Nieuws

Actal: Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet

De amendementen met betrekking tot scheiding van controle en advies en kantoorroulatie die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de wet op het accountantsberoep, brengen veel extra regeldruk met zich mee. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) in een advies aan de Tweede Kamer.

De amendementen zorgen volgens het college voor een 'Nederlandse kop' op aanstaande Europese regelgeving.

Morgen stemt de Tweede Kamer over de amendementen. Actal adviseert de amendementen niet te steunen.

Brief van Actal aan de Tweede Kamer

"Wij hebben met belangstelling kennis genomen van twee amendementen die zijn ingediend bij de behandeling van het Wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep. Beide amendementen beogen de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de accountant te versterken. Het amendement Van Vliet (N° 13) stelt voor om organisaties met een openbaar belang te verplichten hun accountantskantoor elke 8 jaar te rouleren. Het amendement Plasterk (N° 14) stelt een strikte scheiding voor tussen enerzijds advies- en assurancediensten en anderzijds de wettelijke accountantscontroles.

Wij onderkennen het belang dat de Kamer hecht aan de onafhankelijkheid van de accountant. Wij constateren echter dat de effecten van beide amendementen op de regeldruk niet in kaart zijn gebracht. Hierdoor kan niet eenduidig worden vastgesteld of de kosten van beide amendementen voor het bedrijfsleven proportioneel zijn ten opzichte van het beoogde doel. Signalen uit het veld duiden er op dat de amendementen de regeldruk disproportioneel kunnen doen toenemen, met naar schatting zo'n 75 miljoen euro per jaar. Ruim de helft van deze toename heeft betrekking op assurancediensten en feitenonderzoeken. Deze regeldruk zal worden uitgeoefend op de organisaties met een openbaar belang.

Wij adviseren om de effecten op de regeldruk van beide amendementen in kaart te brengen.

Naar aanleiding van de bij Actal binnengekomen signalen hebben wij diverse partijen geconsulteerd. Een belangrijk doel van de amendementen is om de onafhankelijkheid van de accountantscontrole te vergroten en aldus de kans op een onterecht afgegeven goedkeurende accountantsverklaring te verkleinen. De consultatie heeft echter aan het licht gebracht dat de overdracht van dossiers tussen accountants in de eerste twee jaar ná de overdracht kan leiden tot een (onbekende) toename van de kans op een onterecht afgegeven goedkeurende verklaring, omdat de nieuwe accountant minder goed zal zijn ingevoerd in de bedrijfsvoering van de betreffende onderneming. Het is niet duidelijk of, en zo ja in welke mate, door een verplichte wisseling van accountant per saldo een netto positief effect zal optreden, uitgedrukt in een daling van het aantal onterecht afgegeven goedkeurende verklaringen. Het informatieverlies over de bedrijfsvoering ten gevolge van de gedwongen wisseling van accountant kan immers juist ook, onbedoeld, leiden tot een stijging van het aantal niet terecht afgegeven goedkeurende verklaringen.

Een tweede element uit de consultatie betreft de kosten van de overdracht. De overdracht van dossiers tussen accountants is reeds met regels omkleed. Het amendement Van Vliet brengt extra regeldruk (inhoudelijke nalevingskosten) met zich mee: het aangaan van een nieuwe contractrelatie tussen onderneming en accountantskantoor zal de regeldruk doen toenemen. Dit zal aan beide zijden tot hogere aanbestedingskosten leiden.

Wij constateren op basis van onze consultatie dat niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre beide amendementen het beoogde beleidsdoel van minder onterecht goedkeurende accountantsverklaringen dichterbij brengen

Wij adviseren om geen aanvullende wettelijke eisen te stellen waarvan niet eenduidig kan worden vastgesteld dat zij bijdragen aan het verminderen van het aantal onterecht afgegeven goedkeurende
accountantsverklaringen.

De omzet van accountantskantoren aan organisaties met een openbaar belang betreft voor ongeveer 25% adviesdiensten en een vergelijkbaar deel aan assurancediensten. Bij een strikte scheiding zouden juist déze diensten worden afgebouwd omdat het grootste deel van de omzet met controlewerkzaamheden wordt behaald. Als de afnemers hun assurancediensten elders moeten inkopen zullen de kosten daarvan volgens betrokkenen met ongeveer de helft toenemen. Wij verwachten dat de voorgestelde scheiding ergernis en onbegrip zal oproepen omdat accountants die de jaarrekening doen, zich terughoudend zullen moeten opstellen bij andere vragen. Dat zal de gevoelde regeldruk ook doen toenemen.

Op dit moment wordt EU regelgeving voorbereid over het aanbesteden van accountantsdiensten. De beide amendementen zetten een Nederlandse ‘kop' op de regelgeving."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.