Nieuws

217 miljoen euro beschikbaar voor milieuvriendelijk investeren in 2024

Het overheidsbudget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bedraagt voor 2024 in totaal € 217 miljoen. De regelingen moeten het investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aantrekkelijker maken.

De MIA\Vamil stimuleert duurzaam grondstoffen- en watergebruik en technieken om emissies naar lucht, bodem en water te verminderen voor de sectoren industrie, mobiliteit, landbouw en de bouw. Voor 2024 zijn 243 bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Met de MIA profiteren bedrijven van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kan tot 75 procent van de investeringskosten worden afgeschreven. Het netto belastingvoordeel van MIA\Vamil kan netto oplopen tot ruim 14 procent van het investeringsbedrag.

Milieulijst veel korter

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel met de MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast. De Milieulijst 2024 is op 28 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Om op de lijst te komen moet een bedrijfsmiddel een aanzienlijke milieuverdienste hebben, boven de wettelijke norm. Ook moet het innovatief zijn en daarmee duurder ten opzichte van het gangbare alternatief in de branche.

Door gewijzigde Europese staatssteunregels en aanbevelingen van de eerder dit jaar verschenen beleidsevaluatie van de MIA\Vamil, is de nieuwste Milieulijst aanzienlijk aangepast en ingekort. Ten opzichte van 2023 zijn 108 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd, 112 inhoudelijk gewijzigd en zijn maar zes nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen.

Bedrijfsmiddelen worden sneller uit de lijst verwijderd als ze gangbaar worden en vaak al langer op de Milieulijst staan, of als er een overlap is met andere vormen van stimulering. Ook wordt strikter gekeken of stimulering nog passend is, omdat bijvoorbeeld de hogere aanschafprijs niet langer een knelpunt is.

Grondstoffenbesparing

Om te komen tot een circulaire economie stimuleert MIA\Vamil ook in 2024 bedrijfsmiddelen die grondstoffen besparen, kringlopen sluiten en het gebruik van hernieuwbare materialen bevorderen. Het toepassen van primaire biomassastromen als grondstof is in 2024 niet langer mogelijk.

Productieapparatuur waarvoor duurzame biomassa wordt gebruikt, is beperkt tot bedrijfsmiddelen waarbij de toegepaste biomassa een afvalstof of bijproduct is. Nieuw op de lijst binnen deze categorie is een tapsysteem voor water en frisdranken, bedoeld voor het verminderen van het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken.

Duurzame landbouw

Voor bepaalde investeringen op het gebied van duurzame landbouw is de steunruimte vergroot. Voor stallen en kassen is het maximaal in aanmerking komende investeringsbedrag verhoogd. Emissiearme vloeren bij melkveestallen komen niet langer in aanmerking voor MIA\Vamil. Uit recent onderzoek blijkt dat deze emissiearme vloeren in de praktijk, vergeleken met traditionele roostervloeren, geen emissiereductie opleveren. Emissiearme stalsystemen in varkens- en pluimveestallen komen nog wel in aanmerking.

Nieuw op de lijst is mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen en apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van dierlijke mest.

Duurzame mobiliteit

Vanwege Europese regelgeving worden strengere eisen gesteld aan vervoersmiddelen en werktuigen met een fossiele brandstofmotor. Daardoor vervallen bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals hybride en dual-fuel varianten. Nieuwe staatssteuneisen voor waterstof aangedreven werktuigen, zoals een verbod op mogelijk gebruik van grijze waterstof, zijn niet goed te controleren. Deze werktuigen staan daarom niet meer op de Milieulijst.

Ook elektrische taxi's komen in 2024 niet meer in aanmerking voor MIA. De meerprijs van deze taxi's ten opzichte van niet-elektrische taxi's is te gering om nog te blijven stimuleren. De eisen van een elektrisch aangedreven bakfiets zijn aangescherpt; bakfietsen die ook voor privédoeleinden worden gebruikt, komen niet meer in aanmerking. De mogelijkheden voor oplaadpunten zijn ingeperkt. Alleen laadpunten voor zwaar vervoer komen nog in aanmerking; licht vervoer, zoals bestelauto's, niet meer.

Klimaat en lucht

Gewijzigde Europese regelgeving op het gebied van Klimaat en Lucht heeft geleid tot een vermindering van het fiscale voordeel bij een aantal bedrijfsmiddelen. Ook zijn bedrijfsmiddelen komen te vervallen, zoals bepaalde types stikstofreducerende verwarmingsketels, omdat deze werken op fossiele brandstoffen. Nieuw is het bedrijfsmiddel stikstofreducerende installaties voor een crematieoven.

Om de stikstofemissie van de industrie verder te verlagen is het bedrijfsmiddel 'NOx-emissie reducerende techniek' verruimd (50 procent in plaats van 70 procent minder emissie dan wettelijk vereist). Het maximaal in aanmerking komende bedrag is verhoogd naar € 5 miljoen.

Gebouwde omgeving

De eisen van duurzame gebouwen zijn op punten aangescherpt. Duurzame gebouwen met industriefunctie komen voor maximaal 30.000 m2 bruto vloeroppervlak in aanmerking voor MIA. Het vereiste aandeel demontabele bouwproducten is bij circulaire gebouwen verhoogd naar 50 procent. Ook is een minimale energie-eis opgenomen. Verschillende bedrijfsmiddelen met betrekking tot gebouwinrichting en bouwmaterialen zijn door gewijzigde Europese staatssteunregels vervallen.

Het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA\Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.