Magazine

NBA nieuws - september 2014

Nieuwe handreikingen toepassing VGBA en ViO - Wijziging aanmelding praktijkexamen RA - Start ontwikkeling nieuw model accountantsopleiding - Nieuwe essaywijzer voor AA-trainees - Drie leden van de NBA omgekomen bij vliegramp MH17 - Word accountant van een studentenbedrijf.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 9, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Nieuwe handreikingen toepassing VGBA en ViO

Begin juli 2014 heeft de NBA ter consultatie twee nieuwe handreikingen gepubliceerd met voorbeelden over toepassing van de Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Praktijkvoorbeelden Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).

Met deze handreikingen speelt de NBA in op vragen uit de praktijk. De reactietermijn loopt tot 15 september 2014.

Handreiking Voorbeelden toepassing VGBA

Deze handreiking bevat voorbeelden over de toepassing van de VGBA en situaties die in de praktijk voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan of voortzetten van een dienstverband of cliëntrelatie, vergoedingen (honorarium en budget) of strijdige belangen. Centraal staat hierbij de vraag: hoe kunnen bepaalde omstandigheden leiden tot een bedreiging en welke maatregelen moet een accountant dan nemen om de fundamentele beginselen te kunnen naleven?

Handreiking Praktijkvoorbeelden ViO

Deze NBA-handreiking bevat voorbeelden praktijksituaties die een bedreiging kunnen vormen voor de onafhankelijke uitvoering van assurance-opdrachten. De volgende voorbeelden worden nader uitgewerkt: samenloop assurance-opdracht met administratieve of fiscale dienstverlening en langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij. Tot de definitieve vaststelling van de handreikingen zullen in de loop van het jaar onderdelen worden toegevoegd. Dit is gedaan om in te kunnen spelen op vragen uit de praktijk. De onderdelen in de handreikingen kunnen dus een verschillende status hebben: vastgesteld of nog ter consultatie voorliggend. Deze verschillen worden duidelijk aangegeven.

De handreikingen zijn een aanvulling op de regelgeving maar komen hiervoor niet in de plaats. De VGBA en de ViO en de toelichtingen vormen de basis.

Vragen of opmerkingen kunt u toesturen aan Friederike Boersma-Bolkestein (fjn.boersma@nba.nl).

Wijziging aanmelding praktijkexamen RA

Per 1 september 2014 kan een trainee RA zich pas aanmelden voor het praktijkexamen als de praktijkscriptie door beide examinatoren is goedgekeurd.

Zowel de trainee als zijn praktijkscriptiebegeleider kan de aanmelding doen voor het praktijkexamen. Dit moet minimaal vier weken vóór het praktijkexamen gebeuren via de NBA-website. Let op: met de nieuwe Nadere Voorschriften zijn de benamingen van de eerste en tweede examinator omgedraaid. De praktijkscriptiebegeleider treedt nu op als eerste examinator. De taakverdeling blijft hetzelfde.

Praktijkscriptie schrijven en aanmelden

De trainee kan pas beginnen met een praktijkscriptie nadat de opzet is beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsbewaking. De trainee biedt die opzet ook aan via de website van de NBA. Na goedkeuring kan hij onder begeleiding van de praktijkscriptiebegeleider starten met schrijven.

Toelating praktijkexamen RA

Om toegelaten te worden tot het praktijkexamen moet de trainee RA:

 • de theoretische opleiding hebben afgerond
 • beschikken over zes goedgekeurde semesterverslagen
 • voldoende controle-uren hebben gemaakt. Dit moet blijken uit het ASR-formulier. Hiervoor stelt het stagebureau een verklaring op.
 • de verplichte cursussen hebben gevolgd: zowel de training Professioneel-Kritische Instelling' als 'Zeg wat je ziet' (of hiervoor zijn vrijgesteld).

Start ontwikkeling nieuw model accountantsopleiding

De in het voorjaar geconsulteerde Contourennota over vernieuwing van de opleiding en de kwalificatiestructuur voor toekomstige accountants is aangepast en door NBA-bestuur en CEA vastgesteld met als nieuwe titel 'Vakbekwaamheid Verzekerd'.

Differentiatie naar twee oriëntaties

Zoals al werd voorgesteld in de contourennota is de belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige AA- en RA-opleidingen de voorgestelde differentiatie in beide opleidingen naar twee oriëntaties:

 • Assurance
 • Accountancy

Hiermee wordt het voor studenten mogelijk te kiezen tussen deze twee afstudeerrichtingen. Vervolgens kunnen zij zich in het accountantsregister inschrijven als AA of RA, afhankelijk van de keuze voor hbo of wo. De aantekening dat de opleiding de bevoegdheid geeft wettelijke jaarrekeningcontroles te verrichten zal eventueel worden toegevoegd.

Overige aanpassingen aan de nota

Naar aanleiding van de reacties op de (vragen in de) Contourennota is de nota op meerdere onderdelen aangepast:

 • Er is een paragraaf over het beroepsprofiel in opgenomen.
 • De afbakening van assurance-werkzaamheden in de oriëntatie Accountancy is verder begrensd en verduidelijkt.
 • De beoogde inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs is verder uitgewerkt.
 • Het voorstel voor een afzonderlijke oob-specialisatie is geschrapt.
 • De paragraaf over de titulatuur is aangepast.

Behoud bestaande titels en titelbescherming

De nota Vakbekwaamheid Verzekerd is besproken met het ministerie van Financiën. Daarbij is geoordeeld dat het voorgestelde opleidingsmodel kan worden gerealiseerd binnen de huidige wettelijke kaders, dus met behoud van de bestaande titels en titelbescherming. Dit betekent dat een vlotte uitvoering van de voorgestelde maatregelen, waaronder het opstellen van nieuwe eindtermen voor de beide opleidingsoriëntaties mogelijk is.

Nieuwe set eindtermen

De door de CEA ingestelde Stuurgroep Herziening Eindtermen, onder voorzitterschap van hoogleraar Philip Wallage, is hiermee inmiddels aan de slag gegaan. De stuurgroep heeft als doel in september 2015 een nieuwe (herziene) set van eindtermen te presenteren. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw beroepsprofiel van de accountant. Dit zal in de ledenvergadering van de NBA worden vastgesteld.

Zoals in de nota Vakbekwaamheid Verzekerd is beschreven, wordt in een later stadium aandacht gegeven aan een eventuele aanpassing van de titulatuur, het voorgestelde licentiestelsel voor controlerend accountants en de nieuwe opzet/invulling van de permanente educatie.

Nieuwe essaywijzer voor AA-trainees

Op verzoek van vele AA trainees zijn er nieuwe voorbeeld-essays ontwikkeld. Ook is de essaywijzer vernieuwd.

Criteria waarop nieuwe essays zijn geselecteerd:

 • De persoonlijke ontwikkeling is in voldoende mate zichtbaar.
 • Er komen vaktechnische dilemma's aan bod.

Drie leden van de NBA omgekomen bij vliegramp MH17

Met verslagenheid heeft de NBA kennis genomen van het overlijden van drie leden van de NBA bij de vliegramp in Oekraïne.

Erik van Heijningen RA, zijn vrouw en zoon. Erik van Heijningen (53) werkte als manager ORM, IRM, Compliance & Audit bij Nationale Nederlanden.

Ingrid van der Meer-Meijer RA en haar drie dochters. Ingrid van der Meer-Meijer (43) was financieel directeur bij Nuon.

Miranda Kotte-Smolders RA, haar man en zoon. Miranda Kotte-Smolders (41) werkte als business controller bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

Bestuur en directie van de NBA condoleren de familie en vrienden met dit tragische verlies.

Word accountant van een studentenbedrijf

De NBA zoekt enthousiaste accountants of trainees in de Praktijkopleiding die het leuk vinden om één of meer studentenbedrijven financieel te begeleiden en zo hun kennis en ervaring te delen met een nieuwe generatie ondernemers.

Wie een studentenbedrijf begeleidt:

 • Investeert gemiddeld 20 uur per jaar.
 • Geeft het studentenbedrijf adviezen over het voeren van de financiële administratie.
 • Ondersteunt bij het opstellen van de openingsbalans en de exploitatiebegroting.
 • Controleert de halfjaar- en jaarcijfers.
 • Deelt praktische kennis en ervaring met de studenten, zonder op hun stoel te gaan zitten.
 • Is beschikbaar voor een bijeenkomst met de studenten, telefonisch en email contact.

De stichting Jong Ondernemen zoekt financieel begeleiders in Zeeland, Noord-Brabant, de Randstad, Noord-Oost Nederland en Limburg.

Zie voor meer informatie: www.jongondernemen.nl/financieel-begeleider.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.