Opinie

Ondernemingen moeten financieel professionals meer betrekken bij CO2-reductie

Financieel professionals, zoals cfo's, financieel managers en controllers, vormen de spil in de voorziening van financiële en niet-financiële bedrijfsinformatie. Zij bevinden zich daarom bij uitstek in de positie om CO2-uitstoot te laten meten, daarover te rapporteren en als aanjager te functioneren bij het bepalen en realiseren van reductiedoelstellingen.

Toch blijkt uit recent onderzoek van onze hand dat ondernemingen hun financieel professionals slechts zeer beperkt betrekken bij deze materie. Dat kan en moet beter. Wij zijn immers nog niet erg succesvol op weg naar het behalen van de klimaatafspraken uit het Parijs-akkoord. De overheid kondigde eind februari het startschot aan voor het klimaatakkoord, dat ze deze zomer wil afsluiten. Ongetwijfeld zal dit leiden tot een concreter reductiebeleid, waarop ook de financieel professional zich moet voorbereiden. 

Slechts 28 procent van de door ons onderzochte ondernemingen meet concreet de CO2-uitstoot. Dat zijn vooral de grote ondernemingen. Het is niet zo dat CO2-uitstoot en het daaraan gekoppelde beleid door de overige ondernemingen onbelangrijk wordt gevonden. De helft van de financieel professionals die deelnamen aan het onderzoek geeft namelijk aan dat CO2-reductie onderdeel is van de missie en strategie van de organisatie. Het lijkt echter vooral een onderwerp in de bestuurskamer te zijn en maakt nog nauwelijks onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. 

Om een stap voorwaarts te kunnen zetten ligt het voor de hand dat alle grote, maar zeker ook meer middelgrote en kleine organisaties, een broeikasgasbeleid ontwikkelen en dat omzetten in gerichte doelstellingen en concrete metingen. Vanwege de bruikbaarheid, vergelijkbaarheid en begrijpelijkheid van de daaruit voortkomende informatie is het belangrijk om dat volgens de bestaande internationale standaarden te doen. Bijvoorbeeld conform de drie scopes van het Greenhouse Gas Protocol

Financieel professionals beschikken over de infrastructuur en de vaardigheden om gegevens te verzamelen en te analyseren en deze om te zetten in bruikbare informatie. Helaas geeft 44 procent van de ondervraagde financieel professionals aan helemaal niet betrokken te zijn bij het CO2-beleid. Slechts acht procent van de respondenten geeft aan op dit moment wezenlijk betrokken te zijn bij het CO2-beleid. Maar liefst 82 procent vindt dat financieel professionals wel betrokken zouden moeten zijn. De meerderheid stelt echter te weinig kennis te bezitten op het gebied van CO2-beleidsaspecten. Een van de oorzaken is dat daaraan in initiële opleidingen en permanente educatie weinig aandacht wordt besteed. Daar zit dus ruimte voor verbetering. Gedegen kennis zal de kosten van het opzetten van CO2-registratie systemen aanzienlijk verlagen. 

Om het CO2-beleid op korte termijn al meer op het netvlies van de organisatieleiding te krijgen vinden financieel professionals het vooral belangrijk dat de kennis en bewustwording binnen de organisatie wordt verhoogd. 

Iedere organisatie kan overigens snel praktisch aan de slag, door van zichzelf te inventariseren hoeveel fossiele brandstoffen worden verbruikt; scope 1 uit het Greenhouse Gas Protocol. Het is vrij eenvoudig om daarvan, bij de energieleveranciers of via internet, de CO2-uitstoot vast te stellen. Iedere organisatie ontvangt rekeningen met het verbruik van elektriciteit. Bij de energieleverancier is te achterhalen hoeveel CO2-uitstoot dat tot gevolg heeft gehad: scope 2. Dan kan iedere organisatie in kaart brengen welke overige diensten en producten zij inkopen die een grote CO2-impact hebben, zoals vervoer door derden: scope 3. Dit kan ook gefaseerd door ervoor te kiezen om het eerste jaar scope 1 en 2 in te vullen, en dan de jaren daaropvolgend zich te richten op scope 3. 

Als de onderneming dan helder heeft waar zij de CO2-uitstoot moeten zoeken in hun processen, dan kan de financieel professional helpen bij het organiseren van de informatieverzameling, de analyse daarvan en het vaststellen van doelstellingen, inclusief KPI's. 

Op vrijdagmiddag 13 april organiseren NBA en RUG in Amsterdam een congres over 'De rol van de financial in CO2-reductie'. Aanmelden kan nog via de website van de NBA.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 5 7 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.