Magazine

NBA nieuws - december 2013

Intern en overheidsaccountants kiezen bestuur - Consultatie tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen - Het jaar verslagen 2012 - Accountantskantoren testen nieuwe verklaring - Onderzoek Belastingdienst: intermediairs positief over SBR - NBA: risicomanagement moet meer aandacht geven aan menselijke factor.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Intern en overheidsaccountants kiezen bestuur

Leden van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) hebben op de eerste formele ledengroepvergadering hun bestuur gekozen.

Sinds 7 december 2011 had de ledengroep de status ‘in oprichting’. Na het van kracht worden van de Verordening op de ledengroepen is het bestuur nu formeel gekozen. Het bestuur bestaat uit:

 • drs. Ingrid Doerga RA, voorzitter
 • Paul Scholte RA, vicevoorzitter
 • drs. Martine Koedijk RA RE, lid
 • Mark Kokke AA RO CRMA CIA, lid
 • Jos Motzheim RA CRMA CIA, lid
 • Dike Sialino-Keen RA RE, lid
 • drs. Albert Weenink RA, lid

Consultatie tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen

In de nu geldende VGC is geregeld dat dagelijkse beleidsbepalers een verantwoordelijkheid hebben voor het opzetten en in standhouden van kwaliteitssystemen en dat zij een beleid moeten voeren dat niet in strijd is met de ethische regels voor accountants.

Verplichtingen die niet terugkomen in de nieuwe VGBA (vervanger van de VGC), maar later worden opgenomen in de nieuwe regelgeving voor kwaliteitssystemen.

Om kantoren in de tussentijd aan te kunnen spreken op hun kwaliteitsbeleid zijn Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen (Tijdelijke NVKS) opgesteld die ter consultatie worden voorgelegd. Inhoudelijk verandert er niets. De verplichtingen in deze Tijdelijke nadere voorschriften zijn inhoudelijk gelijkwaardig aan de regels in de VGC.

Belanghebbenden kunnen hun reactie per mail tot 13 december 2013 sturen aan het bestuur van de NBA. U kunt uw reactie mailen naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Thijs Drupsteen, 020- 3010281 of per e-mail. De documenten zijn via www.nba.nl te downloaden.

Maatschappelijke relevantie: Het jaar verslagen 2012

Jaarverslaggeving gaat niet alleen om de juiste verwerking van jaarrekeningposten, maar steeds vaker ook om het creëren van begrip over de inhoud van deze posten door middel van goede toelichting.

Uit het onderzoek van Het Jaar 2012 Verslagen blijkt dat met name hierin het nodige te verbeteren is.

Bij de keuze van de onderwerpen voor Het Jaar Verslagen 2012 is bewust gekozen voor zaken die nu leven in het publieke debat (of in de publieke belangstelling staan) zoals:

 • kostprijshedge-accounting op derivatenposities;
 • de kredietverliezen van banken en de problemen die hieruit kunnen ontstaan in termen van continuïteit;
 • de korting door pensioenfondsen op huidige en toekomstige uitkeringen;
 • en de gevolgen van wijziging in de waarderingsregels voor onroerend goed voor woningcorporaties.

Al deze thema's komen aan bod in het Het Jaar 2012 Verslagen en worden toegelicht in de bijeenkomst op 17 december 2013 bij de NBA.

Accountantskantoren testen nieuwe verklaring

De verklaring van de accountant gaat meer zeggen over de opzet van de controle bij ondernemingen.

Als onderdeel van een pilotproject gaan grote accountantsorganisaties dit najaar een meer informatieve controleverklaring testen bij hun klanten.

De pilot is een initiatief van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). De NBA coördineert de Nederlandse deelname aan de pilot, die is gebaseerd op eerdere controles over het boekjaar 2012. De nieuwe verklaring biedt informatie over de belangrijkste aandachtspunten in de controle (key audit matters) en over de wijze waarop de controle is opgezet. ‘Gebruikers hebben behoefte aan meer informatie’, aldus NBA-voorzitter Huub Wieleman. ‘In internationaal verband is daarom gewerkt aan een meer informatieve controleverklaring, die ook iets zegt over de aanpak van de controle’.

De NBA heeft accountantsorganisaties met een zogenoemde oob-vergunning gevraagd om hun ervaringen met de nieuwe verklaring te delen. Deze ervaringen worden gebundeld en doorgegeven aan de internationale opstellers van het nieuwe verklaringenmodel. Ook worden de ervaringen gedeeld met de Nederlandse wetgever, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Begin 2014 zal de NBA de uitkomsten van het pilotproject publiceren. Bedoeling is om de nieuwe verklaring via een audit alert in te voeren, waarbij het gebruik verplicht wordt gesteld bij controles over jaarreke ningen 2014 en daarna. Als de internationale standaarden dat vereisen, worden de Nederlandse regels eventueel later nog aangepast.

Helpdesk vaktechniek nu ook op Twitter

Heeft u een vaktechnische vraag? Dan kunt u die vanaf volgende week ook via Twitter stellen.

U vindt ons via het account @nbacc op www.twitter.com/nbacc. Heeft u een vraag gericht aan de NBA? Start uw bericht dan met @nbacc. U ontvangt van ons zo snel mogelijk een reactie. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van Twitter of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar webredactie@nba.nl. De Helpdesk is ook per telefoon of mail bereikbaar

Voor vaktechnische vragen kunt u uiteraard ook nog steeds telefonisch bij ons terecht. Complexe vragen kunt u het beste naar ons mailen. Meer informatie over hoe u de Helpdesk Vaktechniek kunt bereiken vindt u op onze website.

Onderzoek Belastingdienst: intermediairs positief over SBR

Bijna iedere intermediair (96 procent) kent SBR en 85 procent werkt er in de praktijk mee. Dit blijkt uit marktonderzoek dat de Belastingdienst in samenwerking met het SBR-programma in augustus van dit jaar heeft laten uitvoeren onder meer dan 250 intermediairs.

Door het daadwerkelijk gebruik van SBR hebben de intermediairs zelf de voordelen ervaren en geeft de meerderheid aan dat zij zich oriënteert om hun andere rapportages - zoals jaarrekening, omzetbelasting en kredietrapportages - via SBR in te dienen.

Een aantal interessante cijfers op een rijtje:

 • 96 procent is goed op de hoogte naar alle ontwikkelingen rond SBR.
 • 68 procent geeft aan dat SBR leidt tot meer efficiency.
 • 56 procent is tevreden over het gebruik van SBR.

Over jaarrekeningen en kredietrapportages:

 • 70 procent verwacht het komende jaar een eerste deponering van de jaarrekening te doen met SBR.
 • 68 procent verwacht dat het indienen van de jaar rekening via gemakkelijker zal gaan.
 • kredietrapportages worden nog niet met SBR bij banken aangeleverd.

Download het onderzoeksrapport via www.nba.nl.

Heeft u ervaring met verplichte waarneming?

NEMACC, het samenwerkingsverband van de NBA en de Erasmus Universiteit, doet onderzoek naar de ervaringen van accountants met de verplichte waarneming.

Heeft u tijdelijk de praktijk van een collega waargenomen? Of wellicht zelf een beroep gedaan op uw waarnemer? Doe dan mee aan het onderzoek.

Het onderzoek zal bestaan uit een interview dat bij u op kantoor wordt afgenomen. Het interview duurt naar verwachting één uur. Tijdens dat interview, waarbij uw ervaringen centraal staan, zal met name ook worden ingegaan op vragen zoals: Hoe was u voorbereid? Tegen welke knelpunten liep u aan? Op welke wijze werd de waarneming afgerond? Hoe kijkt u terug op de waarneming?

Wilt u uw ervaringen, die uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, delen met NEMACC? Meld u dan aan bij Frans van Schaik AA RA, telefoon 020-3010273, e-mail: f.vanschaik@nba.nl.

Video LIO-debat: wat betekenen de nieuwe privacyregels voor u als accountant?

De nieuwe Europese Privacy Verordening (EPV), gericht op de bescherming van persoonsgegevens, heeft vergaande impact op de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen van organisaties.

Bij niet voldoen aan de EPV kunnen hoge sancties worden opgelegd, tot twee procent van de wereldwijde omzet. Deze kunnen zo materiële bedrijfsrisico's vormen. Een belangrijk issue voor accountants, zowel intern, extern als in business.

André Biesheuvel en Wolter Karssenberg gingen tijdens de LIO-bijeenkomst van 14 november 2013 met circa vijftig intern en overheidsaccountants de dialoog aan over risico's. Daarvan is een compacte samenvatting op video gemaakt. Bekijk deze via www.nba.nl.

Nieuwe quick poll IFAC kleine en middelgrote kantoren

De internationale beroepsorganisatie van accountants IFAC roept kleine en middelgrote accountantskantoren op mee te doen aan de quick poll van november-december.

De IFAC wil met deze korte periodieke enquêtes een beeld krijgen van de belangrijkste onderwerpen waarmee kleinere kantoren en hun mkb-klanten worden geconfronteerd. De enquête kan worden ingevuld tot en met 31 december 2013. De resultaten van de poll worden gepubliceerd in de eerstvolgende editie van SMP eNews van de IFAC.

Meer informatie via www.nba.nl.

Benoemingen in NBA-commissies en -adviesorganen

Het bestuur heeft Marcel Snijders RA benoemd als lid van de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenen (SVP).

Tevens heeft het bestuur Nico Pul RA voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Anton Dieleman RA is benoemd als lid van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB). De heer Dieleman was hiervoor als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen van het ACB als voorzitter van de subcommissie Ethiek.

Bètaversie taxonomie voor SBR Assurance

De NBA heeft een bètaversie uitgebracht van de taxonomie voor het gebruik van SBR Assurance.

Deze is bedoeld om vanuit de rapportagesoftware of verklaringengenerator die door kantoren wordt gebruikt ook XBRL-varianten van diverse soorten verklaringen te kunnen genereren.

In februari 2013 werd de alphaversie van de taxonomie gelanceerd. Op basis van de ervaringen daarmee is nu de bètaversie uitgebracht. De bijbehorende documenten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

De NBA werkt daarnaast aan een Groenboek, ter ondersteuning van gebruikers van de taxonomie. Naar verwacht wordt dit Groenboek medio november gepubliceerd, als voorloper van een Handreiking SBR Assurance.

Meer informatie is beschikbaar via www.nba.nl/sbr-assurance en via www.nba.nl/taxonomie.

NBA: risicomanagement moet meer aandacht geven aan menselijke factor

Een risicomanagementsysteem dat onvoldoende aandacht geeft aan de menselijke factor is gedoemd te mislukken. Bij grote ondernemingen ligt het accent bij risicomanagement te veel op tastbare beheersmaatregelen, maar de afweging om risico's te nemen blijft mensenwerk. Dus moet er meer aandacht zijn voor soft controls.

Dat stelt de NBA in de publieke managementletter ‘Risico's managen is mensenwerk’ die op 27 november tijdens de Accountantsdag 2013 is gepresenteerd. Concrete beheersmaatregelen zijn aantoonbaar en meetbaar, maar werken alleen als medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd worden om ze ook toe te passen, aldus de NBA. Daarbij gaat het om zaken als leiderschap, voorbeeldgedrag, communicatie, toon aan de top, motivatie, waardering en handhaving. Aanbevolen wordt om meer aandacht te geven aan cultuur en gedrag binnen een organisatie.

De risicoparagraaf in het jaarverslag wordt vaak als niet betekenisvol ervaren. De inhoud moet concreter en duidelijker worden. En de huidige controleverklaring van de accountant biedt nu nog te weinig ruimte om een visie op het risicomanagement te geven.

De NBA beveelt accountants daarom aan de kwaliteit van het risicomanagement te bespreken met bestuurders en de raad van commissarissen. Ook moeten accountants meer investeren in kennis van risicobeheersing.

Deze publieke managementletter is onderdeel van een reeks publicaties waarin signalen en aanbevelingen aan bepaalde sectoren worden afgegeven. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over onder andere Zorg, Vastgoed, Glastuinbouw, Gemeenten, Goede doelen, Transport & Logistiek en het mboonderwijs.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.