Nieuws

Dijsselbloem: 'Geen versoepeling regels accountantsverklaring bij prospectus mkb'

Minister Dijsselbloem zal in het kader van de herziening van de prospectusrichtlijn de eisen voor het mkb wat betreft de accountantsverklaring niet versoepelen. De controleverklaring blijft daarom verplicht.

Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het Groenboek kapitaalmarktunie. Dijsselbloem: "De samenstellingsverklaring geeft […] geen zekerheid over de betrouwbaarheid van de verantwoording en omdat juist het beleggen in het mkb risico's met zich mee kan brengen, is het van belang dat beleggers door middel van een prospectus in staat worden gesteld de risico’s te beoordelen van alle soorten aanbieders. Het is daarom belangrijk dat de financiële informatie over een onderneming betrouwbaar is. De eis van een controleverklaring is daarom een belangrijke eis waar niet zomaar van afgestapt kan worden."

Dijsselbloem noemt vervolgens alternatieve versoepelingen: "Een mogelijke versoepeling van de eisen voor het mkb dient wat het kabinet betreft vooral gezocht te worden in andere eisen, […] zoals een aanpassing van de soort informatie die door het mkb opgenomen dient te worden in het prospectus, waarbij de informatie toegespitst is op de omvang en complexiteit van de onderneming, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de informatie aan de hand waarvan de belegger zijn beleggingsbeslissing neemt."

Aantal verplichte jaarrekeningen bij uitgifte aandelen/obligaties

De VVD vraagt of er een mogelijkheid is tot het opheffen van de verplichting om drie gecontroleerde jaarrekeningen te moeten overleggen bij het uitgeven van aandelen en/of obligaties. Dijsselbloem zegt dat Nederland echter niet kan afwijken van de regels: "De verplichting tot het aanleveren van 3 jaar aan gecontroleerde jaarrekeningen komt voort uit de Prospectusrichtlijn. Aangezien het maximumharmonisatie betreft kan Nederland niet afwijken van deze regels. Voor mkb-ondernemingen is recent een aangepast regime opgenomen in de van toepassing zijnde verordening voor de invulling van het prospectus,20 waarbij voor uit te geven obligaties twee jaar en voor uit te geven aandelen één jaar aan gecontroleerde jaarrekeningen overlegd hoeft te worden."

Jaarrekeningstandaard

Op de vraag of het subsidiariteitsbeginsel in acht wordt genomen bij het ontwikkelen van een mkb-toegespitste jaarrekeningstandaard, antwoordt Dijsselbloem: "Vanwege de grensoverschrijdende aspecten van het jaarrekeningenrecht leent dit rechtsgebied zich voor Europese regelgeving. De voorschriften over het jaarrekeningenrecht zijn gebaseerd op EU-richtlijnen. Op grond van de Europese International Accounting Standards (IAS)-verordening dienen beursvennootschappen de International Financial Reporting Standards (IFRS)-standaarden toe te passen voor hun geconsolideerde jaarrekening. Wanneer er barrières zijn in de huidige voorschriften, zullen deze in beginsel op EU-niveau aangepast dienen te worden. De Europese Commissie specificeert in het groenboek niet aan wat voor gemeenschappelijke jaarrekeningstandaard wordt gedacht voor aan multilateral trading facilities (MTF’s) genoteerde mkb-ondernemingen. Wanneer de Europese Commissie hierover meer duidelijkheid verschaft, zal vanzelfsprekend eerst dienen te worden nagegaan of er behoefte bestaat aan een dergelijke Europese jaarrekeningstandaard of dat de huidige voorschriften volstaan."

Kredietunies

Dijsselbloem gaat ook in op eventuele Europese regelgeving voor alternatieve bronnen van financiering voor het mkb, zoals kredietunies. De minister wil dat deze kredietunies niet hoeven te voldoen aan alle regels die er gelden voor banken: "In het groenboek presenteert de Europese Commissie geen plannen voor het creëren van een Europees regelgevend kader voor kredietunies. Op dit moment zijn kredietunies in een aantal lidstaten uitgezonderd van de Europese prudentiële regels voor banken. De Nederlandse focus ligt nu met name op het creëren van eenzelfde uitzondering voor Nederlandse kredietunies. Nu de Initiatiefwet toezicht kredietunies in beide Kamers is aangenomen, zal het kabinet zo spoedig mogelijk weer contact zoeken met de Europese Commissie om het proces te bespoedigen. Dit zal dan ook in de Nederlandse reactie op de consultatie richting de Europese Commissie worden opgenomen."

Toename financieringsmogelijkheden door kapitaalmarktunie

De minister heeft het kort in het algemeen over een toename van financieringsmogelijkheden voor het mkb vanwege de kapitaalmarktunie: "De Europese Commissie doet de suggestie om in toekomstige handelsakkoorden de markten voor grensoverschrijdend vermogensbeheer open te stellen. Ook geeft de Europese Commissie aan te willen beginnen met voorbereidende werkzaamheden om te bezien hoe de interne markt voor financiële retaildiensten meer voordelen kan opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan een grotere deelname van particuliere beleggers, wat de hoeveelheid beschikbaar kapitaal vergroot. Hoewel de korte termijneffecten wellicht beperkt zullen zijn, wordt wel verwacht dat door een Europese kapitaalmarktunie op de lange termijn meer financiering en meer verschillende soorten financiering beschikbaar zullen zijn, ook in Nederland."

SBR+

Het verbeteren van kredietinformatie en de eventueel daarmee samengaande toename van financieringsmogelijkheden voor het mkb komt ook aan bod: "Informatie- en transactiekosten kunnen knelpunten vormen bij kredietverlening, met name aan het (kleinere) mkb. Onder meer het beter benutten van de beschikbare informatie in Standard Business Reporting (SBR+) kan hier een positieve rol vervullen en wordt momenteel nader uitgewerkt door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering. Bezien moet worden welke stappen verder nodig zijn om de beschikbaarheid van kredietinformatie van het mkb verder te verbeteren."

Vrijstellingen prospectusplicht

De reikwijdte van de prospectusrichtlijn en eventuele vrijstellingen voor het mkb komen eveneens aan bod. Momenteel geldt er in Nederland een vrijstelling van de prospectusplicht voor aanbiedingen tot 2,5 miljoen euro. Dijsselbloem zegt kritisch te kijken naar een eventuele verhoging van deze vrijstelling: "De vrijstelling geldt per categorie effect. Dit betekent dat een onderneming in Nederland zonder prospectusplicht 2,5 miljoen euro aan aandelen en 2,5 miljoen euro aan obligaties kan ophalen op de kapitaalmarkt. Een onderneming kan derhalve 5 miljoen euro aan kapitaal ophalen. De gehanteerde grensbedragen verschillen tussen lidstaten, zo hanteert het VK een drempel van 5 miljoen euro, maar hanteren België en Finland een lagere drempel. Nederland zal in het kader van de onderhandelingen kritisch kijken naar de mogelijkheden voor een eventuele verhoging van de 2,5 miljoen euro vrijstelling. Dit kan bijvoorbeeld door los te laten dat de vrijstelling per categorie effect geldt. Het is echter van groot belang dat dit niet ten koste gaat van adequate beleggersbescherming."

Download 'Antwoorden schriftelijke vragen Groenboek kapitaalmarktunie'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.