Magazine

Nieuws

Waakhond VS draait Deloitte duimschroeven aan - AFM-themaonderzoeken financiële verslaggeving 2012 - Nieuwe kantonrechtersformule steeds populairder - Opstelten: Nieuwe regeling personenvennootschappen van de baan - Oud Nieuws...

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 10, 2011

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Statistiek op Accountant.nl

De Stuurgroep Statistical Auditing verzorgt maandelijks een statistische column op Accountant.nl. Daar kan ook worden gereageerd en kunnen vragen worden gesteld. De vijfde column is onlangs verschenen: Statistische kruisbestuiving tussen uitkeringsinstanties en pensioenverzekeraars (Accountant.nl. > Vaktechniek > Vaktechnische artikelen).

Waakhond VS draait Deloitte duimschroeven aan

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC neemt maatregelen tegen Deloitte in Sjanghai. De reden is weigering om informatie af te dragen over een van fraude verdachte klant uit China, het beursgenoteerde Longtop Financial Technologies.

De SEC is verontwaardigd dat Deloitte een dagvaarding heeft genegeerd. Daardoor dreigt het onderzoek van de SEC naar de fraude bij Longtop in het slop te raken. Welke sanctie Deloitte precies te wachten staat, is nog onbekend.

AFM-themaonderzoeken financiële verslaggeving 2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in haar toezicht op financiële verslaggeving in 2012 themaonderzoek doen naar vier specifieke onderwerpen: vastgoed, waardering van en transparantie over staatsobligaties, bijzondere waardeverminderingen vaste activa en de toelichting op minderheidsbelangen. De keuze voor deze onderwerpen is mede ingeven door de schuldencrisis en de gepubliceerde tussentijdse financiële verslaggeving 2011 van ondernemingen.

Nieuwe kantonrechtersformule steeds populairder

Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar sociale plannen van het afgelopen jaar blijkt dat de meeste ontslagen werknemers een ontslaguitkering krijgen gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule.

In 53 procent van de nieuwe sociale plannen die werkgevers met vakbonden afsluiten wordt de nieuwe formule toegepast. In 2009 was dat nog maar 25 procent. In vrijwel alle sociale plannen worden regelingen afgesproken voor interne of externe herplaatsing van werknemers.

De vakbonden hebben zich sinds de wijziging sterk gemaakt voor toepassing van de oude formule. Werkgevers hebben steeds gepleit voor toepassing van de nieuwe formule. Omdat kantonrechters in individuele ontslagzaken hun eigen nieuwe formule toepassen, leidt gebruik van de oude formule in sociale plannen tot een niet uitlegbare rechtsongelijkheid voor werknemers, aldus AWVN.

Opstelten: Nieuwe regeling personenvennootschappen van de baan

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten om niet verder te gaan met de regeling voor personenvennootschappen. Dit blijkt uit een brief die de bewindsman onlangs naar de Eerste Kamer stuurde.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat de primaire doelstelling van de wetgeving - het faciliteren van ondernemers - in beide wetsvoorstellen onvoldoende tot zijn recht komt”, aldus de minister. Bovendien is er tot op heden weinig steun van de beoogde gebruikers, met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. “Zij hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de ermee gepaard gaande kosten. VNO-NCW en MKB Nederland hebben dat standpunt recent nogmaals aan mij bevestigd.”

Opstelten wil op korte termijn de procedure voor intrekking van de wetsvoorstellen in gang zetten. “Een gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen met de wetsvoorstellen inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (31 058 en 32 426) is dan niet langer aan de orde”, aldus de minister in zijn brief.

Jan Helderman benoemd in commissie voor verzekeraars

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Helderman RA is benoemd als lid van de Monitoring commissie governance principes verzekeraars. Deze onafhankelijke commissie, die het ministerie van Financiën in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de Federatie Onderlinge Verzekeraars in het leven heeft geroepen, gaat de naleving van de ‘governance principes verzekeraars’ inventariseren. Voorzitter van de commissie is hoogleraar Europees arbeidsrecht Ferdinand Grapperhaus.

Oud Nieuws

Accountant/Accountant.nl duikt maan delijks in de archieven voor wat historisch perspectief en verrassende feiten. Zie Accountant.nl voor een uitgebreider versie met het complete bronmateriaal en eerdere afleveringen.

Oud Nieuws (26): ‘Volwaardige raad van toezicht bij accountantskantoren’

De governance van accountantskantoren staat door de recent ter consultatie voorgelegde Code voor Accountantsorganisaties van de NBA volop in de aandacht. Maar niet voor het eerst. Al in mei 2003 wierp toenmalig AFM-bestuurder Paul Koster een steen in de toen nog onbeweeglijke governance-vijver.

Onder de titel ‘Accountants moeten werken aan eigen governance’ publiceerde Koster in NIVRA-blad ‘de Accountant’ een uitvoerig betoog over de zijns inziens ontoereikende bestuursstructuur van grote accountantskantoren. En net als nu was de reden het ‘herwinnen van vertrouwen’.

Tegen de achtergrond van de in de jaren daarvoor naar buiten gekomen boekhoud- en fraudeschandalen stelde Koster: “Het huidige quasi-ceoaansturingmodel met daarachter nog altijd een partnerstructuur, is in de 21ste eeuw volstrekt verouderd. Dit biedt te weinig houvast voor de noodzakelijke checks & balances in de taakuitoefening van de accountant anno 2003.”

Koster pleitte ook voor een stevige raad van toezicht. Helemaal hetzelfde als het in het NBA-voorstel vervatte ‘toezichthoudend orgaan’ en de daarnaast of -binnen functionerende ‘commissie publiek belang’ bedoelde Koster niet, maar leest u toch even mee:

“Hoewel veel firma’s over de laatste jaren stappen in de richting van een ceo-model hebben genomen, is het besturingsmodel van de grote firma’s nog te diffuus. Belangrijk daarbij is om naast een volwaardige raad van bestuur ook een raad van toezicht te introduceren. Veel firma’s hebben een zogenaamde raad van advies maar dit advieslichaam heeft onvoldoende enforcement-mechanismen tot haar beschikking. Een raad van toezicht moet analoog aan een raad van commissarissen kunnen ingrijpen indien zij dat nodig acht in de gang van zaken. De betrokkenheid van de raad van toezicht bij de kwaliteitsprocedures (checks & balances) moet intensief zijn, in de vorm van goedkeuring van nieuwe procedures, maar ook regelmatige rapportages aan de raad van toezicht door de raad van bestuur over de naleving van de procedures.”

Koster deed nog een voorstelletje: “Accountantsfirma’s moeten eveneens een ‘eigen’ internal auditdivisie opzetten (de kwaliteitspolitie) welke toezicht houdt op naleving en introductie van de interne regels en procedures. Deze divisie zou rechtstreeks moeten rapporteren aan de ceo en de voorzitter van de raad van toezicht, analoog aan de situatie in het bedrijfsleven.”

En hij bepleitte nog meer. Maar leest u daarvoor liever het origineel.

Britse belegger redt papieren jaarverslag

Het papieren jaarverslag blijft verplicht in Engeland. De Financial Reporting Council (FRC) heeft onder druk van beleggers het voorstel ingeslikt om alleen nog het digitale jaarverslag verplicht te stellen voor beursfondsen. Beleggers vrezen dat een louter digitaal jaarverslag manipuleerbaar is.

Verplichte notariële akte bij oprichting bv afgeschaft

De verplichting om bij het oprichten van een bv langs de notaris te gaan verdwijnt. Ondernemers hoeven zo minder kosten te maken bij het oprichten van een bv. Dat kondigde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 3 september 2011 aan in een interview met de Telegraaf.

“Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten”, aldus Verhagen. “Door het oprichten van een bv makkelijker en goedkoper te maken geeft dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.”

De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Naast een notariële akte moeten ondernemers achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun bv een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een bv met negentig procent, zo becijfert het ministerie van EL&I.

Visie De Jager op accountancy

Minister Jan Kees De Jager van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 14 september 2011 zijn reactie gegeven op het evaluatieonderzoek Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv). Vanwege de verwevenheid combineert hij deze reactie met een integrale visie op het functioneren van de accountancy in de controlepraktijk en een reactie op de initiatiefnota van PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk.

Volgens de minister bestaat er binnen de bestaande regelgeving voldoende ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole. De minister ondersteunt in grote lijnen het Plan van Aanpak van de NBA.

Binnenkort komt hij met zijn voorstel voor een Wet op het accountantsberoep, waarmee de fusie van NIVRA en NOvAA tot NBA wordt geformaliseerd. In de wet wordt ook de democratische werking van de beroepsorganisatie gemoderniseerd.

De minister verwacht in november 2011 de voorstellen van de Europese Commissie naar aanleiding van het Groenboek en de daarop ontvangen reacties. Zijn inzet bij de onderhandelingen in Brussel zal conform de kabinetsreactie zijn. Zo zal hij pleiten voor een nadrukkelijker rol van de (auditcommissie van de) raad van commissarissen. Over de door de NBA bepleite openbaarmaking van de toezichtsrapportages van de AFM zegt De Jager al in de reactie op het groenboek te hebben gesuggereerd om in ieder geval de auditcommissie/raad van commissarissen te laten beschikken over uitkomsten van het toezicht op de kwaliteit van de wettelijke controle die bij hun organisatie is uitgevoerd.”

Op het gebied van de combinatie van controle- en adviesdiensten is De Jager voorstander van duidelijke regels over welke adviesdiensten wel en niet zijn toegestaan. Hij heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over hoe gedetailleerd die regels moeten zijn.

In zijn reactie op het Groenboek en de initiatiefnota van Plasterk gaat De Jager onder andere in op de voorgestelde verplichte kantoorroulatie. Hij is het met Plasterk eens “dat het risico op een groeiende verwevenheid van belangen tijdens een doorlopende opdracht moet worden onderkend en zoveel mogelijk moet worden tegengegaan”. Tegelijkertijd moet er voor worden gewaakt dat goedlopende opdrachtrelaties moeten worden gestaakt en bedrijven onnodig worden geconfronteerd met hogere kosten. Volgens de minister is het risico van ‘bedrijfsblindheid’ in Nederland voldoende ondervangen door de verplichte partnerroulatie en het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties.

De minister is ook geen voorstander om de benoeming van de accountant bij banken en verzekeraars ter goedkeuring voor te leggen aan de AFM. Via de vergunningverlening en het doorlopend toezicht op accountantskantoren zijn de betrokken kantoren al aan AFM-goedkeuring onderhevig en verder zou de ‘onafhankelijkheid’ van de AFM onder druk kunnen komen als een geschikte accountant aangewezen moet worden waarop vervolgens weer toezicht moet worden gehouden. Daarnaast wijst de minister op de door het kabinet bepleite nadrukkelijker rol van de auditcommissie.

Martin van Roekel (BDO): ‘Kloof big four verkleinen’

Het doel van BDO is om de kloof met de big four te verkleinen. Zo formuleert Martin van Roekel zijn missie als bestuursvoorzitter van BDO International, de functie die hij per 1 oktober 2011 bekleedt.

“Het is niet de bedoeling dat wij ook een van de big four gaan worden. We zijn wereldwijd al de nummer vijf in de accountancy, met kantoren in 125 landen. Wat wij wel willen is een einde maken aan de oligopolie van de big four.”

Van Roekels toekomstvisie is geen trendbreuk met het beleid van Jeremy Newman, de huidige bestuursvoorzitter van BDO International. Van Roekel was medebepaler van de huidige strategie die jaren geleden is ingezet. “In de policy board is destijds een beleidswijziging afgesproken die door mijn voorganger is geïmplementeerd maar die nog niet is afgerond. Ik zie het als een uitdaging om daarmee verder te gaan.

Sinds het EU Greenpaper vorig jaar oktober handvatten heeft gegeven voor hervorming van de accountantsmarkt, liggen er goede mogelijkheden. We krijgen naar verwachting meer mogelijkheden om grote bedrijven te bedienen door onder meer uitsluiting van big four only-clausules en door een mogelijk besluit over de joint audit. Ik verwacht dat het mede hierdoor gemakkelijker voor ons zal worden om internationaal aan de bal te komen.”

Dat Van Roekel hier door zijn benoeming invulling aan gaat geven, komt voor hem niet helemaal als een verrassing. “Ik ben ceo Europa en global head of network development van BDO. Daarmee neem ik binnen het global leadership van BDO reeds een bepaalde positie in.” De benoemingsprocedure was ook niet vreemd voor hem. “Toen Newman werd aangesteld, was ik voorzitter van de policy board, zeg maar de raad van commissarissen van BDO.”

Van Roekel geeft hij aan dat hij gaat inzetten op een verandering van de beeldvorming over kwaliteit van accountants. “De perceptie dat kwaliteit alleen te vinden is bij de big four moet verdwijnen. Dezelfde kwaliteit is daarbuiten ook aanwezig. In de meeste sectoren kunnen we alle bedrijven bedienen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in de financiële sector. We kunnen en willen wel gaan investeren om bijvoorbeeld financiële multinationals te bedienen, maar als we van tevoren weten dat we daar geen kans maken, is de investering niet verantwoord. Dat verandert echter als er meer mogelijkheden komen voor eerlijke concurrentie. Die kansen gaan er komen en wij kunnen ze pakken als we optimaal blijven presteren.”

Tim Eerhart wint Master Thesis Award Accountancy 2011

Tim Eerhart (midden) van de Nyenrode Business Universiteit heeft de Master Thesis Award Accountancy 2011 van Ernst & Young ontvangen voor zijn scriptie ‘Lening-convenanten, verplichting of signaalfunctie’. Een belangrijke conclusie uit de scriptie is dat bedrijven die hun jaarrekening laten controleren door externe accountants bij banken tegen lagere tarievenleningen kunnen afsluiten.

Ernst & Young reikte de Master Thesis Award voor de zesde keer uit. De award is bedoeld voor masterstudenten accountancy die hun scriptie hebben geschreven tussen 1 juli 2010 en 1 juli 2011.

Extra ondersteuning kredietverlening bedrijven

Ondernemers die moeilijk aan krediet kunnen komen, krijgen extra ondersteuning van de overheid. De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en verlengd.

Dat zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een interview op 28 augustus 2011 op Nu.nl.

“Kredieten voor goede ondernemersplannen zijn de smeerolie voor de motor van onze economie”, aldus Verhagen. “De overheid kan koudwatervrees bij banken wegnemen door garant te staan voor een deel van de lening. Dat geeft het zetje om de lening toch te verlenen.”

Het stijgende gebruik van de garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf toont aan dat ondernemers de regeling als nuttig ervaren. Het gevolg is wel dat het garantiebudget voor dit jaar bijna op is. Daarom wordt het verhoogd van 765 miljoen naar één miljard euro. Bovendien wordt de garantieregeling voor grotere bedrijven, die is ingesteld tijdens de kredietcrisis in 2008, met minimaal een jaar verlengd. De tijdelijke regeling zou eigenlijk per 1 januari 2012 komen te vervallen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.