Magazine

Gespot - juli/augustus 2010

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7/8, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Invloed invoering IFRS in Europa op aandelenkoersen

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van de invloed op de aandelenmarkt van zestien gebeurtenissen die samenhangen met de invoering van IFRS in Europa. De aandelenkoersen zijn in het algemeen positief beïnvloed door de IFRS-adoptie. In zogenaamde code law-landen (zoals in Zuid-Europa) was de marktreactie echter negatief, veroorzaakt door twijfel over de mate van enforcement (handhaving) van IFRS.

  • Christopher S. Armstrong, Mary E. Barth, Alan D. Jagolinzer, Edward J. Riedl, Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. The Accounting Review, January 2010, pages 31-61

Plaats rapportering comprehensive income

Het statement of comprehensive income is een afzonderlijk overzicht van de nettowinst plus de baten en lasten die direct via het eigen vermogen zijn verwerkt (zoals omrekeningsverschillen en herwaarderingen). In Nederland is informatie over het totaalresultaat verplicht voor grote rechtspersonen. Een Overzicht totaalresultaat is sinds 2009 verplicht onder IFRS. In Nederland en in de VS is het nog toegestaan om het totaalresultaat niet in een afzonderlijk overzicht op te nemen, maar als een onderdeel van het mutatieoverzicht eigen vermogen. In een rationele markt zou indifferentie moeten bestaan volgens beide alternatieven. Onderzoek in de VS geeft aan dat de managers die niet kiezen voor een afzonderlijk overzicht relatief meer op aandelen gebaseerde beloningen hebben of relatief meer zorgen hebben over voortzetting van hun baan. Managers gedragen zich dus alsof de wijze van rapportering van het totaalresultaat verschil maakt.

  • Linda Smith Bamber, John (Xuefeng) Jiang, Kathy R. Petroni, Isabel Yanyan Wang, Comprehensive Income: Who's Afraid of Performance Reporting? The Accounting Review, January 2010, pages 97-126

Kwaliteit winst bij privaat en publiek eigendom

De onderzoekers hebben de kwaliteit van de winst (waaronder de mate waarin met de winst wordt gestuurd) vergeleken tussen twee typen ondernemingen: ondernemingen met publiek eigendom (beursgenoteerde aandelen) en ondernemingen met privaat eigendom (privately held equity) die niettemin een publiek karakter hebben omdat schuldbewijzen zijn genoteerd. Ondernemingen met publiek eigendom blijken meer met de winsten te sturen, maar zijn bij de bepaling van de winst wel voorzichtiger.

  • Dan Givoly, Carla K. Hayn, Sharon P. Katz, Does Public Ownership of Equity Improve Earnings Quality? The Accounting Review, January 2010, pages 195-225

Onregelmatigheden in verslaggeving en ontslag ceo's

Dit onderzoek bevestigt de hypothese dat, in de gevallen dat onregelmatigheden zijn gesignaleerd in de verslaggeving, ceo's die tevens oprichter zijn van de onderneming minder snel ontslagen worden dan ceo's die geen oprichter zijn.

  • Andrew J. Leone, Michelle Liu, Accounting Irregularities and Executive Turnover in Founder-Managed Firms. The Accounting Review, January 2010, pages 287-314

Combinatie in- en externe auditdiensten

De extern accountant kan onder voorwaarden steunen op het werk van de intern accountant. Een stap verder is dat de werkzaamheden van de in- en externe auditfunctie in dezelfde hand worden belegd. Dat lijkt effectief en efficiënt, mede omdat het tot kostenbesparing kan leiden. Maar er zijn ook bezwaren, bijvoorbeeld: stakeholders in het maatschappelijk verkeer hechten zeer aan de onafhankelijkheid van de extern accountant en er is sprake van de bedreiging van zelftoetsing. Bovendien is een goed alternatief voorhanden: outsourcing van de interne auditfunctie aan een andere partij dan de controlerend accountant.

  • Marcel Pheijffer, Combinatie van in- en externe auditdiensten: een droompaar? Reacties van Barbara majoor, Leen Paape, Hans Blokdijk, Jim Emanuels en Anton Dieleman, en een Naschrift van Marcel Pheijffer, MAB, juli/augustus 2010

MVO-reputatie

De auteurs introduceren een maatstaf waarmee de reputatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kan worden gemeten en berekenen deze maatstaf voor 2.447 ondernemingen uit 29 landen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat in Europa het hoogst wordt gescoord, met Groot-Brittannië en Finland als leiders; en dat de utility sector het best scoort, terwijl ‘gezondheidszorg’ en ‘financiële instellingen’ het slechtst scoren.

  • Jurjen Soppe, Marc Schauten en Aloy Soppe, Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en reputatie; De introductie van een maatstaf voor MVO-Reputatie. MAB, juli/augustus 2010

Rendementen en onderliggende motieven overnames

De resultaten van een onderzoek naar rendementen en onderliggende motieven van overnames bij 69 Nederlandse overnames binnen de industriële sector in de periode tussen 1998 en 2006 duiden niet op een hogere aandeelhouderswaarde, winstgevendheid of efficiency als gevolg van een overname vanuit perspectief van de overnemende partij. Een mogelijke verklaring is dat er naast rationele overnamemotieven ook niet-rationele overnamemotieven een rol spelen.

  • Maxime Pattenier, Rendementen en onderliggende motieven van overnames; theorie en empirie. MAB, juli/augustus 2010

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.