Tuchtrecht

Opnieuw ongegronde WNT-klacht

Een registeraccountant keurt de jaarrekening goed van een ANBI, die niet onder de Wet normering topinkomens valt. De klacht dat er een WNT-verantwoording ontbreekt in de jaarrekening is dan ook ongegrond.

Accountantskamer

Zaaknummers:
23/1522 Wtra AK
Datum uitspraak:
21 juni 2024
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2024:17

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een stichting heeft als doel de continuïteit van de zorg te bevorderen en heeft een programma om oud-zorgprofessionals en zorginstellingen met elkaar te verbinden. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (ANBI-formulier) staat onder meer dat:

 • leden van het statutaire bestuur werken op basis van een opdrachtovereenkomst en een vergoeding voor hun inzet;
 • die vergoeding ligt binnen de kaders van de WNT (Wet normering topinkomens);
 • de leden van de raad van toezicht geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden, maar wel recht hebben op vergoeding van de gemaakte onkosten;
 • de leden van de raad van toezicht een niet bovenmatig vacatiegeld kunnen ontvangen, dat voor 2022 is bepaald op 5.850 euro (voorzitter), 4.000 euro (vice-voorzitter) respectievelijk 3.500 euro (bestuursleden);
 • de stichting geen personeel in dienst heeft en alle medewerkers werken op basis van een tijdelijke overeenkomst van opdracht, met marktconforme tarieven.

Een registeraccountant controleert de jaarrekening 2022 en geeft daarbij een goedkeurende verklaring af. Een belastingbetaler dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant:

 1. heeft bij haar controlewerkzaamheden de WNT niet toegepast;
 2. heeft ten onrechte het ANBI-formulier van de stichting niet gecontroleerd.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ander belang

Met zijn klacht wil de klager eigenlijk onder de aandacht van de bevoegde minister brengen dat de stichting overbodig is en te veel belastinggeld kost. Dat dit belang niet samenvalt met de doelstelling van de tuchtrechtspraak is op zichzelf geen reden om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.

Ad a WNT

Volgens de klager heeft de accountant bij de controle van de jaarrekening ten onrechte niet gecontroleerd of het inkomen van het bestuur van de stichting past binnen de normen van de WNT. De stichting ontvangt niet alleen subsidie van het ministerie van VWS, maar ook van de provincie Overijssel. De provinciale subsidie is bestemd voor scholingsactiviteiten en is volgens de klager minstens drie jaar verstrekt aan een rechtsvoorganger van de stichting. De huidige stichting valt volgens hem sinds 2022 onder de WNT en daarom hadden de bezoldigingsgegevens van de bestuurder en de raad van toezicht in de jaarrekening 2022 moeten staan.

Volgens de Accountantskamer is de WNT onder meer van toepassing:

 • op rechtspersonen die in Nederland gevestigd zijn en die meer dan drie jaar achter elkaar een of meer subsidies hebben ontvangen;
 • als die subsidies samen per kalenderjaar ten minste 500.000 euro bedragen en ten minste 50 procent uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar.

Wanneer de rechtspersoon juridisch gefuseerd is met de huidige subsidieontvanger tellen de jaren mee, waarin de rechtsvoorganger al subsidie boven deze drempel heeft ontvangen. Als de rechtspersoon inderdaad valt onder het bereik van de WNT, moet deze in de financiële jaarstukken een WNT-verantwoording opnemen, waarin onder andere de namen en bezoldigingsgegevens van de topfunctionarissen worden vermeld. Dit moet ook als de bezoldiging onder het WNT-maximum blijft.

In 2022 was de WNT niet van toepassing op de stichting, omdat:

 • de stichting in 2020 is opgericht;
 • de stichting daardoor in 2022 nog geen drie jaar achtereen subsidies had ontvangen;
 • er geen (voor de WNT relevante) rechtsvoorganger was;
 • de stichting niet is ontstaan na een juridische fusie.

De klager beweert dat de scholingsactiviteiten en de provinciale subsidie daarvoor zijn overgeheveld naar deze stichting, maar weet de naam van de andere stichting niet te noemen, zodat niet duidelijk is welke stichting hij bedoelt en of die stichting een subsidie ontving boven de WNT-drempel.

De accountant heeft bij de controle onderzocht of de WNT van toepassing was op de stichting en heeft dat vastgelegd in haar controledossier. Op de zitting heeft zij verklaard dat uit de stukken, waaronder de subsidieverleningsbrieven, niets is gebleken van een overheveling vanuit een andere stichting. Omdat de stichting in 2022 nog niet onder het bereik van de WNT viel, hoefde zij in de jaarrekening 2022 geen WNT-verantwoording op te nemen. De stichting heeft dat ook niet op vrijwillige basis gedaan. Daarom kan de accountant niet worden verweten dat zij niet heeft gecontroleerd of de bezoldiging van het bestuur van de stichting paste binnen de normen van de WNT.

Ad b ANBI-formulier

De accountant hoefde het ANBI-formulier niet te controleren, omdat dit formulier geen onderdeel is van deze jaarrekening.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een ANBI ontvangt subsidie van VWS om de continuïteit van de zorg te bevorderen door onder meer voormalig zorgprofessionals in contact te brengen met zorginstellingen. Een manspersoon stoort zich aan al het belastinggeld dat naar de ANBI gaat en wil dat duidelijk maken aan de minister. Dus dient hij maar een klacht in tegen de accountant die de jaarrekening 2022 goedkeurde. De Accountantskamer licht in haar uitspraak helaas niet toe welke achtergrond de klager heeft. Gezien de aard van de klacht houden we het maar op een verwarde belastingbetaler. Niet alleen verward omdat de klacht, in de woorden van de klager, "eigenlijk een pakketje voor de buren" is – de VWS-minister dus. Maar ook omdat zijn klaagschrift een duidelijke omschrijving van de klacht ontbeert en op diverse punten niet voldoet aan het Procesreglement. Zo zet de klager pas op de zitting zijn handtekening onder het klaagschrift. De voorzitter van de Accountantskamer weet de klacht samen te vatten in twee onderdelen. Omdat de man daarmee akkoord gaat en de accountant de strekking van de klacht begrepen heeft, staat niets een ongegrondverklaring in de weg. De accountant hoefde de Wet normering topinkomens niet toe te passen, omdat de ANBI nog geen drie jaar subsidie kreeg. En het ANBI-formulier hoefde zij niet te controleren, omdat dit buiten haar opdracht viel.

In 2015 zei Ronald Plasterk als minister van BZK dat accountants een cruciale rol hebben bij de controle van topinkomens. Sindsdien is – voor zover ik kan nagaan - in twee tuchtzaken geklaagd over toepassing van de WNT. Geen van beide klachten was gegrond. In de ene zaak haalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven een streep door de doorhaling van een accountant-administratieconsulent die de directeur van een zorginstelling zou hebben geholpen onder de Balkenendenorm uit te komen. In de strafzaak die tot bovengenoemde tuchtklacht leidde, werd de accountant hiervan in hoger beroep vrijgesproken, nadat hij in eerste instantie was veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijke celstraf. Het gaat hierbij weliswaar niet om een jaarrekeningcontrole, maar het moet de lezer van Accountant.nl deugd doen dat de accountant geen blaam treft. In de andere zaak heeft een controlerend accountant terecht vastgesteld dat een sportstichting niet drie jaar voor meer dan 50 procent gefinancierd werd met overheidsgelden en de WNT dus niet van toepassing was.

Hoewel topinkomens in de tuchtrechtspraak dus geen rol van betekenis spelen, kijken media er bijvoorbeeld met argusogen naar. Zo kwam NRC op 19 juni jongstleden met het bericht dat twee directieleden van omroep Ongehoord Nederland te veel salaris zouden ontvangen. Diverse dagbladen namen het bericht onder dezelfde kop over. Waarschijnlijk omdat één van de directieleden onlangs minister van Ontwikkelingstegenwerking is geworden. De verontwaardiging is vermoedelijk mede ingegeven door een statutenwijziging in 2023, waardoor de rem op de ON-directiesalarissen is vervallen. Die rem was: maximaal de helft van de WNT-norm. Op pagina's 27 van het jaarverslag 2023 van de omroep valt in de WNT-verantwoording 2023 te lezen dat de salarissen volgens de accountant onder de WNT-maxima blijven. Daar valt geen speld tussen te krijgen. Dus iemand die vindt dat Ongehoord Nederland belastinggeld verspilt, hoeft niet aan te komen bij de Accountantskamer.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.