Magazine

NBA nieuws

Visietraject ‘Beroep met toekomst’ naar volgende fase - NBA reageert op ‘Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’ - Klachtencommissie NBA: actief informatie inwinnen bij overname dossier - Financieel professionals onderschatten impact technologie - Nieuwe impuls kwaliteitsverbetering accountantscontrole - NBA lid van MKB-Nederland - Retentierecht verdwijnt met nieuwe faillissementswet - Bijna alle accountants hebben beroepseed afgelegd.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q2, 2017

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Tekst: Jan Jaap Boontjes

Visietraject ‘Beroep met toekomst’ naar volgende fase

De afgelopen maanden stonden in het teken van de visiediscussie over de toekomst van het accountantsberoep, met als centrale vraag: hoe ziet het accountantsberoep er over vijftien of dertig jaar uit?

Met hulp van leden en stakeholders wil de NBA de toekomstvisie voor het accountantsberoep in kaart brengen. Na afronding van de reeks discussiebijeenkomsten gaat het visietraject met de uitkomsten daarvan de komende tijd een nieuwe fase in. Verschillende expertgroepen gaan daarbij aan de slag met de verdieping van de belangrijkste thema’s.

De afgelopen tijd is er, zowel online als offline, uitgebreid gediscussieerd over de visie op het beroep tijdens afdelingsvergaderingen, tijdens bijeenkomsten met ledengroepen, commissies, raden en stakeholders en tijdens een speciale mkb-bijeenkomst. Tijdens de ALV van 19 juni 2017 wordt ingegaan op de resultaten van deze bijeenkomsten. Meer informatie:
www.nba.nl/projecten/visie/.

NBA reageert op ‘Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’

De NBA heeft gereageerd op de consultatie van de conceptregeling ‘Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’. In de reactie geeft de NBA aan dat de voor stellen van het ministerie van Financiën bijdragen aan de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants.

De NBA benadrukt dat het goed is dat een aantal van de 53 door de sector voorgestelde verbetermaatregelen in het besluit wordt verankerd. Daarnaast wordt de regelgeving voor accountants organisaties beter toegankelijk, doordat de Verordening accountantsorganisaties (VAO), nu materieel (en op termijn volledig) vervalt. Tenslotte doet de NBA een aantal suggesties om de effectiviteit van de voorstellen te vergroten en een efficiënte implementatie daarvan mogelijk te maken.

Klachtencommissie NBA: actief informatie inwinnen bij overname dossier

Accountants die bij vertrek van een collega een dossier overnemen moeten zich actief informeren over de status van het dossier en lopende opdrachten. Dit voorkomt dat de klant tussen wal en schip belandt en onnodige tijd verloren gaat.

Het is één van de aandachtspunten die de Klachtencommissie NBA presenteert in het jongste jaaroverzicht van de commissie. De toestroom van nieuwe klachten is in 2016 iets teruggelopen ten opzichte van 2015 (50 respectievelijk 57) en een onevenredig deel van de klachten is in het laatste kwartaal ontvangen (20). Daardoor zijn in 2016 minder klachten afgehandeld dan in het voorgaande jaar. Het jaaroverzicht 2016 van de Klachtencommissie NBA is te vinden via nba.nl.

Financieel professionals onderschatten impact technologie

Een groot deel van de financieel professionals onderschat de impact van technologie op zijn of haar functie. Als ze niet snel in beweging komen ligt disruptie op de loer. Dat blijkt uit onderzoek van de VU-controllersopleiding en de NBA accountants in business.

Robotics en data analytics zullen volgens het onderzoek snel terrein winnen binnen alle kerntaken van de financiële functie. Waar tot voor kort het accent lag op het verhogen van de efficiency bij het verwerken van boekhoudkundige transacties, zullen ook business controllers, financial controllers, riskmanagers, finance managers en corporate controllers grote delen van hun functie snel zien veranderen. “De randvoorwaarden hiervoor zijn al aanwezig. De meeste organisaties zijn namelijk behoorlijk ver in het standaardiseren van hun financiële processen, financiële systemen en informatiearchitectuur”, aldus prof. dr. Frank Verbeeten van de Vrije Universiteit. “Als financieel professionals willen voorkomen dat hun baan binnenkort wordt uitgehold of zelfs verdwijnt, moeten zij versneld aan hun technische en interpersoonlijke competenties gaan werken”.

Om in de pas te blijven lopen met de technologische ontwikkelingen moet de financieel professional zich verder bekwamen in data-analyse vaardigheden, het vermogen om in systemen te denken en leiderschapskwaliteiten, aldus het onderzoek. Dit komt nog bovenop de reeds bestaande competenties - zoals betrouwbaar, integer, nieuwsgierig en communicatief sterk zijn – die onveranderd belangrijk blijven. Het rapport ‘Financiële functie rijp voor disruptie’ is beschikbaar via nba.nl.

Nieuwe impuls kwaliteitsverbetering accountantscontrole

Door de grote en middelgrote accountantskantoren, de SRA en de NBA samen is een nieuwe stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze moet een verdere impuls geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

Sinds najaar 2014 werkt de sector hard aan de implementatie van de 53 maatregelen die voortvloeien uit het rapport ‘In het Publiek Belang’. Dit verbeterprogramma zal onverminderd worden doorgezet. Na tweeënhalf jaar achten de kantoren en de beroepsorganisatie het echter van belang, mede naar aanleiding van het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy, om het bestaande programma te evalueren en een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering.

De opdracht van de stuurgroep luidt:

  • Stel een meerjarige prioriteitsagenda op voor de auditsector, gericht op kantoren met een Wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en beroepsorganisatie.
  • Doe dit op basis van een actuele probleem- en oorzakenanalyse en vanuit een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie.
  • Zie toe op en geef sturing aan de uitvoering van de prioriteitsagenda, door middel van een gestructureerde veranderaanpak, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

De stuurgroep Publiek Belang is samengesteld uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de controlepraktijk. De leden van de stuurgroep zijn Paul Dinkgreve (SRA), Egbert Eeftink (KPMG), Peter Hopstaken (Mazars), Pieter Jongstra (NBA, voorzitter), Roland Ogink (namens de werkgroep niet-oob), Pieter-Paul Saasen (BDO), Marco van de Vegte (Deloitte) en Berry Wammes (NBA). De stuurgroep werkt aan een plan met een meerjarig karakter en verwacht dit nog in juni te publiceren.

NBA lid van MKB-Nederland

De NBA is opnieuw lid geworden van MKB-Nederland. In de eerste gesprekken met de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf is vooral gesproken over administratieve lasten.

Op voorstel van MKB-Nederland voert het kabinet een mkb-toets in voor nieuwe wet- en regelgeving. De NBA heeft met MKB-Nederland afgesproken dat accountants een bijdrage gaan leveren aan deze mkb-toetsen. Deze afspraak sluit aan op de publieke managementletter ‘Bezinnen en beginnen’ van de NBA, verschenen in december 2016. Hierin wordt gewezen op de extra administratieve lasten als gevolg van onvoldoende doordachte nieuwe wetgeving. De NBA gaat daarom deelnemen aan de commissie ‘administratieve lasten en regeldruk’ van MKB-Nederland. Verder participeert de NBA in de commissie Ondernemerschapsbeleid en in de werkgroep Insolventie. Via deze laatste werkgroep probeert de NBA de rol van de accountant in het insolventieproces uit te breiden.

Retentierecht verdwijnt met nieuwe faillissementswet

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de faillissementswet die de positie van de curator versterkt. Deze wetswijziging, die op 1 juli van kracht wordt, heeft ook gevolgen voor de accountant.

Zo krijgt de curator toegang tot de (online-)administratie en alle administratieve bescheiden van de gefailleerde die de accountant onder zich heeft. Dit geldt zowel voor het samenstellings- als het controledossier. De nieuwe wetgeving is van toepassing op faillissementen die na 1 juli 2017 worden uitgesproken.

De NBA onderschrijft het versterken van de positie van de curator, maar heeft aandacht gevraagd voor de werkzaamheden van derden. De beroepsorganisatie heeft er bij de minister en Kamerleden tevergeefs op aangedrongen het retentierecht van de accountant in stand te laten. De wetgever heeft echter anders beslist. De accountant mag weliswaar aan de curator een redelijke vergoeding vragen, maar als de boedel geen of onvoldoende middelen heeft moet de accountant de gegevens ‘om niet’ verstrekken.

Bijna alle accountants hebben beroepseed afgelegd

Ruim 98 procent van alle actieve leden van de NBA heeft voor de deadline van 1 mei 2017 de nieuwe beroepseed afgelegd.

Op die datum moesten alle actieve openbaar accountants, accountants in business en intern en overheidsaccountants de beroepseed hebben afgelegd én online geregistreerd.

Van de 19.300 actieve leden van de NBA hadden ruim driehonderd op 1 mei nog niet aan die verplichting voldaan. De NBA verwacht dat daarbij ook leden zijn die de eed wel hebben afgelegd maar dat nog niet geregistreerd hebben. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het indienen van een klacht bij de tuchtrechter. De NBA neemt eerst contact op met leden die het afleggen van de eed nog niet hebben geregistreerd. De invoering van de beroepseed is maatregel 1.1 uit het rapport ‘In het Publiek Belang’.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.