Magazine

NBA Nieuws - maart 2013

Nieuwe gedragscode VGBA voor accountants - NBA Young Profs bieden opleidingsvisie aan - Stichting Accountantsfonds breidt doelstelling uit - Wijzigingen Wwft.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Nieuwe gedragscode VGBA voor accountants

Als opvolger van de huidige VGC presenteert de NBA een nieuwe gedragscode: de Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA). De conceptverordening ligt nu voor ter consultatie.

Ten opzichte van de VGC bevat de nieuwe code geen principiële veranderingen. De vijf fundamentele beginselen uit de huidige VGC vormen ook de basis voor de VGBA. De VGC is echter gebaseerd op de Code of Ethics van standardsetter IESBA uit 2003 en inmiddels heeft de IESBA een nieuwe code ontwikkeld, die de ontwikkeling sindsdien in het denken over het beroep weergeeft en aansluit bij de huidige verwachtingen van het maatschappelijk verkeer. Deze code vormt het uitgangspunt voor de nieuwe VGBA. Waar nodig zijn de regels aangepast aan de Nederlandse situatie. Met de nieuwe code worden de gezamenlijke waarden van alle accountants duidelijker en kernachtiger verwoord. Ook maakt de VGBA beter onderscheid tussen normen enerzijds en voorbeelden anderzijds. Anders dan bij de VGC zijn die laatste geen onderdeel meer van de code zelf.

Voor de totstandkoming van regelgeving nodigt de NBA leden en andere belanghebbenden uit om te reageren op de nieuwe VGBA. De consultatieperiode eindigt op 10 maart 2013. Reacties kunnen worden gestuurd via het daarvoor bestemde vragenformulier op de website van de NBA of worden gemaild naar consultaties@nba.nl. Na verwerking van de commentaren is het de bedoeling de nieuwe code tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA in juni 2013 ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

NBA Young Profs bieden opleidingsvisie aan

De NBA Young Profs hebben hun visiedocument ‘Polderen brengt accountancyonderwijs niet verder’ aangeboden aan de Adviescommissie Herziening Eindtermen en de Commissie Onderwijs Fusie NBA.

De visie van de NBA Young Profs op de accountantsopleiding is als volgt:

 • er is één opleidingsmodel met één beroepstitel, bestaande uit een opleiding tot basisaccountant gevolgd door specialisaties;
 • het eindniveau van de opleiding tot basisaccountant is op hbo-plus-niveau. Het eindniveau van de opleiding tot wettelijk controleur omvat een master-eis;
 • accountantskantoren - en niet opleidingsinstellingen - moeten het voortouw nemen als het gaat om het ethisch handelen van de accountant;
 • de toelatingseisen voor de praktijkopleiding moeten op basis van praktijkervaring worden geformuleerd en niet op basis van de theoretische opleiding;
 • de praktijkopleiding is gericht op vaardigheden en dilemma's en moet een tussentijdse mondelinge toetsing bevatten;
 • de basisaccountant moet kennis hebben van IT-audit en hiermee aantoonbare praktijkervaring hebben opgedaan.

Het visiedocument is een reactie op de eerder door deze commissies uitgebrachte rapporten. In het document is de inbreng verwerkt van de deelnemers tijdens het opleidingsdebat van de Young Profs op 16 januari 2013.

NBA publiceert mvo-flyer voor ondernemers

De NBA heeft de flyer ‘Duurzaam ondernemen in het mkb’ uitgebracht. Deze publicatie is onderdeel van de campagne ‘Daarom een accountant’.

Accountants kunnen deze flyer aan hun klanten geven. De publicatie legt in eenvoudige begrippen uit wat mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) betekent, waarom mvo belangrijk is en wat de accountant voor zijn klant kan betekenen. Kern van de flyer is het zogeheten mvo-stappenplan, waarmee ondernemer en accountant concreet aan de slag kunnen. De flyer is gebaseerd op de in juni 2012 verschenen brochure ‘Duurzaam Ondernemen - mvo voor mkb-accountant’.

Stichting Accountantsfonds breidt doelstelling uit

Het Accountantsfonds heeft met ingang van 2013 de activiteiten uitgebreid. De stichting wil de ontwikkeling van onderzoek- en educatieprogramma's subsidieren. Deze programma's moeten de invoering en naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de beroepsuitoefening van registeraccountants, bevorderen.

De oorspronkelijke doelstelling van het Accountantsfonds is het ondersteunen van leden en oud-leden van het NIVRA (of hun nabestaanden) die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren. Dit gebeurt door het verstrekken van leningen en voorschotten. Deze moeten in principe worden terugbetaald door de schuldenaar of diens erfgenaam. Op dit moment wordt aan drie personen ondersteuning gegeven en de laatste jaren zijn er vrijwel geen aanvragen meer gekomen. Om die reden heeft het fondsbestuur in overleg met het NIVRA-bestuur besloten geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen en nieuwe activiteiten te gaan ondersteunen. Op deze manier kan het opgebouwde vermogen mede worden aangewend voor andere doelen in het belang van registeraccountants. Vanzelfsprekend blijven de personen die op dit moment financiële ondersteuning krijgen, deze behouden.

Voorbeeld van een mogelijk project dat het Accountantsfonds financieel kan ondersteunen is Lerend Vermogen. Dit project wil de inzichten uit toetsing en toezicht sneller toegankelijk maken en waar nodig omzetten in verbeterde beroepsstandaarden. Een ander mogelijk project is het digitaliseren en ontsluiten van beroepsregelgeving, bijvoorbeeld zodanig dat deze via slimme software gekoppeld wordt aan praktijksituaties. Een derde mogelijk project is het verbeteren van accountantsstandaarden door uit verwante professionele branches als luchtvaart en de medische sector best practices te inventariseren en te analyseren. De te ondersteunen projecten hoeven niet alleen NBA-projecten te zijn.

Het zittende bestuur van het Accountantsfonds treedt af en wordt vervangen door een bestuur dat bestaat uit RA's in het NBA-bestuur. Op die manier wordt gewaarborgd dat het vermogen ten goede blijft komen aan registeraccountants.

Nieuw bestuur NBA Young Profs

Per 1 januari 2013 is een nieuw NBA Young Profs-bestuur geïnstalleerd (tevens adviescommissie van het NBA-bestuur). Het gaat om de volgende personen:

 • Joko Tenthof van Noorden (voorzitter en werkgroep Cultuur);
 • Tom Ooms (vicevoorzitter en werkgroep Innovatie);
 • Karin van Wijngaarden (linking pin NBA en financiën);
 • Marisa Noronha (werkgroep Opleiding);
 • Arjan Suijker (werkgroep Innovatie en events);
 • Janet Stouten (werkgroep Cultuur);
 • Rieky van der Kruis (werkgroep Events).

Het bestuur heeft voor een agenda van en voor de toekomst van de NBA Young Profs opgesteld. Het gaat om drie hoofdthema's: opleiding, cultuur en innovatie (en IT).

In januari zijn al twee succesvolle evenementen georganiseerd: het opleidingsdebat in samenwerking met TUACC en de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij ruim dertig actieve leden samen hebben gebrainstormd over de verdere invulling van het beleid voor 2013.

Wijzigingen Wwft

Per 1 januari 2013 zijn wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Expertgroep Fraude/ Wwft van de NBA en de Commissie Beroepszaken van de NOB menen dat voor belastingadviseurs en accountants vooral de wijzigingen op de volgende gebieden van belang zijn: normadressaat, forensische werkzaamheden, identificatie personenvennootschap, identificatie trust, vertegenwoordiger, politieke prominent persoon (PEP), nader cliëntenonderzoek ‘huidige’ cliënten, meldplicht, transactiebegrip en vrijwaring.

De Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants zullen naar aanleiding van de wetswijziging binnenkort worden geactualiseerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.