Nieuws

SRA: 'Minister schiet tekort bij beantwoording vragen over aanvullende maatregelen Wta'

De minister van Financiën geeft geen duidelijk antwoord op problematiek rondom de rechtsbescherming van accountants.

Dat zegt de SRA, koepelorganisatie voor mkb-kantoren. Volgens de SRA laat de minister meerdere steken vallen in de beantwoording van Kamervragen over het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Waarschijnlijk op korte termijn behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, de Kamervragen en gegeven antwoorden van de minister daarop. De VVD-fractie vroeg de SRA om een reactie op het nadere verslag. De SRA vindt dat de minister bij zijn beantwoording op essentiële punten tekort schiet.

Eerder stuurde SRA leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën input voor de inbreng naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34 677), meer specifiek de brief rechtsbescherming.

Bestuursrechter

De SRA is van mening dat de brief van de minister van Financiën vooral de visie van de AFM op rechtsbescherming van accountants bevat. De SRA vindt echter dat er niet genoeg inhoud wordt gegeven aan het begrip 'toezicht', en dat er in het wetsvoorstel geen goede instandhouding wordt gehandhaafd van de 'trias politica', namelijk de scheiding tussen wetgevende (normstellen), uitvoerende (toezichthouden) en rechterlijke macht (handhaven).

In de brief van de minister staat dat de bestuursrechter een 'volle toetsing' moet kunnen uitvoeren. Maar omdat de accountantssector geen goed inzicht heeft in de normen die de bestuursrechter hanteert, is de rechtsbescherming van de accountantssector volgens de SRA onvoldoende, en is er nog altijd te veel juridische onduidelijkheid. Wanneer zaken naar de Accountantskamer gaan is in elk geval duidelijk welke normen er gehanteerd worden. Maar bij een gang naar de bestuursrechter is dit niet het geval.

"Verwijzend naar de inhoud van onze inbreng, is het voor accountants van belang dat de weg naar de Accountantskamer (c.q. inhoudelijke toetsing) voor verduidelijking van de normstelling openstaat. Dat is nu niet het geval. Voor het herstel van vertrouwen in onze beroepsgroep is eenduidigheid van de uitleg van de normen noodzakelijk. Die eenduidigheid bestaat nu niet. Zonder inhoudelijke toetsing door de Accountantskamer ontstaat niet de noodzakelijke eenduidigheid  binnen de normstelling, omdat de noodzakelijke jurisprudentie ontbreekt c.q. blijft ontbreken. En zonder nadere discussie hierover voorzien wij een afbreuk van het proces van vertrouwensherstel in onze beroepsgroep, met name in de kwaliteit van de accountantscontrole", aldus de SRA.

Punten van zorg

Deze punten van zorg zijn volgens de SRA in de overleggen met het ministerie van Financiën uitvoerig besproken: "Praktisch, vanuit juridisch oogpunt met als basis de Wta, en wetenschappelijk onderbouwd. SRA herkent zich dan ook niet in de conclusies van de brief en de beantwoording van de vragen door de Minister in de Nota naar aanleiding van het verslag."

Volgens de SRA wordt het een en ander met name beantwoord vanuit het gezichtspunt van de normen voor accountantsorganisaties, die met name de kwaliteitsbeheersing betreffen. "Niet vanuit de normen voor individuele accountants, die de feitelijke beroepsuitoefening betreffen. Hierdoor blijft het tuchtrecht grotendeels buiten beeld."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.