Magazine

Gespot - oktober 2011

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 10, 2011

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Zwakheden interne beheersing en accountantskosten

Uit een tweede onderzoek inzake SOx 404 blijkt dat ondernemingen die blijvend zwakheden rapporteren in de interne beheersing relatief hogere accountantskosten hebben. Ook ondernemingen die eerdere zwakheden hebben hersteld, blijven in de één of twee jaar daarna significant meer betalen voor hun accountant. De accountantshonoraria blijken derhalve sticky.

  • Vishal Munsif, K. Raghunandan, Dasaratha V. Rama en Meghna Singhvi, Audit Fees after Remediation of Internal Control Weaknesses. Accounting Horizons, voume. 25, no 1, 2011, pages 87-105

Regulering rendementen

De rendementseis van verschaffers van vermogen is van groot belang voor investeringsbeslissingen en waarderingskwesties. De auteurs gaan in op de rendementsregulering binnen het mededingingstoezicht en bespreken hierbij enkele veel voorkomende misvattingen in het corporate finance-gedachtengoed, met name ten aanzien van de weigthed average cost of capital.

  • Arnoud W.A. Boot en Jeroen Ligterink, Regulering van rendementen: snappen we het wel echt? MAB, oktober 2011

Voorspelbaarheid faillissement

Uit de literatuur blijkt in het algemeen dat het activeren van immateriële activa samenhangt met relevante informatie voor beleggers. In dit onderzoek wordt de activering beoordeeld vanuit het perspectief van faillissement. Gedurende een waarnemingsperiode van zestien jaar, waarbij sprake was van discretie inzake het al dan niet opnemen van immateriële activa op de balans, blijken gefailleerde ondernemingen vaker immateriële activa op de balans op te nemen dan ondernemingen die gezond bleven, vooral in de vijf jaren voor faillissement. Het vrijwillig activeren blijkt een significante verklarende factor voor toekomstig faillissement.

  • Stewart Jones, Does the Capitalization of Intangible Assets Increase the Predictability of Corporate Failure? Accounting Horizons, volume 25, no 1, 2011, pages 41-70

Compliance-functie bij banken

In dit artikel wordt een brug geslagen tussen corporate governance en interne beheersing enerzijds en de compliance-functie anderzijds. De compliance-functie in een bank wordt beschreven tegen de achtergrond van het in Nederland geldende recht, COSO-model en het zogenaamde ‘Lines of Defence-model’. De compliance-functie wordt ingevuld op basis van het wettelijk normenkader. Hierbij staat de vraag centraal welke taken tenminste aan de compliance-functie kunnen worden toebedeeld. De auteur beschrijft wat de rol is die externe en interne accountants spelen ten aanzien van de compliance-functie.

  • Peter A.M. Diekman, De compliance-functie in banken ‘… en de rol van de accountants’. MAB, oktober 2011

Afkeurende verklaring en wisseling accountant

Ondernemingen die een afkeurende verklaring krijgen inzake de ‘internal control over financial reporting’ in het kader van SOx 404 sturen in het algemeen eerder hun accountant de laan uit. Dit lijkt samen te hangen met de wens tot verbetering van de interne beheersing: de ondernemingen stappen vooral over naar accountants met een hogere kwaliteit, gemeten door big four-accountants en sectorspecialisatie. De ondernemingen die een nieuwe accountant benoemen rapporteren vakereen verbetering in de interne beheersing in het daaropvolgende jaar, vergeleken met de ondernemingen die bij hun oude accountant zijn gebleven.

  • Michael Ettredge, James Heintz, Chan L en Susan Scholz, Auditor Realignments Accompanying Implementation of SOx 404 ICFR Reporting Requirements. Accounting Horizons, volume. 25, no 1, 2011, pages. 17-39

Gevolgen van CO2-emissieprogramma's

In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van CO2-emissierechten en het daarmee samenhangend duurzaamheidsbeleid op de waardering van vaste activa en langlopende verplichtingen in de balans. De auteurs presenteren een model waarin een Environmental Capability Enhancing Asset (ECEA) wordt onderkend, als een monetaire vertaling van CO2-emissies en CO2-opslagactiviteiten, ingebed in bestaande systemen van dubbel boekhouden.

  • Janek Ratnatunga, Stewart Jones en Kashi R. Balachandran, The Valuation and Reporting of Organizational Capability in Carbon Emissions Management. Accounting Horizons, voume 25, no 1, 2011, pages 127-147

Verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing

De auteurs bespreken onderzoek naar de relatie tussen rules based en principles-based verslaggevingsstandaarden enerzijds en resultaatsturing anderzijds. Resultaatsturing kan twee vormen aannemen: accounting earnings management en real earnings management. De auteurs concluderen dat principles-based verslaggevingsstandaarden minder ruimte laten voor resultaatsturing mits sprake is van een goede toepassing en controle daarop.

  • Ferdy van Beest en Chris Knoops, Verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing. MAB, oktober 2011

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.