Magazine

NBA Nieuws - oktober 2012

NBA sluit convenant met Belastingdienst en AFM - Proef digitale aanlevering Kamer van Koophandel - Tips over tariefdruk - SBR Software Check.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 10, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

NBA sluit convenant met Belastingdienst en AFM

Het Financieele Dagblad opende op maandagochtend 13 augustus 2012 met zo op het oog stevig nieuws over het accountantsberoep: ‘Controle op ontoelaatbaar gedrag van accountants verscherpt.’ Het bericht werd vervolgens ook opgepikt door Radio 1, BNR en een aantal regionale kranten.

Bij nadere beschouwing bleek het bericht te verwijzen naar een convenant dat de NBA al op 8 juni 2012 met de Belastingdienst had getekend, om gezamenlijk ontoelaatbaar gedrag van accountants tegen te gaan. Op diezelfde dag tekende de Belastingdienst ook convenanten met dezelfde strekking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

De Belastingdienst steunt voor haar toezicht ook op het werk van accountants. Dus is het essentieel dat die accountants zich houden aan wet- en regelgeving. In een aantal gevallen is dat helaas niet zo. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het verstrekken van misleidende gegevens over de eigen aangifte aan de Belastingdienst, het niet melden van ongebruikelijke transacties of het verstrekken van een accountantsverklaring bij een jaarrekening terwijl er onvoldoende informatie is verzameld.

De Belastingdienst zal vanaf nu opvallende normoverschrijdingen melden bij de AFM, het BFT of de NBA. Dat zijn alle drie partijen die de wettelijke taak hebben om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving door accountants. Zij kunnen zelfstandig besluiten om handhavend op te treden en waar nodig ook een klacht indienen bij de Accountantskamer. De AFM kan daarnaast een bestuurlijke maatregel opleggen, zoals een boete of dwangsom. Ook het BFT krijgt binnenkort een dergelijke bevoegdheid.

NBA-directeur Berry Wammes benadrukt in FD dat het convenant tussen Belastingdienst en NBA met name is ontstaan vanuit een behoefte bij de Belastingdienst om zaken elders onder te kunnen brengen die anders door capaciteitsgebrek te lang in een la zouden kunnen blijven liggen.

Begin september 2012 heeft de NBA daarnaast nieuwe afspraken gemaakt met de AFM over het toetsen van de kwaliteit van accountantsorganisaties. Ook dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit, nu bij de AFM. De NBA gaat voortaan ook kantoren toetsen die een AFM-vergunning hebben voor het verrichten van wettelijke controles. Alleen accountantsorganisaties met een vergunning voor het doen van controles bij organisaties van openbaar belang (zoals beursfondsen en financiële instellingen) vallen buiten de afspraak. Deze oob-kantoren worden uitsluitend door de AFM zelf getoetst. De basis voor het convenant ligt in de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarin is bepaald dat de AFM bij haar toezicht gebruikmaakt van bestaande kwaliteitsborgingssystemen.

De samenwerking moet dubbele reguliere toetsing van kantoren voorkomen. De AFM en de NBA zullen de uitkomsten van toetsingen met elkaar delen. Ook bij themaonderzoeken, die de AFM vanaf 2013 wil verrichten, zullen toetsers van de NBA deelnemen in de onderzoeksteams.

De AFM is van plan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de toetsingsuitkomsten van de NBA, maar zal wel steekproeven uitvoeren bij kantoren die door de NBA worden getoetst. Daarbij gaat het vooral om kantoren die in eerste instantie van de NBA een onvoldoende hebben gekregen maar bij hertoetsing wel voldoende hebben gescoord. Ook kan de AFM in het kader van haar doorlopend toezicht kantoorspecifieke onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen.

Het convenant tussen beide partijen is namens de AFM ondertekend door directeur Gerben Everts. Vanuit de NBA zetten Ruud Dekkers en Dirk ter Harmsel, voorzitters van respectievelijk NIVRA en NOvAA hun handtekening.

Proef digitale aanlevering Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is gestart met een proef rond het digitaal aanleveren van gegevens bij het handelsregister.

Een deel van deze gegevens wordt door de KvK doorgestuurd aan de Belastingdienst. De KvK is deze proef gestart met het notariaat. Vooralsnog bestaan er geen plannen om andere intermediairs, waaronder accountants, te betrekken bij dit proces. Reden voor de NBA om haar zorgen te uiten over deze ontwikkeling.

De NBA is van mening dat accountants een belangrijke rol moeten spelen bij deze pilot. Met name omdat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. De NBA heeft daarom samen met andere koepelorganisaties overleg gevoerd met de Kamer van Koophandel én de Belastingdienst en daarbij haar zorg geuit over het huidige proces. De volgende punten zijn daarbij aan bod gekomen:

 • Er is slechts één partij betrokken bij de proef.
 • Het gaat om het digitaliseren van een bestaand formulier.
 • Er is niet gekeken naar het verbeteren van het gehele proces.
 • De NBA wil ervoor zorgen dat de stem van accountants wordt gehoord en dat in de toekomst ook accountants gegevens digitaal kunnen aanleveren. Inmiddels is een afspraak gemaakt om verder te praten over dit onderwerp.

Tips over tariefdruk

Accountantspraktijken staan steeds vaker onder druk om hun tarieven te verlagen.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de IFAC SMP Quick Poll onder 3.678 ondervraagden uit de hele wereld. Op de vraag wat de grootste uitdaging vormt voor kleine en middelgrote praktijken noemde het merendeel de tariefdruk. De IFAC heeft enkele tips opgesteld over hoe daarmee om te gaan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het behoud van een kwalitatief goede dienstverlening is niet alleen essentieel voor de reputatie van individuele praktijken, maar op de lange duur ook voor die van het beroep als geheel.

De tips van IFAC zijn:

 • Kies een nieuwe manier van tariefberekening.
 • Benadruk bij klanten de waarde van de aangeboden diensten.
 • Richt inspanningen op de meest waardevolle klanten.
 • Gebruik technologie om processen te verbeteren en kosten te verlagen.
 • Bekijk nogmaals het dienstenaanbod van uw praktijk.
 • Zoek goedkopere leveranciers.
 • Denk aan uw overhead.

Voor meer informatie: www.nba.nl.

SBR Software Check

Het SBR Koepeloverleg, bestaande uit de tien koepelorganisaties, heeft vrijdag 7 september 2012 de SBR Software Check vrijgegeven. De website ondersteunt accountants- en administratiekantoren en fiscale intermediairs bij de verplichte overstap naar SBR per 1 januari 2013.

Door informatie van de diverse softwareleveranciers centraal te verzamelen en te publiceren heeft de intermediair niet alleen inzicht in de manier waarop de ‘eigen’ softwareleverancier SBR heeft geïntegreerd binnen de software, maar is ook de status te vinden. Verder biedt de SBR Software Check intermediairs een handvat om in gesprek te gaan met softwareleveranciers over de inrichting van de kantoororganisatie met SBR.

De tien koepelorganisaties (Auxilium, Extendum, Fiscount, FKA, NBA, NOAB, NOB, Novak, RB en SRA) hebben gekozen om het SBR-ketenproces te volgen om zo de SBR-functionaliteiten van ongeveer dertig leveranciers in kaart te brengen. Het proces is onderverdeeld naar zestien rubrieken of aandachtsgebieden zoals certificaten, taxonomie, tagging naar accorderen en verzenden. De zestiende rubriek betreft de Business Propositie, oftewel of er eventueel kosten gemoeid zijn met de SBR- software.

De SBR Software Check is gratis toegankelijk via www.sbrsoftwarecheck. nl. Voor de technische realisatie wordt gebruikgemaakt van het platform van Softwarepakketten.nl van GBNED.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.