Nieuws

Invoering rechtmatigheids-verantwoording voor gemeenten en provincies per verslagjaar 2022

Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

Die wijziging is onderdeel van het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, dat de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Hoekstra (Financiën) recent naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het voorstel riep de vraag op in welk verslagjaar de jaarrekening van gemeenten, provincies en waterschappen voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording moet bevatten. Eerder werd daarbij uitgegaan van het verslagjaar 2021.

Mede door de complexiteit van de verantwoording en controle als gevolg van de coronacrisis is invoering van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn echter niet opportuun, aldus het ministerie van BZK. Ook kunnen gemeenten en provincies te laat kennisnemen van veranderingen, zoals door te voeren wijzigingen in de regelgeving. Bovendien zijn de interne en externe controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2021 al begonnen.

Tijdpad

Daarom moeten gemeenten en provincies naar verwachting voor het verslagjaar 2022 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Een en ander is onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Voor waterschappen geldt een afwijkend tijdpad voor invoering, waarover overleg wordt gevoerd met betrokken partijen.

Het idee van een rechtmatigheidsverantwoording werd al in 2014 door de commissie Depla geopperd. Sindsdien is door gemeenten en provincies gewerkt aan de invoering. In samenwerking met de VNG, IPO, de NBA en het rijk zijn handreikingen ter beschikking gesteld en heeft de commissie BBV een modeltekst opgesteld.

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het voorstel, dat als gezegd wacht op instemming van de Tweede Kamer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.