Magazine

NBA nieuws

NBA draagt Kris Douma voor als voorzitter - Eindelijk weer even een diploma-uitreiking bij de NBA - Accountancykring Erasmus Universiteit vijftig jaar - Onderzoek ledenservice: leden blij met NBA Helpt-programma - Green paper Moraal versus Wet - Voorzitter te gast bij Busy Season Talks.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

NBA draagt Kris Douma voor als voorzitter

De NBA heeft Kris Douma voorgedragen als voorzitter van het bestuur. Daarmee is voor het eerst een niet-accountant gevraagd om het voorzitterschap van de beroepsorganisatie te vervullen.

Kris Douma (1961) is socioloog en was, na een aantal jaren voor de FNV te hebben gewerkt, van 2003 tot en met 2006 lid van de Tweede Kamer. In 2015 was hij binnen de NBA projectmanager voor het project ‘In het Publiek Belang’, waarbij hij mede leiding gaf aan de implementatie van de 53 verbetermaatregelen voor de accountancysector.

Douma is geen accountant, maar kent de sector goed en vindt de maatschappelijke rol van de accountant belangrijk. “De accountant heeft een publieke taak, die weliswaar privaat maar wel met een professioneel kritische instelling wordt uitgevoerd, en levert daarmee een cruciale bijdrage aan het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer”, stelt hij. Vanuit een andere verantwoordelijkheid leveren accountants ook in andere rollen (samenstellen, advies, accountant in business) een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van onze economie en samenleving, zo stelt hij. “Aan die mooie taak wil ik als voorzitter van de NBA graag een bijdrage leveren.”

“Vol vertrouwen bevelen wij Kris Douma aan onze leden aan als voorzitter”, zei voorzitter van de selectiecommissie en NBA-bestuurslid Ingrid Hems bij de bekendmaking. “Het is een unicum: een niet-accountant als voorzitter. Kris is iemand die kan verbinden, een breed netwerk heeft en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft hij een grote passie voor de accountancysector en de mensen die daarin werken.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA, op 13 december, is een opvolger gekozen voor Marco van der Vegte, die als voorzitter aan het eind van zijn zittingstermijn is gekomen. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl.

Eindelijk weer even een diploma-uitreiking bij de NBA

Na ruim anderhalf jaar online afnemen van de beroepseed bij nieuwe accountants, organiseerde de NBA in november voor het eerst weer enkele ‘fysieke’ diploma-uitreikingen.

Achttien afgestudeerde accountants waren bij de eerste diploma-uitreiking van 5 november aanwezig. Voor toegang was een QR-check nodig, waarna de Limpergzaal als vanouds de plek was voor de feestelijke plechtigheid zelf. Alle deelnemers ontvingen de tekst van de beroepseed in de vorm van een oorkonde. Ook kreeg een deel tijdens de bijeenkomst hun getuigschrift overhandigd; anderen hadden dat al via de post ontvangen. Zeventien afgestudeerden legden ter plekke ook de beroepseed af; één had dat al eerder gedaan bij het afronden van de AA-opleiding.

Het was een hybride diploma-uitreiking, die via Zoom ook de mogelijkheid bood voor familie en vrienden om live mee te kijken tijdens het afleggen van de eed en de ontvangst van oorkonde en/of getuigschrift. Dat werd zelfs vanuit het buitenland gedaan.

Ook een week later kon nog een fysieke uitreiking worden georganiseerd. Daarna dwongen de aangescherpte coronaregels de NBA opnieuw tot het via online bijeenkomsten afnemen van de beroepseed. Tegelijk hoopt de beroepsorganisatie van harte dat binnenkort weer regelmatig fysieke diploma-uitreikingen mogelijk zijn, vanuit het kantoor van de NBA in Amsterdam.

Accountancykring Erasmus Universiteit vijftig jaar

De alumnivereniging Accountancykring Erasmus Universiteit Rotterdam vierde op 8 november het vijftigjarig bestaan met een jubileumcongres en een publicatie. NBA-voorzitter Marco van der Vegte liet tijdens het congres zijn licht schijnen op de rol en toekomst van de accountant.

Van der Vegte onderstreepte in zijn speech het belang van de opleiding als basis om een goede accountant te kunnen worden. Maar er zit ook een eindigheid aan de kennis van de accountant zelf, die hoeft tegenwoordig niet meer alles zelf te weten.

Er gaat binnen het beroep al heel veel beter, maar de kloof met het maatschappelijk verkeer is nog niet
gedicht. Zeker cultuurverandering is een “lange en hobbelige weg”, stelde Van der Vegte. Maar de oplossing zit in “verbinding, luisteren naar elkaar en consequent stappen zetten in de juiste richting”.

Belangrijk voor de toekomst van het beroep is relevant blijven en aantrekkelijk zijn voor nieuwe beroepsbeoefenaren. Daarbij past ook een stevige rol van het beroep rondom duurzaamheid. Er is ook daar behoefte aan getrouwheid van informatie. “Accountants die alleen willen kijken naar financiële informatie gaan de boot missen”, waarschuwde Van der Vegte, die besloot met een oproep. “Leid op, activeer jonge mensen, bundel denkkracht en wakker de passie aan. Want accountant is nog steeds het mooiste beroep van de wereld.”

Na afloop kreeg de NBA-voorzitter het eerste exemplaar overhandigd van een kleine bundel over de
historie van de Accountancykring, samengesteld door secretaris Hans van der Vlies.

Onderzoek ledenservice: leden blij met NBA Helpt-programma

Worden zaken zoals het NBA Helpt-programma, het nieuwe PE-systeem en de introductie van de nieuwe
governance gewaardeerd? Zulke vragen kwamen aan de orde in het onderzoek ledenservice 2021 van de NBA.

In maart 2020, kort na de corona-uitbraak, startte de NBA het project NBA HELPT, met als inzet zoveel mogelijk accountants te ondersteunen in deze periode. Twee derde van de respondenten is bekend met het programma, met name met de hoog gewaardeerde NBA Helpt-webinars, de publicaties en de FAQ’s op de website. Veel leden vinden dat de NBA de hulp in het kader van de coronacrisis goed heeft aangepakt.

Nieuwe PE-systeem
Vanaf 2021 stapten alle accountants over op het nieuwe output-gerichte PE-systeem. De NBA zette in verband met deze overgang verschillende activiteiten op zoals een speciale webpagina en online voorlichtings-webinars. Ruim negentig procent van de respondenten geeft aan dat die hulpmiddelen hen op weg hielpen. Maar de communicatie over het nieuwe PE-systeem kon volgens sommigen beter, vooral als het gaat om de noodzaak van de overstap naar het nieuwe systeem goed uit te leggen.

NBA Governance 3.0
Met de vorming van faculties en communities wil de NBA meer leden betrekken, motiveren en beter gebruikmaken van hun kennis en inzichten. Op de vraag wat men verwacht van de faculties geeft de overgrote meerderheid aan dat ze nog onbekend zijn hiermee. De komende maanden moet hier verandering in komen, omdat er dan ook meer duidelijkheid is over de plannen.

Het bestaan van het NBA Community Platform is wel bekend, maar ruim tachtig procent heeft zich nog niet aangemeld. De helft van de respondenten wil wellicht in de toekomst een bijdrage leveren, maar dat hangt af van de rol en de behandelde onderwerpen. Leden zijn wel complimenteus over het platform: een goed initiatief, dat helpt in kennisdeling, laagdrempelig is, leerzaam en inspirerend.

Green paper Moraal versus Wet

De NBA heeft een green paper uitgebracht over morele dilemma’s van controlerend accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Reageren op de inhoud kan tot eind december.

Controlerend accountants worden bij de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met morele dilemma’s. Wat doe je als controlerend accountant, in een situatie dat een cliënt weliswaar conform wet- en regelgeving handelt, maar dat mogelijk op gespannen voet staat met de maatschappelijke moraal? Wat zijn de verwachtingen van stakeholders hierover en hoe moet de accountant hier mee omgaan, met het oog op zijn of haar publieke rol?

De publicatie dient als aanzet tot een debat met stakeholders over morele dilemma’s. De Subcommissie Ethiek van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) is opsteller van de green paper en nodigt leden en stakeholders uit om te reageren op de inhoud. Ook adviezen hoe om te gaan met dilemma’s zijn welkom.

De reacties dienen als input voor een vervolgpublicatie (white paper), waarin conclusies worden getrokken en concrete aanbevelingen worden gedaan aan het accountantsberoep. De publicatie ‘Moraal versus Wet’ is als pdf beschikbaar via nba.nl; reageren kan tot 31 december 2021 via consultaties@nba.nl.

Voorzitter te gast bij Busy Season Talks

Op dinsdagavond 16 november 2021 was NBA-voorzitter Marco van der Vegte opnieuw te gast bij de Busy Season Talks op Clubhouse.

Bij het voorbereidende gesprek met Arif Dursun en Hakan Koçak, de bedenkers van de ‘huiskamergesprekken voor accountants’, kreeg Van der Vegte een poloshirt met het BST-beeldmerk aangeboden. Het doet bijna denken aan een voetbaltransfer: van FC NBA naar BST United.

In herinnering Willem Wijntjes

(13 maart 1950 – 24 oktober 2021)

Willem Wijntjes begon in 1971 in de accountancy en stapte in 1982 over naar de Accountantsdienst van de
gemeente Amsterdam. Daar voltooide hij zijn studie tot registeraccountant en was er lid van de directiestaf. In 1992 werd hij directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst van Den Haag, met als belangrijkste opdracht de verbetering van het verantwoordings- en controlebestel. In 2000 volgde zijn benoeming tot directeur concernzaken bij de provincie Zuid-Holland, waarbij hij zich onder meer richtte op een verbeterprogramma als antwoord op de destijds beruchte Ceteco-affaire. In 2003 werd hij directeur Bijzondere Projecten bij de provincie en was in die rol betrokken bij diverse complexe opdrachten.

Eveneens in 2003 werd Wijntjes bij de instelling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) benoemd tot voorzitter, een rol die hij twaalf jaar vervulde. Ook na zijn voorzitterschap leverde hij nog een grote bijdrage aan de vernieuwing van het BBV. Hij was verder secretaris van de Commissie Depla (2014), die werkte aan de vernieuwing van begroting en verantwoording van gemeenten.

Naast zijn werk was hij bijna een kwart eeuw gemeenteraadslid in zijn woonplaats Nieuwegein en sinds 2020 lid van de provinciale staten van de provincie Utrecht voor het CDA. Als gemeenteraadslid was hij ook voorzitter van de audit commissie. “Ik hecht zeer aan een goede kwaliteit van het bestuur van de overheid”, schreef hij ooit zelf. “Ik vind een degelijk financieel beleid en beheer onontbeerlijk voor een goed functionerende overheid. Als het even kan ook met lage lasten voor onze inwoners.”

De Commissie BBV omschrijft Wijntjes als “een beetje tegendraads, maar met een sterke focus op oplossingen en altijd rekening houdend met verschillende belangen”, iemand met een “tomeloze inzet”, maar ook met humor en een levensgenieter. De commissie gedenkt hem “in dankbaarheid” voor al zijn werk en denkt hem aan hem terug “met een warme genegenheid om wie hij als beminnelijk persoon was”. De CDA-fractie van de provincie Utrecht memoreert Wijntjes als “een politicus in hart en nieren, maar wel van een zeldzaam geworden soort: wars van gedoe en spelletjes om de macht”.

Willem Wijntjes hield van wandelen, fietsen, zeilen, cultuurhistorie en oude muziek en genoot samen met zijn echtgenote Gedien van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij werd 71 jaar.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.