categorieën bepalen zijn met 25 procent verhoogd.

Boekjaar 2023
De Europese Commissie besloot op 17 oktober 2023 om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Dat gebeurde na een consultatie en mede op initiatief van de NBA. Stakeholders zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de Commissie vennootschapsrecht en NBA en SRA gaven daarbij aan dat er een grote voorkeur is voor het al verhogen van de controlegrenzen over het boekjaar 2023. Met name voor kleine rechtspersonen kan toepassing over 2023 een groot verschil betekenen. Voor accountants biedt het enige vermindering van de huidige druk op de controlecapaciteit. Het kabinet ging hier in mee.

De verhoging gaat in met ingang van boekjaar 2024, maar in lijn met de wens van bedrijfsleven en accountantsorganisaties mogen de verhoogde grensbedragen ook gebruikt worden voor het boekjaar 2023. Met het besluit volgt het kabinet de richtlijn van de Europese Commissie van oktober vorig jaar en een advies van de Raad van State.

Accountant.nl ook via LinkedIn te volgen

Het nieuws- en discussieplatform Accountant.nl is inmiddels ook te volgen via een eigen pagina op LinkedIn.

Als social medium is LinkedIn populair onder accountants en financiële professionals, ook omdat het platform steeds meer wordt ingezet voor debat en discussie, naast de functie als ‘digitale contactenlijst’.

Op Accountant.nl kan uiteraard onverminderd worden gereageerd op columns, opiniebijdragen en artikelen, zoals dat al sinds de start van de website in 2007 het geval is. Maar daarnaast zal ons platform voor nieuws en debat voor accountants en financials voortaan ook via de eigen LinkedIn-pagina zijn volgers up-to-date houden. Naast columns en artikelen worden ook ‘eigen’ nieuwsberichten door de redactie regelmatig gedeeld via de LinkedIn-pagina, om de discussie over het beroep te stimuleren.

Verklaring omtrent risicobeheersing komt in Corporate Governance Code

De schragende partijen van de Corporate Governance Code zijn het eens geworden over opneming van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) in de code.

Uitgangspunt is dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) zullen gaan opnemen in het bestuursverslag. Alle schragende partijen, te weten de vakbonden CNV en FNV, beleggersorganisaties VEB en Eumedion, Euronext, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), ondernemersorganisatie VNO-NCW en de NBA, zijn tot een akkoord gekomen om de VOR in de Corporate Governance Code op te nemen.

Werkgroep
Om tot dit resultaat te komen is een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen, die een ambitieuze VOR heeft nagestreefd. Met het voorstel houdt de werkgroep rekening met zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. De NBA is verheugd dat dit traject succesvol is afgerond en dat het voorstel om een VOR in de code op te nemen door alle schragende partijen wordt gedragen.

Het voorstel tot wijziging van de code is naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming gestuurd.

Wetsvoorstel voor nieuwe accountantswet naar Tweede Kamer

Eind december heeft demissionair minister Kaag van Financiën, kort voor haar vertrek uit de Nederlandse politiek, het wetsvoorstel voor de accountancysector naar de Tweede Kamer gestuurd. De ‘wijzigingswet’ is met name gebaseerd op aanbevelingen van de in 2020 ingestelde Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Volgens minister Kaag vervullen accountants een belangrijke publieke en maatschappelijke taak en moet je op de handtekening van een accountant kunnen vertrouwen. “Helaas is vertrouwen in de accountancy niet altijd meer vanzelfsprekend. Dat komt door incidenten maar ook door structurele tekortkomingen. Met deze wet wil het kabinet de kwaliteit van de controle door de accountant duurzaam verbeteren.”

De nieuwe wet verplicht accountants om aan de NBA te rapporteren over de kwaliteit van wettelijke controles, aan de hand van kwaliteitsindicatoren (AQI’s). De NBA maakt de rapportages openbaar. De rapportageplicht gaat in eerste instantie gelden voor de zes oob-accountantsorganisaties. Het kabinet
wil de werking van de indicatoren na een periode van twee tot drie jaar evalueren. De wet verduidelijkt het doel van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De AFM kan daar toezicht op houden. Ook worden meer grote kantoren verplicht een raad van commissarissen in te stellen.

Beursfondsen en andere organisaties van openbaar belang kunnen straks, als het hun zelf niet lukt om een accountantsorganisatie te contracteren, de NBA vragen om toewijzing van een accountantsorganisatie. Dan moet wel sprake zijn van bewezen inspanningen om zelf een accountant te vinden. Ook moet worden onderbouwd waarom een oob-organisatie er zelf niet in is geslaagd om een controlerend accountant te vinden.

Wijzigingswet
Het wetsvoorstel wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep en de Wet tuchtrechtspraak accountants, maar beoogt geen stelselwijziging. Daarom wordt nu gesproken van de ‘Wijzigingswet accountancysector’: de Wet tot wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controles.

Het wetsvoorstel als geheel is gericht op verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. Een aantal maatregelen, zoals de kwaliteitsindicatoren, ligt in lijn met de aanbevelingen in het rapport van de kwartiermakers.

De conceptwet werd medio 2021 al ter consultatie voorgelegd en daarna op een aantal punten aangepast. In juli 2022 ging hij voor advies naar de Raad van State en uiteindelijk werd het wetsvoorstel in augustus 2022 gepubliceerd. In het commissiedebat accountancy van maart 2023 werd gevraagd om een mkb-toets bij de nieuwe wet, waaraan de minister van Financiën gehoor gaf.

Begin december stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel, waarna de wet voor behandeling naar de Tweede Kamer is verzonden.

Nieuw bestuur NBA Young Profs

Het bestuur van de NBA Young Profs is vernieuwd. Maaike Westra is per januari 2024 voorzitter.

Als vertegenwoordigers van de jongere generatie accountants behartigt het young profs-bestuur de belangen van deze groep binnen de NBA en daarbuiten. Ook organiseren de NBA Young Profs regelmatig evenementen en geven zij hun visie op actuele thema’s binnen het beroep.

Het bestuur van de NBA Young Profs bestaat nu uit Maaike Westra (voorzitter, tevens docent auditing aan Nyenrode), Donna Maas (AA werkzaam voor het mkb). Jan-Pieter Bos (Hak + Baak Accountants), Ciaran Robbins (manager KPMG Sustainability Reporting & Assurance), Nuray Yildiz (Ernst & Young Accountants), Jeffrey Heerschop (zelfstandig gevestigd registeraccountant) en Lisanne Versluis (junior manager bij Baker Tilly).

In herinnering Johan van Helleman

(12 maart 1944 - 5 februari 2024)

Prof.dr. Johan van Helleman werd een jaar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren in Middelburg. Hij ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan als specialist op het terrein van de jaarverslaggeving. Naast zijn rol als registeraccountant en partner bij KPMG werd hij eind 1990 benoemd tot hoogleraar accounting aan de Universiteit van Tilburg, een rol die hij vervulde tot zijn zeventigste, medio 2014. Van Helleman was enkele jaren tevens voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In internationaal verband was hij voorzitter van de EFRAG Technical Expert Group. Daarnaast was hij samen met onder meer oud-minister van Justitie Benk Korthals (VVD) en Winnie Sorgdrager (D66) lid van de Commissie Toelatingsbeleid, die selectie-aanvragen van universiteiten moest beoordelen, in het kader van een discussie over de kwaliteit van studenten voor bepaalde opleidingen.

Van Helleman was als RJ-voorzitter ook betrokken bij de invoering van de internationale IFRS-standaarden voor verslaggeving, die hij in 2004 in de Volkskrant omschreef als een “Europese verslaggevingsrevolutie”. Hij vergeleek de invoering van de IFRS-standaarden met het millenniumproject, waarbij eerder alle bedrijfscomputers werden gecontroleerd om te zien of ze wel tegen de millenniumwisseling bestand waren. Enkele jaren geleden liet hij zich als accountant uitschrijven uit het register van de NBA. Johan van Helleman werd 79 jaar en is in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn begraven.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.