Nieuws

Redelijk loon deels afhankelijk van factuur opvolger

Een accountantskantoor moet het ontbreken van heldere prijsafspraken duur bekopen. In plaats van de gefactureerde 67.760 euro wijst het Gerechtshof Den Haag slechts 40.656 euro toe.

Lex van Almelo

De Haagse vermogensbeheerder 33 Asset Management bv en enkele gelieerde bedrijven vroegen het Rotterdamse kantoor JV Accountants & Belastingadviseurs in april 2014 om een prijsverwachting. JV antwoordde dat die "without bookkeeping vouchers and files" lag op ongeveer 10.000 tot 20.000 euro per jaar, exclusief btw. Het kantoor voegde eraan toe dat het bedrag te laag of te hoog kon zijn en deels afhing van de inspanningen die de klant van het kantoor verwachtte.

JV factureert uiteindelijk in totaal 67.760 euro inclusief btw. 33 Asset Management c.s. vinden de rekeningen te hoog en stappen naar de rechter. De Rechtbank Rotterdam wijst een bedrag van 25.000 euro ex btw toe, waarna JV hoger beroep aantekent.

Kalenderjaar of boekjaar?

Omdat JV en 33 Asset Management geen prijsafspraken hebben gemaakt moet het Gerechtshof Den Haag bepalen wat een redelijk loon is, op basis van artikel 7:405 BW: "Indien loon is verschuldigd, maar de hoogte daarvan niet door partijen is bepaald, zijn zij het op de gebruikelijke wijze berekende loon verschuldigd, of bij gebreke daarvan, een redelijk loon."

JV is het er niet mee eens dat de rechtbank aansluiting heeft gezocht bij de e-mail over de kosteninschatting per kalenderjaar. Toch gaat ook het hof uit van die kosteninschatting, omdat JV dat in 2014 kennelijk een redelijk loon vond voor de voorziene werkzaamheden en dit loon voor 33 Asset Management c.s. aanvaardbaar was. JV is niet meer teruggekomen op deze kosteninschatting en heeft tussentijds geen facturen en kostenoverzicht gestuurd. 33 Asset Management c.s. mochten dus op de gegeven kostenverwachting vertrouwen.
Omdat JV in de e-mail spreekt van een bedrag per jaar, mocht de klant er ook van uitgaan dat dit per kalenderjaar was. Dus niet, zoals JV achteraf zegt, 10 á 20.000 euro per boekjaar waarvoor werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Inhaalslag

De e-mailwisseling maakt duidelijk dat JV wist dat er sprake was van een achterstand in de boekhouding en dat het kantoor daarmee rekening heeft gehouden bij het maken van de kosteninschatting. JV heeft weliswaar een voorbehoud gemaakt dat de daadwerkelijke totaalprijs fors hoger zou kunnen uitvallen als de boekhouding tegenviel, maar JV is nooit meer op dit voorbehoud teruggekomen.

JV heeft bij de rechtbank en het hof ook onvoldoende concreet toegelicht waarom de inhaalslag veel meer werk kostte dan waarop het kantoor aanvankelijk bedacht moest zijn. JV zegt weliswaar dat het geen rekening heeft gehouden met het herstellen van een verzuim in de afdracht van de omzetbelasting. Het gerechtshof vindt dit voorbeeld op zichzelf echter onvoldoende om de forse kostenoverschrijding te rechtvaardigen. JV heeft ook niet aangetoond dat er sprake is van werkzaamheden of meerwerk dat niet was ingecalculeerd.

Factuur opvolger

Voor de hoogte van het redelijk loon kijkt het hof verder naar het bedrag dat de klant nu betaalt aan zijn huidige accountant: over 2017 en 2018 is dat 16.400 euro per boekjaar. Gezien de achterstand in de boekhouding moet het redelijk loon voor JV wel iets hoger uitvallen, maar niet meer dan de maximale kosteninschatting van 20.000 euro ex btw per kalenderjaar.
Voor in totaal twintig maanden is dat na een lichte afronding 33.600 euro exclusief btw, wat neerkomt op 40.656 euro inclusief btw, ofwel 60 procent van de vordering van JV.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.