Nieuws

VNG verwacht veel niet-goedkeurende verklaringen over 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 veel niet-goedkeurende accountantsverklaringen zullen afgeven.

Dat schrijft de VNG in een brief aan haar leden. De oorzaken hiervan zijn volgens de VNG fouten en onzekerheden in het Sociale Domein die voor een groot deel vanuit de keten bij de gemeenten neerslaan en deels ook uit de eigen contractuele relatie met zorgaanbieders kunnen voortkomen. De ledenbrief adviseert de gemeenten in de brief hoe zij om moeten gaan met de accountantscontrole.

VNG: "De VNG adviseert aan gemeenten het inregelen van de beheersorganisatie ten bate van de controle 2016 en 2017 voorop te zetten en de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountscontrolekosten ten behoeve van de jaarrekening van 2015."

Wrang

In de brief staat dat het Rijk, de zorgaanbieders en de SVB is in 2015 de continuïteit van de zorg voorop hebben gezet. "Hoewel niet alles in 2015 perfect is gegaan, is er wel alles aan gedaan om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat een en ander naar alle waarschijnlijk zal resulteren in een beeld van veel niet goedkeurende verklaringen is voor gemeenten dan ook wrang. Hier komt bij dat de oorzaken van de onzekerheden en onduidelijkheden waar gemeente mee worden geconfronteerd voor een groot deel buiten de macht van gemeenten liggen. Vanwege de systematiek werken ze echter door in het accountantsoordeel bij de gemeenterekening."

Verkenningen

De afgelopen periode heeft de VNG met het Rijk, de accountantssector en de zorgaanbieders over de situatie gesproken. VNG: "Tijdens deze verkenningen is door de VNG aan het Rijk voorgesteld om de regelgeving over de accountantscontrole aan te passen en deze controle in 2015 beter af te stemmen op dit buitengewone jaar van transformatie, waarin niet alleen een transformatie van het sociale domein moet plaats vinden maar ook van de administratie organisatie en verantwoording. Om de daadwerkelijke gemeentelijke inspanningen zichtbaar te maken, is onder meer aan het Rijk een groeipad van drie jaar voorgesteld. Ook andere oplossingen zijn verkend."

Reguliere controle

Uiteindelijk heeft het Rijk er toch voor gekozen de accountantscontrole op een reguliere wijze te  laten plaatsvinden. Aanpassing van regelgeving acht het Rijk principieel onjuist en ook disproportioneel in verband met de transparantie naar de raad en met de verschillende uitgangsposities van gemeenten. Het Rijk heeft volgens de VNG in gesprekken aangegeven dat het zich ervan bewust is dat de transitie tijd vergt, dat de oorzaken van fouten en onzekerheden deels buiten de invloedsfeer van de gemeenten liggen, dat de zorgcontinuïteit in 2015 prevaleert en dat rechtmatigheid in een fase van transitie onderdoet voor getrouwheid.

Administratieve lasten beperken

"Daarom adviseert de VNG gemeenten om het inregelen van de beheersorganisatie ten bate van de controle 2016 en 2017 voorop te zetten en de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountscontrolekosten ten behoeve van de jaarrekening van 2015. We adviseren gemeenteraden, lokale auditcommissies en colleges in overleg te gaan en deze stand van zaken met elkaar te delen en de verwachtingen over de controle 2015 op elkaar af te stemmen. Vervolgens kan dan het gesprek met de accountant worden gevoerd om tot een zo praktisch mogelijke inrichting van de controle 2015 te komen, binnen het kader van de regelgeving waarmee de accountant te maken heeft", aldus de VNG.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.