Nieuws

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in.

Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren, waarin werkgevers en werknemers eerst met elkaar afspraken moeten maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Pensioenuitvoerders zullen die afspraken vervolgens gaan uitvoeren.

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen zijn afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijker en duidelijker pensioenopbouw en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige tijd, waarin mensen niet meer veertig jaar bij één werkgever werken.

Uitgangspunten

Uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico's met elkaar gedeeld worden, benadrukt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het tegenzit, kunnen de  pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

Volgens het ministerie zorgt de nieuwe wet er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat het ingelegde geld heeft opgeleverd.

Nieuw is ook dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid aan het eind van de loopbaan had daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit zo beter aan bij de huidige situatie, waarin mensen niet meer een leven lang voor één baas werken, meent SZW.

Reacties

De nieuwe pensioenwet zorgde in aanloop naar de besluitvorming in de Eerste Kamer voor veel onrust. Maar vanuit het kabinet, werkgevers en vakbonden wordt positief gereageerd op de instemming van de Senaat met de wet.

Volgens minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zorgt de wet ervoor  "dat ons pensioen goed geregeld blijft, voor de mensen die nu al met pensioen zijn, voor de mensen die werken en voor toekomstige generaties". De overgang naar het nieuwe stelsel schept een grote verantwoordelijkheid, aldus de minister, "om de overgang zorgvuldig te doen en te zorgen voor goede informatie over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in de oudedagsvoorziening van Nederlanders".

FNV-voorzitter Tuur Elzinga geeft aan dat pensioenfondsen het pensioen "transparanter en eerlijker" kunnen vormgeven en "ervoor kiezen om de risico's nog effectiever collectief te delen". De vakbond gaat zich inzetten voor "structurele afspraken" zodat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen krijgt het pensioenstelsel "eindelijk de grote onderhoudsbeurt die nodig is". Het is nu aan werkgevers, werknemers en de pensioensector "om vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking, zodat het stelsel weer tijden meekan en we allemaal beter inzicht krijgen in ons pensioen".  

Piet Fortuin, voorzitter CNV, spreekt van "een historische stap" richting een toekomstbestendig pensioenstelsel. "Dit nieuwe stelsel blijft solidair, sluit beter aan op de arbeidsmarkt en geeft deelnemers een beter zicht op hun pensioen."

Ook Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie, is blij met de instemming van de Kamer. "Als we klaar zijn in 2028, dan heeft Nederland een pensioen dat klaar is voor de toekomst. Een pensioen dat ook beter dan nu kan meegroeien met de stijgende prijzen."

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof noemt het "echt winst dat de pensioenpremies stabiel een voorspelbaar worden en dat zelfstandige ondernemers meer mogelijkheden krijgen voor pensioenopbouw".

Toezichthouder AFM noemt de nieuwe Pensioenwet "een positieve en noodzakelijke stap in de herziening van ons pensioenstelsel". In de uitvoering van de transitie verwacht de AFM "dat het deelnemersbelang niet uit het oog wordt verloren", aldus Jan Berndsen, hoofd Pensioenen van de AFM.

Voorlichtingscampagne

Samen met pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers start de overheid een voorlichtingscampagne om burgers te informeren over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel.

De voorlichting betreft zowel algemene informatie over het nieuwe stelsel als persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door pensioenuitvoerders. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.