Magazine

NBA nieuws

Kennisgroep Accounttech start drie concrete projecten - 'Maturiteitsmodel' moet financieel professional helpen bij ontwikkeling - Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag - NBA-Nieuwjaarsreceptie - Vragen aan de voorzitter - Stand verbetermaatregelen niet-oob-kantoren.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2019

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Kennisgroep Accounttech start drie concrete projecten

De kennisgroep Accounttech van de NBA gaat aan de hand van vier thema’s invulling geven aan technologische verandering in het
accountantsberoep. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan de mkb-praktijk.

Begin februari heeft de kennisgroep vier thema’s geselecteerd die binnen twee tot drie jaar relevant worden en urgent zijn voor het beroep. Drie daarvan zijn vertaald naar concrete projecten:

Mkb-kantoor van de toekomst richt zich op het delen van de kennis van voorlopers in het mkb-segment met ‘volgers’. Eigenaren en medewerkers van mkb-praktijken moeten via een ‘lab’ kennis maken met én ervaren welke mogelijkheden technologie biedt om het mkb-kantoor van de toekomst vorm te geven.

Digitale transformatie voor de mkb-accountant is een volwassenheidsmodel voor de branche op technologiegebied. Onderzoek onder NBA-leden moet in kaart brengen waar ieders organisatie staat en welke technologische vragen er liggen. Het eerder door de kennisgroep geschetste technologielandschap wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. De uitkomsten moeten leiden tot een model voor digitale transformatie dat verder gaat dan alleen selectie van een IT-systeem. Het gaat ook om leiderschap en cultuur & gedragsverandering, benadrukt de kennisgroep.

Controle van de toekomst heeft als doelstelling het creëren van een proeftuin voor experimenteren in de keten (klant, controlerend accountant en toezichthouder), met nieuwe controletechnieken en methodieken die data- en algoritmegedreven zijn. Een mogelijk vierde project System auditability en continuous monitoring wordt nog verder ingevuld en kan meerdere invalshoeken krijgen.

Kennisgroep
Eind oktober 2018 kwam de kennisgroep Accounttech voor het eerst bijeen met negentien experts. Inmiddels is de kennisgroep gegroeid naar 45 experts afkomstig uit wetenschap, accountants in business, serviceorganisaties, de mkb-praktijk, softwareleveranciers, oob-accountantsorganisaties en middelgrote accountantskantoren. Tijdens de bijeenkomst op 5 februari is besproken welke nieuwe kennis en toepassingen in projectgroepen worden ontwikkeld en getoetst. Ook is overleg gevoerd over het delen van best practices. Bij alle projecten kunnen nog (nieuwe) experts aansluiten en deelnemen. Contactpersoon is Erik Kolthof, NBA-projectleider innovatie & accounttech, e.kolthof@nba.nl.

'Maturiteitsmodel' moet financieel professional helpen bij ontwikkeling

De ledengroep Accountants in Business van de NBA heeft een ‘maturiteitsmodel’ ontwikkeld, dat financieel professionals moet helpen richting te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun afdeling.

Het ‘Maturiteitsmodel financieel professional 2022’ komt voort uit de eind 2017 door de ledengroep gepresenteerde ‘Toekomstvisie op
het beroep van de financieel professional’. Het model moet hoogopgeleide financieel professionals (zoals RA’s en AA’s in business) en de organisatie waarin ze werken, handvatten bieden bij de professionele ontwikkeling. Hiervoor zijn de hoofdactiviteiten, toekomstige ontwikkelingen en rollen voor strategie, performance management, governance, risk & compliance en finance operations & reporting uitgewerkt en beschreven.

Het volwassenheidsmodel, inclusief bijbehorende profielen, is ontwikkeld samen met vijf hoogleraren en ruim dertig specialisten uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap. Door richting te geven aan persoonlijke ontwikkeling en kennis op te doen in de praktijk kan de financieel professional voorop blijven lopen in zijn of haar vak en zo bijdragen aan een (financieel) gezonde toekomst van de organisatie waarin die werkzaam is.

Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag

De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) organiseert in het voorjaar van 2019 een serie dialoogsessies over cultuur en gedrag binnen
accountantskantoren. Per sessie kunnen maximaal vijftien partners en vijftien young profs van grote en kleinere kantoren deelnemen.

Doel van de dialoogsessies Good practices kwaliteitsgerichte cultuur is om te leren van elkaar en te reflecteren op uitdagingen voor de sector, aldus de stuurgroep. Onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn: ‘van angstcultuur naar aanspreekcultuur’, leren van fouten, leiderschap, diversiteit in teams, werkdruk/tijdsdruk/budgetdruk, veranderaanpak en verandervermogen.

Alle sessies beginnen om 16.00 uur met een inleiding op de gespreksthema’s, waarna de dialoog in subsessies wordt gevoerd. Afgesloten wordt steeds met een lichte maaltijd.

De Stuurgroep Publiek Belang werd eerder opgericht door de oob-accountantsorganisaties samen met NBA en SRA, met als doel duurzame
kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. In september 2018 werd een eerste dialoogsessie georganiseerd.

De dialoogsessies worden gehouden op verschillende locaties en lopen door tot begin juni 2019. Voor meer informatie en aanmelden: nba.nl/dialoog.

NBA-Nieuwjaarsreceptie: 'Accountants gaan door met verbeteringen'

“Wij zullen niet een jaar lijdzaam gaan zitten afwachten wat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) zal gaan brengen. Wij gaan met al onze energie door met de veranderingen die wij hebben afgesproken in onze Vernieuwingsagenda.” Dat zei NBA-voorzitter Marco van der Vegte tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de NBA, op 21 januari in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Eind november 2018 stelde minister Hoekstra van Financiën de CTA in om te komen tot verdere verbeteringen van de kwaliteit van wettelijke controles. Die commissie zal naar verwachting een heel jaar bezig zijn. “We zullen verder gaan met het doorvoeren van de verbeteringen waarvan wij weten dat ze hard nodig zijn”, aldus Van der Vegte. “Daarop voeren wij, sámen met onze 21 duizend leden, zélf de regie. Net zoals we dat gedaan hebben bij de verbeterslagen en aantoonbare verandering die er de afgelopen jaren al zijn gerealiseerd.”

De NBA kondigde tijdens de Nieuwjaarsreceptie ook aan dat de status van de verschillende verbeterprojecten vanaf dit voorjaar te volgen zal zijn op een dashboard. “Dat hoort bij de transparantie die je van accountants mag verwachten”, stelde de NBA-voorzitter.

Vragen aan de voorzitter: maandelijks interview met Marco van der Vegte

NBA-voorzitter Marco van der Vegte geeft vanaf dit jaar maandelijks in een kort video-interview een toelichting op actuele ontwikkelingen en de activiteiten van de beroepsorganisatie.

In ‘Vragen aan de voorzitter’ wordt Van der Vegte geïnterviewd door Marc Schweppe, hoofdredacteur van Accountant(.nl). Leden van de NBA kunnen zelf vragen indienen om aan de voorzitter te stellen. Daarvoor is een aparte mailbox in het leven geroepen: vragenaandevoorzitter@nba.nl. Maandelijks wordt hieruit een aantal vragen geselecteerd. De video-interviews zijn te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. De interviews verschijnen elke laatste donderdag van de maand.

Stand verbetermaatregelen niet-oob-kantoren is ‘onaanvaardbaar groot’

De helft van de niet-oob-accountantsorganisaties heeft inmiddels meer dan 75 procent van de afgesproken verbetermaatregelen ingevoerd. Eén op de vijf kantoren zit op negentig procent of meer van alle verbetermaatregelen.

Hoewel die cijfers verheugend zijn, vindt het NBA-bestuur de groep achterblijvers onaanvaardbaar groot. Het bestuur heeft daarom de Raad voor Toezicht gevraagd een themaonderzoek uit te voeren onder niet-oob-kantoren die nog geen maatregelen hebben ingevoerd ter verbetering van de controlepraktijk. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de SRA.

Voor de kantoren die wel begonnen zijn met het invoeren van de maatregelen wordt een mentoringprogramma opgezet. Kantoren die alle
of bijna alle (meer dan 85 procent) maatregelen hebben ingevoerd, wordt gevraagd andere kantoren te begeleiden die op minder dan de helft zijn. In het mentorsysteem kunnen ervaringen worden gedeeld. Ook wordt aan kantoren die al meer dan de helft van de maatregelen hebben ingevoerd gevraagd waar ze tegenaan lopen en wat hen weerhoudt om de laatste maatregelen te implementeren. Op die manier worden eventuele knelpunten in beeld gebracht. De Werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties wil zo de ondersteuning verder verbeteren.

Monitor
In het najaar van 2014 publiceerde de NBA het rapport ‘In het publiek belang’, met 53 verbetermaatregelen voor het accountantsberoep. Voor niet-oob-accountantsorganisaties werd daarna een doorvertaling gemaakt van deze maatregelen. Sindsdien wordt in een online monitor de voortgang bijgehouden.

Inmiddels neemt 93 procent van de niet-oob-kantoren deel aan die monitor. 69 procent ligt volgens (eigen) opgave op schema. De Werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties heeft besloten vanaf juni 2019 de voortgang ook per kantoor zichtbaar te maken in de monitor. Daarmee wordt ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.