Magazine

Nieuws

KPMG en Rochdale leggen geschil bij - Accountantskamer streng bij verzuimen PE-plicht - Dr. Funkenstein voor rechter - Engels tuchtonderzoek rol E&Y bij Lehman - Zwartspaarders verplicht tot informeren fiscus - FIU België ‘redelijk tevreden’ over accountants - ‘NFI-audit? Accountant, blijf bij je stiel’.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7/8, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

KPMG en Rochdale leggen geschil bij

KPMG en de woningcorporatie rochdale hebben hun geschil over de jaarrekeningen van 2008 en daarvoor bijgelegd. Het accountantskantoor erkent dat het ‘actiever had kunnen opereren’ en draagt een paar ton bij aan de schade die Rochdale heeft geleden in deze zaak. Tot een tuchtzaak komt het niet.

KPMG erkent dat haar werk voor Rochdale tekortkomingen vertoonde. “KPMG stelt dat de desbetreffende jaarrekeningen waarop zij een goedkeurende verklaring heeft afgegeven een getrouw beeld geven, maar erkent nu, met name in het licht van de resultaten van het forensisch onderzoek, dat zij op enkele onderdelen actiever had kunnen opereren”, aldus een persbericht dat door beide partijen is opgesteld.

“De raad van commissarissen en de bestuurders van Rochdale stellen vast dat de inhoudelijke toelichting van KPMG op de zorgplicht van de accountant tegemoet komt aan haar wensen. Rochdale en KPMG zetten een streep onder het verleden en keren terug naar goede zakelijke verhoudingen.”

Volgens de Telegraaf zou KPMG drie ton aan Rochdale overmaken om de kosten van de woningcorporatie te compenseren. Geen van beide partijen bevestigt dit bedrag, maar woordvoerder Nico de Leeuw van Rochdale zegt wel dat het gaat om enkele tonnen.

Begin 2010 bleek dat gegevens over de inkomsten en pensioenpremies van de gewezen topman Hubert Möllenkamp van Rochdale ontbraken in de jaarrekeningen van voor 2008. Deze topman werd begin dit jaar ontslagen wegens verdenking van verduistering, onder andere door zichzelf een te hoog salaris te hebben toegekend.

Als gevolg van deze kwestie schoof Rochdale KPMG aan de kant. De woningcorporatie meende dat KPMG had moeten waarschuwen. “We zijn er samen met KPMG uitgekomen”, bevestigt woordvoerder Van Leeuwen van Rochdale. “We maken nu eenmaal allemaal fouten, dat is menselijk.”

Woordvoerder Jan-Willem Wits van KPMG benadrukt dat KPMG bij Rochdale geen technische fouten heeft gemaakt in controles. “Wat er is gebeurd heeft geen betrekking op materiële tekortkomingen, maar ligt in de sfeer van meer of minder. Beide wilden we een punt achter deze zaak zetten. dat is gelukt. We gaan als zakelijke vrienden uit elkaar.”

Accountantskamer streng bij verzuimen PE-plicht

De Accountantskamer van de rechtbank in Zwolle heeft in het eerste jaar van zijn functioneren aan dertien accountants straffen opgelegd wegens het niet voldoen aan permanente-educatieverplichtingen van beroepsorganisatie NIVRA.

Drie accountants zijn voor een jaar doorgehaald in het accountantsregister en aan zes is een boete opgelegd. Ook heeft de rechtbank tien accountants vanwege PE-verzuim berispt of gewaarschuwd. Aan vijf accountants is een boete van € 2.000 opgelegd, de zesde kreeg een boete van € 1.650.

De rechter hanteert als richtlijn een boete van € 100 per verzuimd PE-punt van de betrokken accountants. De accountants, met name werkzaam in de openbare praktijk, moesten volgens de NIVRA-richtlijnen minstens twintig PE-punten per jaar behalen. Een uur bijscholing levert één PE-punt op.

De tuchtklachten tegen de betrokken accountants zijn medio 2009 door het NIVRA ingediend bij de accountantskamer in Zwolle. NIVRA-voorzitter ruud dekkers: “Als het nodig is sturen wij ook in de toekomst leden naar de rechter. De naleving van de PE-plicht is een essentieel element in de kwaliteitsbewaking van het accountantsvak.”

De accountantskamer in Zwolle is in het voorjaar van 2009 ingesteld als opvolger van de Raad van Tucht voor accountants.

Verslag seminar Solvency II

Op 16 juni 2010 bezochten 240 deelnemers (registercontrollers, externe accountants en accountants in business) het seminar ‘De rol van de financial in het Solvency II tijdperk’. Het door het Controllers Instituut (CI), VRC en NIVRA georganiseerde seminar heeft veel discussie, meningen en visies opgeleverd en kan worden gezien als een voorloper op de meerdaagse opleiding met dezelfde titel. Deze opleiding start komende oktober. Voor meer informatie over deze opleiding, zie de website van het CI.

Een verslag van het seminar van 16 juni vindt u op de websites van NIVRA en CI.

Correctie

In het juninummer van ‘de Accountant’ is onder tuchtzaak JT 2010-29 per ongeluk een verkeerde verwijzing komen te staan. De juiste verwijzing is 09/821 AK.

Dr. Funkenstein voor rechter

Funklegende Gorge Clinton is door zijn accountant voor de rechter gesleept wegens wanbetaling. Het accountantskantoor, Wlodinguer, Erk & Chanzis, zegt recht te hebben op driehonderdduizend dollar. In 2008 keerde de platenmaatschappij 1,2 miljoen dollar uit aan Clinton als extra royalties. het accountantskantoor had hem geholpen met deze deal en zou een kwart van het bedrag krijgen. De muzikant zou nog slechts een fractie hebben betaald.

Clinton, bekend van Parliament, Funkadelic en de leuze ‘Do you promise the funk, the whole funk and nothing but the funk’ werd in 1997 lid van de Rock and Roll Hall of Fame, maar staat ook bekend als financiële brokkenpiloot. In 1984 ging hij failliet wegens mismanagement van zijn muziekfondsen.

Engels tuchtonderzoek rol E&Y bij Lehman

De Engelse tuchtraad voor accountants gaat de rol van Ernst & Young onderzoeken bij het
afschermen van de schuldpositie van Lehman Brothers. het onderzoek betreft de Europese tak van Ernst & Young.

De Financial Reporting Council (FRC), de Engelse toezichthouder voor de accountancy, maakte het onderzoek op 16 juni 2010 bekend. Uitvoerder van het onderzoek is de Accountancy and Actuarial Discipline Board (AADB), onderdeel van de FRC.

Het onderzoek borduurt voort op het rapport Valukas in de VS, dat in opdracht van een Amerikaanse rechtbank is opgesteld. Daarin schreef onderzoeker Anton Valukas dat Lehman Brothers in aanloop naar het faillissement tal van boekhoudtrucs toepaste om een deel van de schuldenberg aan het zicht te onttrekken. Ernst & Young us zou hierbij hebben geholpen.

De AADB zal de betrokkenheid van Ernst & Young UK bij Lehmans boekhoudtrucs onderzoeken.

Diana Clement voorzitter NOvAA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2010 is Diana Clement (45) gekozen tot voorzitter van de NOvAA. Zij volgt Gert-Jan van der Wielen op. Dirk ter Harmsel (48) is gekozen tot bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter. Patrick Botermans (54) is gekozen tot bestuurslid.

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Helderman ontving een oorkonde van bijzondere verdienste, onder meer vanwege zijn inspanningen om te komen tussen een fusie van NOvAA en NIVRA.

Nederland en Antillen jagen samen op zwartspaarders

De Nederlandse en de Antilliaanse Belastingdiensten gaan samen een gerichte speuractie doen naar Nederlanders die zijn betrokken bij een zogenoemde Stichting Particulier Fonds (SPF), waarin vaak miljoenen euro’s zijn ondergebracht. Een team van Nederlandse en Antilliaanse belastinginspecteurs zal gezamenlijk actie ondernemen om deze vorm van belastingontduiking te voorkomen.

Zwartspaarders verplicht tot informeren fiscus

Zwartspaarders over wie de Belastingdienst een tip heeft binnengekregen, zijn verplicht de fiscus te informeren over hun buitenlandse rekeningen. De Belastingdienst hoeft niet alle informatie van de tips aan de zwartspaarder te geven.

Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een procedure die was aangespannen door een Zeeuwse klant van de Luxemburgse vestiging van Van Lanschot Bankiers.

Enkele jaren geleden leverden de fiscale autoriteiten in België ‘spontaan’ prints met bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders in Luxemburg aan de Belastingdienst. De dienst opende daarna de jacht op de zwartspaarders in het project Bank Zonder Naam.

De rekeninghouder uit deze zaak kreeg herhaaldelijk het verzoek om informatie te leveren over banktegoeden in het buitenland. Hij weigerde echter en beriep zich onder meer op het grondrecht niet te hoeven meewerken aan zijn eigen ‘vervolging’.

Maar volgens de Hoge Raad is er geen sprake van strafvervolging en gaat het gewoon om belastingheffing. Daarom moet de belastingplichtige gewoon voldoen aan de informatieverplichting van artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen. volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst de medewerking afdwingen via de burgerlijke rechter en hoeft zij dat niet per se te doen via de bestuursrechter.

De ‘spontane’ verstrekking van de tips door de Belgische fiscus stemt volgens de Hoge Raad overeen met de EU Bijstandsrichtlijn (artikel 4 van Richtlijn 77/799 EEG). De Belastingdienst hoeft de gegevens van de tip niet ter inzage te geven aan de belastingplichtige om deze om nadere inlichtingen te vragen. De fiscus kan volstaan met ‘een summiere aanduiding van deze gegevens’.

Europees netwerk tegen belastingfraude

Op initiatief van de Nederlandse en Franse overheid komt Europa met een nieuwe aanpak van belastingfraude. Met een speciaal netwerk van fraude-experts en het digitaal uitwisselen van gegevens moet belastingfraude sneller en effectiever worden opgespoord en bestreden.

Minister de Jager van Financiën heeft in Luxemburg samen met zijn europese collega’s besloten tot de invoering van het netwerk, dat eind 2010 operationeel moet zijn. Cruciaal bij de nieuwe aanpak is de automatische koppeling van bestanden.

Oud Nieuws op Accountant.nl:

‘de accountant’/Accountant.nl duikt regelmatig in de archieven voor wat historisch perspectief en verrassende feiten. Maandelijks in ‘de Accountant’. Zie Accountant.nl voor een uitgebreider versie met het complete bronmateriaal en eerdere afleveringen.

Oud nieuws (14): Window-dressing bij banken in 1923

De controlerend accountant dient zich niet te bemoeien met pogingen van het bedrijf om het resultaat te sturen, of het nu gaat om ‘gerechtvaardigde’ of ‘onverdedigbare’ vormen van window-dressing. Althans, dat vond de redactie van het Britse ‘The Accountant’. Maar men wilde wel discussie over eventuele uitbreiding van de verantwoordelijkheid. Het desbetreffende artikel uit het Britse tijdschrift werd gespot in de rubriek ‘Uit het buitenland’ in het Nederlandse ‘Accountancy’ van oktober 1923. elke gelijkenis met de zaak Lehman berust dus op toeval.

De lezer legde de volgende casus voor aan ‘The Accountant’: er was hem bekend dat een ‘sinds enkele jaren gevestigde bank’ net voor het einde van het jaar grote bedragen leende van een andere bank en deze een paar dagen later weer terugbetaalde. Ging het in deze zaak om ‘verschoonbare window-dressing’?

De redactie van het Britse blad antwoordde, in de lezing van ‘Accountancy’, als volgt: “De redactie onderscheidt tusschen gerechtvaardigde en onverdedigbare window-dressing. Gerechtvaardigd acht zij window-dressing, als zij het resultaat is van een weloverwogen en welgeslaagde poging het huis op orde te brengen, alvorens daarvan aan het publiek rekenschap te geven.” De redactie betwijfelde of in het geval van ‘onverschoonbare’ vormen van window-dressing wettelijke maatregelen doeltreffend zouden zijn.

Volgens de redactie was het in ieder geval een uitgemaakte zaak dat het niet de taak van de controlerend accountant was “te onderzoeken, of het bedrijf eener bank goed of slecht geleid wordt, zoodat elke bewering, dat ongewenschte vormen van window-dressing onmogelijk zijn, waar een doeltreffende controle heeft plaats gevonden, misplaatst is”.

Dat lag echter niet aan de rechte rug van de accountant. “Ofschoon verantwoordelijke controleurs moed genoeg hebben en geen geenszins begeeren iets van hun wettelijke verantwoordelijkheid op een ongepaste manier te laten vatten, zou het toch moeilijk zijn voor een company-auditor om mededeelingen te doen, die de commissarissen wenschen achter te houden en dat nog wel, terwijl reeds in rechten is uitgemaakt, dat het niet de taak van den auditor is zich er ook maar eenigzins mee te bemoeien.”

Het artikel in ‘Accountancy’ eindigt met deze paragraaf. De redactie van ‘The Accountant’ roept echter ook op tot discussie over een eventuele uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de accountant.

“The point is one that we should be glad to be discussed fully in these columns, but our own impression is that there would not ordinarily be any particular difficulty experienced by a competent auditor in reporting to shareholders in all cases where undesirable cases of window dressing had been indulged in upon a perceptible scale.”
“But, if it is desired that auditors should undertake this new duty, the Legislature should expressly empower them so to do.”

De redactie verwacht daarbij geen weerstand van de gerenommeerde banken “whose window dressing is of the innocuous type”.

FIU België ‘redelijk tevreden’ over accountants

De Belgische Financial Intelligence Unit heeft het afgelopen jaar niet veel maar wel kwalitatief goede meldingen gekregen van accountants. De Belgische witwascel kreeg in 2009 in totaal bijna 18.000 meldingen binnen. FIU-nederland ontving in 2008 volgens de laatst bekende cijfers bijna vierhonderdduizend meldingen.

“Over de bedrijfsrevisoren ben ik redelijk tevreden. Zij doen vaak meldingen van een zeer goede kwaliteit”, zegt voorzitter Jan-Claude Delepière van de Cel voor Financiële Informatieverwerking CTIF-CFI. Terwijl het totaal aantal meldingen blijft toenemen, zijn de revisoren (het Belgisch equivalent van registeraccountants) iets minder gaan melden. In 2009 kwamen er elf meldingen binnen bij de FIU, evenveel als in 2008 maar iets minder dan in 2006 en 2007, zo blijkt uit het jaarverslag (pagina 19).

Dat Delepière tevreden is hangt niet alleen samen met de kwaliteit van de meldingen, maar ook met het aantal ‘registeraccountants’ in België: 1062. De bijna 16.000 advocaten in België deden de afgelopen vier jaar steeds slechts twee meldingen. Bij hun even talrijke Nederlandse collega’s was dat de afgelopen jaren negentien respectievelijk elf meldingen.

In Nederland ontving de Financial Intelligence Unit in 2008 en 2007 119 respectievelijk 85 meldingen van registeraccountants (pagina 129).

‘NFI-audit? Accountant, blijf bij je stiel’

Uit het gebruik van het jaarverslag door beleggers is niet af te leiden dat er grote behoefte is aan audits van niet-financiële gegevens. Dat zegt Robert van der Meer, hoogleraar finance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Meer onderzocht hoe beleggingsanalisten het jaarverslag gebruiken. “Centraal staat de financiële verantwoording. De accountant doet er het beste aan zich bij zijn stiel te houden.”

Van der Meer presenteerde de resultaten van het onderzoek woensdag 2 juni 2010 op een debatbijeenkomst (‘Het jaarverslag: rode oortjes of papierbak?’) van NIVRA/NOvAA, Eumedion en de Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals VBA. Deze categorie gebruikers van het jaarverslag is ‘best tevreden’ over het document, aldus Van der Meer.

Van de respondenten geeft 69 procent aan dat het jaarverslag een onmisbaar onderdeel is voor de beleggingsanalyse. Dat geldt echter niet voor alle onderdelen ervan. Met name het verslag van de raad van commissarissen, het verslag van de remuneratiecommissie, de risicoparagraaf en het verslag over duurzaamheidsaspecten worden maar matig gewaardeerd.

Wel bleek dat tweederde van de professionele beleggers niet-financiële informatie in het algemeen inmiddels even belangrijk vindt als financiële informatie.

Download de presentatie via de NIVRA-website.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.