Tuchtrecht

Jaarrekening DNB Pensioenfonds terecht goedgekeurd

Een registeraccountant heeft de jaarrekening 2019 van de Stichting DNB Pensioenfonds terecht goedgekeurd, omdat voor de berekening van technische voorzieningen de wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde voorschriften zijn gevolgd.

Accountantskamer

Zaaknummers:
21/59 Wtra AK
Datum uitspraak:
11 juni 2021
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:38

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De controlerend accountant van de Stichting Pensioenfonds van de Nederlandsche Bank NV geeft een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarrekening 2019 van het pensioenfonds.

In de jaarrekening staat een post technische voorzieningen van 1.866.130 euro, die is gebaseerd op de rentetermijnstructuur. Een stichting dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft ten onrechte een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2019 afgegeven, omdat daarin de post technische voorzieningen materieel niet juist is weergegeven.

Oordeel

De klacht is ongegrond. Volgens de stichting is de post technische voorzieningen niet juist is berekend, omdat hierbij de rentetermijnstructuur is gehanteerd. De stichting meent dat:

  • artikel 2 lid 2 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen onverbindend is, omdat het botst met artikel 2:362 BW dat voldoende inzicht in de financiële stand van zaken voorschrijft;
  • het vereiste inzicht niet wordt gegeven door de rentetermijnstructuur te hanteren;
  • gerekend had moeten worden met een rekenrente van 3 dan wel 6 procent;
  • de accountant gezien deze fout in de jaarrekening ten onrechte heeft verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft.

De Accountantskamer wijst erop dat in de Pensioenwet staat hoe een pensioenfonds de technische voorzieningen moet vaststellen, namelijk op basis van marktwaardering. Dit wordt uitgewerkt in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, waarin staat dat de contante waarde van de technische voorzieningen wordt vastgesteld op basis van een actuele rentetermijnstructuur die de DNB publiceert.

In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) 610.248 staat over de waardering van pensioenverplichtingen dat de contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de marktrente en dat het aanvaardbaar wordt geacht om hiervoor de actuele rentetermijnstructuur te hanteren, zoals DNB die heeft gepubliceerd. Maar die structuur moet dan wel consistent worden toegepast. Het pensioenfonds heeft bij de keuze voor de waarderingsmethode van de technische voorzieningen in de jaarrekening 2019 rekening gehouden met bovengenoemde voorschriften. Daarom had de accountant geen reden om zijn goedkeuring te onthouden aan de jaarrekening 2019.

De vraag of het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen al dan niet onverbindend is, kan de Accountantskamer niet beantwoorden. De tuchtrechter beoordeelt alleen of een individuele accountant in strijd heeft gehandeld met de wet of de gedrags- en beroepsregels. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een stichting klaagt erover dat de controlerend accountant de jaarrekening 2019 van het pensioenfonds van DNB-medewerkers heeft goedgekeurd, terwijl daarin de contante waarde van de technische voorzieningen ten onrechte is vastgesteld met behulp van de rentetermijnstructuur. Die methode geeft niet het inzicht dat het Burgerlijk Wetboek vereist, aldus de stichting. De Accountantskamer vindt dat de accountant zich keurig aan de Pensioenwet, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (610.248) heeft gehouden en verklaart de klacht ongegrond.

Volgens verzekeringssite Amweb zou de klacht zijn ingediend door de Stichting Adri Brink. Deze aan de Groningse Oranjestraat gevestigde rechtspersoon heeft volgens het Handelsregister “het beschermen van de natuur in de meest ruime zin” als ideële doelstelling. Of de tuchtklacht past binnen die doelstelling doet er niet toe – een ieder mag immers een klacht indienen. De directeur van de stichting is ook directeur van Administratiekantoor Noord-Nederland. Maar daarmee is de affiniteit met pensioenen nog niet geheel verklaard.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.