Magazine

Correctie btw volgens BUA 2013

Het BUA 1968 sluit de aftrek van btw op bepaalde kosten uit. Over welke kosten gaat het en hoe moeten ondernemers de correctie maken?

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Voor een aantal kosten, zowel in de onderneming als privé, is bepaald dat de btw in eerste instantie aftrekbaar is, maar dat in het laatste belastingtijdvak van het boekjaar een correctie moet worden aangegeven. Dit op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). De Hoge Raad heeft op 21 december 2012 bepaald dat het beperken van de aftrek voor uitkeringen van loon in natura voldoende is bepaald. Ook vindt de Hoge Raad dat het afsluiten van de aftrek van btw op grond van de kantineregeling niet in strijd is met het EU-recht. Hierdoor is het BUA vanaf 2013 geheel verbindend. Of een correctie moet worden gemaakt, hangt onder andere af van de vraag hoe groot het privévoordeel van de begunstigde is. Voor bevoordelingen beneden € 227 (exclusief btw) hoeft geen correctie te worden gemaakt.

Toepassing BUA

Het BUA is van toepassing bij het gebruik van goederen en diensten die de ondernemer in het kader van zijn bedrijf heeft aangeschaft en die een consumptief karakter dragen, zoals:

1. ‘Het voeren van een zekere staat’

Voor zover goederen en diensten worden gebruikt voor ‘het voeren van een zekere staat’ (ook wel stands- of weelde-uitgave genoemd) kan de voorbelasting niet in aftrek worden gebracht. Het gaat bij ‘het voeren van een zekere staat’ om kosten waarmee een ondernemer in zijn persoonlijk leven het maatschappelijk aanzien of gewicht van een bepaalde functie tot uitdrukking probeert te brengen.

Deze omschrijving leidt er toe dat ‘het voeren van een zekere staat’ zich in de praktijk niet voordoet. Aftrek van btw is namelijk alleen mogelijk bij gebruik van voor btw-belaste prestaties. Bij persoonlijk gebruik is geen sprake van gebruik voor btw-belaste prestaties en daardoor heeft de ondernemer geen recht op aftrek. De aftrekbeperking op grond van het BUA is dan niet aan de orde: de ondernemer heeft de btw immers al niet in aftrek kunnen brengen.

Voorbeeld

Een bv schaft een Rolls Royce aan die dienst doet als directieauto. De directeur gebruikt de auto, naast privéritten, voornamelijk om regelmatig dochtervennootschappen in Duitsland en fabrieken in België te bezoeken.

2. Relatiegeschenken en andere giften

Als de ondernemer een relatiegeschenk geeft of een andere gift in natura doet aan een relatie, dan heeft de ondernemer daarvoor in beginsel recht op aftrek van voorbelasting. Hierbij geldt als voorwaarde dat de gever een ondernemer is die met btw-belaste prestaties verricht.

Let op! Er zijn ondernemers die de voorbelasting niet of hoofdzakelijk niet in aftrek kunnen brengen. Het gaat hierbij om ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten, zoals artsen. Als een andere ondernemer aan zo'n ondernemer een relatiegeschenk geeft, dan wordt bij de gever de aftrek van voorbelasting uitgesloten (mits de drempel van € 227 exclusief btw van deze relatie wordt overschreden).

Een arts ontvangt een relatiegeschenk van een medicijngroothandel. De arts verricht van btw vrijgestelde prestaties. Hierdoor heeft de medicijngroothandel geen recht op aftrek van btw.

Let op! Van een relatiegeschenk of een andere gift kan ook sprake zijn als iets niet gratis, maar tegen een kleine vergoeding wordt verstrekt. Over de vergoeding die de relatie betaalt, is op de gewone wijze btw verschuldigd. Dit houdt in dat de ondernemer die het relatiegeschenk verstrekt, recht heeft op btwaftrek voor het bedrag dat de ontvanger hem betaalt. Dit geldt ook als een werknemer een vergoeding betaalt aan de werkgever.

Een ondernemer is eigenaar van een vakantiepark. Een werknemer mag gedurende twee weken vakantie houden in het vakantiepark. Aan het gebruik van de werknemer is € 100 aan voorbelasting toe te rekenen. Als de werknemer gratis mag verblijven, dan is de voorbelasting niet aftrekbaar voor de ondernemer. Vraagt de ondernemer een vergoeding van € 200 (inclusief btw) voor het verlenen van logies (belast met zes procent btw), dan is de ondernemer aan btw verschuldigd: 6/106 x € 200 = € 11. De niet aftrekbare voorbelasting bedraagt voor de ondernemer: € 100 - € 11 = € 89.

Voorbeeld

Een ondernemer neemt een aantal potentiële afnemers mee naar een skybox van een bekende voetbalclub. Op deze manier probeert hij ze aan zich te binden. Omdat business seats en skyboxen goederen zijn die naar hun aard uitsluitend door een ander dan de ondernemer zelf kunnen worden gebruikt, zoals zijn personeel en relaties, is het BUA van toepassing en wordt de aftrek beperkt voor zover het drempelbedrag per personeelslid of relatie wordt overschreden.

3. Verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden van het personeel

De btw op kosten die voor het personeel worden gemaakt, maar waarin ook een groot privé-element schuilt, is niet aftrekbaar. In het BUA is een aantal kostencategorieën genoemd waarvoor dit geldt. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Verlenen van huisvesting, zoals het ter beschikkingstellen van huisvesting aan buitenlandse werknemers zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Tip! Door een woning voor maximaal zes maanden gemeubileerd te verhuren kan een met zes procent btw belaste verhuur worden gerealiseerd. Als van de huurders een reële vergoeding wordt gevraagd, kan dan de btw die verband houdt met de verhuurde woning (bijvoorbeeld op onderhoudskosten) worden teruggevraagd. Als de periode langer is dan zes maanden, is sprake van btw-vrijgestelde verhuur. Dit houdt in dat de ondernemer dan ook geen recht op aftrek van btw heeft op kosten die verband houden met de verhuurde woning.
  • Gelegenheid geven tot sport en ontspanning, zoals het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (bijvoorbeeld een fitnessruimte), maar ook het ter beschikkingstellen van een biljarttafel, tafeltennistafel of piano.
  • Vervoer vanwege de werkgever, zoals het verstrekken van plaatsbewijzen voor openbaar vervoer of fiets.

Loon in natura is een voordeel uit dienstbetrekking dat niet in geld wordt uitbetaald. Hierbij kan worden gedacht aan (werk)kleding en uniformen, maaltijden of waardebonnen. Onder verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden kunnen allerlei andere vormen vallen van (mede)gebruik van bedrijfsgoederen en -diensten ter bevrediging van persoonlijke behoeften. Denk hierbij aan kerstpakketten, boeken en of toegangskaarten voor concerten en andere evenementen.

Kantineregeling

In veel ondernemingen worden spijzen en dranken aan het personeel verstrekt. De kantineregeling met BUA-correctie wordt in het volgende voorbeeld uitgelegd:

Een ondernemer heeft een eigen kantine in zijn pand. Zijn personeel bestaat uit dertig werknemers. De kosten van spijzen en dranken bedragen € 2.500 (exclusief btw) en er wordt geen eigen bijdrage betaald. Los daarvan krijgt elk personeelslid ook een horloge ter waarde van € 350.

Kantinebevoordeling

De bevoordeling per werknemer bedraagt € 3.125/30 = € 104 per werknemer.

Kantinebevoordeling plus horloge

Daarnaast krijgt elk personeelslid een horloge ter waarde van € 350. Hierdoor is de totale bevoordeling € 454 en wordt de grens van € 227 overschreden.

Correctie op grond van BUA:

Het verstrekken van dranken en spijzen dient nu apart te worden genomen. De aftrek van voorbelasting op de kantineverstrekkingen moet worden gecorrigeerd voor een bedrag van zes procent van € 3.125 = € 187,50.

Daarnaast wordt met het horloge ook de € 227 (exclusief btw) grens overschreden. De correctie voor het horloge bedraagt daardoor (€ 350 * 30 personeelsleden) * 0,21 = € 2.205.

De totale correctie voor de ondernemer bedraagt € 2.205 + € 187,50 = € 2.392,50.

Let op! Alleen het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel valt onder de kantineregeling. Zaken als inventaris, vaatwasmiddel, bekertjes en roerstaafjes worden niet betrokken bij de BUA-berekening. Daarnaast mag de btw-ondernemer de kantinekosten voor de verstrekkingen aan anderen dan het personeel, zoals cliënten en toeleveranciers, buiten de berekening laten. Denk aan koffie, thee en koekjes.

Noot Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.