Magazine

NBA Nieuws - januari/februari 2014

Tool 'termijnen jaarrekening op mijnnba.nl - 'Contourennota' ter consultatie - Wijziging regelgeving PE - Ingangsdatum nieuwe NV COS editie 2014 - Uitstel herziening standaard 4410.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1/2, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Tool 'termijnen jaarrekening op mijnnba.nl

Speciaal voor mkb-accountants is de tool ‘termijnen jaarrekening’ beschikbaar. In de tool worden niet alleen de termijnen rondom vaststellen en publiceren behandeld, maar ook informatie over het verwerken van gebeurtenissen na balansdatum en fouten in de laatst vastgestelde jaarrekening. Leden kunnen voor de tool terecht op het besloten deel van de website MijnNBA.nl.

Binnen de tool kunt u doorklikken naar de relevante teksten uit BW2 en uittreksels uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

'Contourennota' ter consultatie

De opleiding tot accountant moet beter worden afgestemd op de pluriforme beroepspraktijk.

Daarom hebben de NBA en de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) de kaders van een nieuw opleidingsmodel uitgewerkt in de contourennota ‘Een marktgericht onderwijsmodel’. De nota fungeert als basis voor de nieuwe eindtermen van de accountantsopleidingen. In het voorgestelde model kan een student kiezen voor een opleiding met een vooral op (de wettelijke) controle gerichte oriëntatie of voor een algemene, bredere en meer op bedrijfsvoering en advieswerkzaamheden gerichte oriëntatie. In het verlengde daarvan zou er een onderscheid komen tussen accountants mét en accountants zónder wettelijke controlebevoegdheid. Ook invoering van een nieuwe generieke lidmaatschapstitel behoort tot de mogelijkheden, waarbij de vraag rijst of het wenselijk is de titels AA en RA te handhaven.

De nota ligt tot en met 14 februari 2014 ter consultatie. Belangstellenden kunnen op NBA.nl negen vragen beantwoorden over het voorstel.

Wijziging regelgeving PE

De gewijzigde Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) en de Beleidsregel permanente educatie (BPE) zijn per 1 januari 2014 van kracht.

Belangrijkste wijziging is dat het bestuur een kennistoets verplicht kan stellen als onderdeel van permanente educatie. Verder zijn er aanpassingen in verband met de intrekking van de Verordening gedragscode en de inwerkingtreding van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants per 1 januari 2014. Het bestuur heeft ook voorwaarden gesteld voor gestructureerde PE-activiteiten in elektronische vorm. Tot slot zijn er technische en redactionele onvolkomenheden hersteld en zijn er wijzigingen doorgevoerd in verband met in de praktijk ondervonden knelpunten. Meer informatie op www.nba.nl.

Ingangsdatum nieuwe NV COS editie 2014

Op 24 december 2013 heeft het NBA-bestuur de herziene Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) vastgesteld die in het najaar 2013 ter consultatie aan de leden zijn voorgelegd.

De nieuwe NV COS zijn nu voorgelegd aan de minister van Financiën en na goedkeuring van toepassing zijn op opdrachten waarbij het boekjaar aanvangt op of na 15 december 2013 (boekjaar 2014).

Voor boekjaar 2013 gelden dus de Standaarden zoals opgenomen in HRA 2012 deel 1A - NV COS (geldend per 15 januari 2011). De nieuwe NV COS (boekjaar 2014) verschijnen binnenkort in de Handleiding Regelgeving Accountancy 2014.

Uitstel herziening standaard 4410

Het bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2013 aangegeven dat meer tijd nodig is voor de herziening van Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’.

Dit naar aanleiding van de ontvangen reacties tijdens de consultatie van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) editie 2014. Door het uitstel van de herziening blijft de huidige Standaard 4410 van kracht in 2014.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.