Magazine

NBA nieuws - november 2014

Debat Toekomst: 'Het wordt nu tijd iets te laten zien' - NBA-brochure 'Mijn accountantspraktijk' herzien - Module 3 Gids Praktijkbeheer beschikbaar - Bestuursbenoemingen LIO - Dertig procent vrouwen: aandacht voor rol accountant - Transparantieverslagen 2013: meer over kwaliteitsbeheersing - Neem deel aan onderzoek 'De lerende accountantsorganisatie' - Steef Visser voorzitter commissie MKB.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 11, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Debat Toekomst: 'Het wordt nu tijd iets te laten zien'

Geld, managementvaardigheden en de omvang van het medewerkersbestand zullen de belangrijkste obstakels zijn voor een succesvolle implementatie van de maatregelen uit het rapport In het Publiek Belang.

Dat was een belangrijke conclusie tijdens het op 6 oktober 2014 bij de NBA gehouden vervolgdebat over de voorgestelde maatregelen.

Diverse kantoorvertegenwoordigers erkenden dat de in het rapport voorgestelde verbeteringen ook financiële consequenties zullen hebben. Werkgroeplid Arjan Brouwer stelde dat kantoren om de maatregelen te kunnen uitvoeren opdrachten zullen moeten afstoten. "We zijn het erover eens dat omwille van de kwaliteit aan opdrachten meer uren moeten worden besteed. Dan is het niet mogelijk het aantal opdrachten constant te houden, als de personeelscapaciteit nu al maximaal wordt benut."

Volgens diverse sprekers is het grootste gevaar nu dat kantoren de 32 voorgestelde maatregelen een voor een afvinken en dan weer gewoon verder gaan.

Zie voor een uitgebreider verslag en andere informatie over de verbeteringsvoorstellen, Dossier Toekomst Accountantsberoep op Accountant.nl.

NBA-brochure 'Mijn accountantspraktijk' herzien

Bij het oprichten van een eigen accountantskantoor komt heel wat kijken.

De NBA-brochure 'Mijn accountantspraktijk' helpt accountants die dit willen op weg. De brochure bevat informatie over:

 • de oriëntatiefase;
 • de vereisten op kantoor en het organisatieniveau;
 • de vereisten voor opdrachtsuitvoering en dossiervorming;
 • kwaliteitsbewaking;
 • hulpmiddelen bij de praktijkuitoefening.

Inschrijvingen KvK: wat zijn uw ervaringen?

Wat is de kwaliteit van informatie die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder tussenkomst van de financieel dienstverlener?

Tijdens het BECON-overleg is een aantal knelpunten naar voren gebracht rond de kwaliteit van informatie van startende ondernemingen bij inschrijving in het handelsregister. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot aanmelding voor de verkeerde belastingmiddelen of onjuiste boekjaren. De financieel dienstverlener moet dit dan corrigeren.

De NBA hoort graag uw ervaringen en mening hierover om te kunnen vaststellen wat de omvang is van het mogelijke probleem en wat de mogelijke oorzaken. Mail uw ervaringen naar Hugo van Campen. Voor vragen kunt u hem bereiken op 020-3010392.

Module 3 Gids Praktijkbeheer beschikbaar

Module 3 van de gids 'Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken' is nu beschikbaar.

Deze module 'Uw praktijk opzetten en uitbouwen' gaat dieper in op de thema's uit module 1 (Strategisch plan voor uw praktijk) en module 2 (Praktijkmodellen en netwerken) en geeft een gedetailleerdere kijk op:

 • de ontwikkeling van een groeistrategie;
 • opbouw van een adviespraktijk;
 • de omgang met toenemende regeldruk en concurrentie;
 • prijsstelling;
 • marketing;
 • de ontwikkeling van een eigen bedrijfscultuur.

Aanmelden gemeentelijke subsidieprotocollen bij COPRO

Een aantal gemeenten heeft moeite met het opstellen van controleprotocollen bij hun subsidieregelingen.

Onjuiste verklaringen worden voorgeschreven, de gebruikte normen zijn onduidelijk of het is niet helder wat de accountant precies moet doen. Dat stelde de NBA Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) het afgelopen jaar vast. Daarom roept COPRO accountants op om deze subsidieprotocollen aan haar voor te leggen.

Gemeenten krijgen in 2015 te maken met de overheveling van taken op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewetgeving. In dit kader zullen zij ook controleprotocollen opstellen. Het is belangrijk om hierbij over de juiste expertise te beschikken. Daarom verstuurde COPRO onlangs de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen met begeleidende brief aan alle gemeenten.

U kunt de protocollen sturen naar COPRO-secretaris Michèl Admiraal RA, e-mail: m.admiraal@nba.nl, 020-3010319.

Bestuursbenoemingen LIO

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de ledengroep voor intern en overheidsaccountants (LIO) is John Donners benoemd als nieuw bestuurslid en Jos Motzheim als vice-voorzitter. Ingrid Doerga werd voor een nieuwe termijn benoemd als LIO-bestuursvoorzitter.

Dertig procent vrouwen: aandacht voor rol accountant

Het wettelijk streefcijfer van dertig procent vrouwen in raden van bestuur en commissarissen, onderdeel van de Wet bestuur en toezicht 2013, wordt nog lang niet gehaald.

En minder dan tien procent van de bedrijven houdt zich aan wettelijke rapportageverplichtingen hierover. Dat blijkt uit de op 11 september door de commissie Monitoring talent naar de top gepubliceerde bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2013. Organisaties die het streefcijfer niet hebben bereikt moeten hierover in het jaarverslag nadere uitleg geven. Meer dan de helft blijkt dat echter niet te doen. Het rapport wijst in dat verband naar de rol van de accountant, die bedrijven kritisch moet bevragen op de naleving van de Wet bestuur en toezicht.

Namens de NBA was algemeen directeur Anne-Marike van Arkel aanwezig bij de perspresentatie van de monitor.

Transparantieverslagen 2013: meer over kwaliteitsbeheersing

De kwaliteit van de transparantieverslagen is verbeterd. Accountants geven meer informatie over de kwaliteitsbeheersing binnen hun organisaties.

Dat blijkt uit onderzoek van de NBA naar de transparantieverslagen 2013 van vier grote, vier middelgrote en drie kleinere accountantsorganisaties met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang.

Vooral de informatie over het kwaliteitsbeheersingssysteem en de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is duidelijk verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek uit 2011. Ook wordt meer detailinformatie verstrekt over de gerealiseerde omzet. Van de grote kantoren laten vooral EY en PwC een flinke verbetering zien. Voor de middelgrote accountantsorganisaties geldt dit vooral voor Baker Tilly Berk en BDO.

De ingezette trend om ook inzicht te geven in kwaliteitsindicatoren, zoals het aantal opleidingsuren, personeelsverloop, aantal uren voor wettelijke controleopdrachten of klanttevredenheid, heeft zich echter niet voortgezet. Bij vrijwel alle middelgrote en kleinere accountantsorganisaties ontbreekt informatie over zulke kwaliteitsindicatoren.

Ook geven de transparantieverslagen nog geen goed zicht op de naleving van de Code Accountantsorganisaties. Deze is echter pas op 1 juli 2013 in werking getreden. Grote accountantsorganisaties bieden hierover meer informatie dan middelgrote en kleine. Positieve uitzonderingen zijn opnieuw BDO en Baker Tilly Berk.

Neem deel aan onderzoek 'De lerende accountantsorganisatie'

VU en NBA nodigen alle openbaar accountants uit om deel te nemen aan het onderzoek 'De lerende accountantsorganisatie’.

Met het onderzoek willen VU en de NBA meer inzicht krijgen in de manier waarop de openbaar accountant omgaat met fouten. Ook het lerend vermogen van de accountantsorganisatie en de regeldruk worden onderzocht. 'Een lerende beroepsgroep' is één van de pijlers van het eind september gepubliceerde rapport van de Werkgroep 'Toekomst Accountantsberoep'.

Voorafgaand aan dit onderzoek werden 25 accountants geïnterviewd. De respondenten spraken over concrete incidenten die zij hebben meegemaakt. De belangrijkste thema's die uit de interviews naar voren kwamen, vormen de input voor dit onderzoek.

Het invullen van de online enquête duurt acht minuten en deelname is anoniem. Openbaar accountants die geen uitnodiging hebben ontvangen voor het onderzoek kunnen een mail sturen aan VU-onderzoeker Elroy Huijsman (e.huijsman@vu.nl). Het VU-onderzoeksteam bestaat verder uit organisatiewetenschapper Cathy van Dyck en accountancywetenschappers Anna Gold en Philip Wallage.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit (VU) in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het Accountsfonds financiert het onderzoek. De eerste resultaten worden besproken tijdens de Accountantsdag op 26 november 2014.

Steef Visser voorzitter commissie MKB

Het NBA bestuur heeft Steef Visser RA benoemd tot voorzitter van de op te richten commissie MKB.

De commissie adviseert de Ledengroep Openbare Accountants (LOA) over de ontwikkeling van het accountantsberoep in het mkb.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.