Nieuws

EY: 'Geen niet-accountants in NBA-bestuur'

Eerst visie, dan structuur, koppel opleidingstitel los van beroepstitel, andere vertegenwoordiging van ledengroepen binnen NBA, en geen niet-accountants in het bestuur.

Dat zijn de hoofdpunten uit een brief die EY heeft gestuurd aan de NBA. De NBA heeft onlangs voorstellen gedaan om de governance van de beroepsorganisatie te vernieuwen. Echter, het leidde tot kritiek dat de NBA eerst de governance wil vernieuwen, en daarna de visie van de organisatie wil bepalen.

Structure follows strategy

Ook EY ziet dit liever andersom gebeuren: "Het adagium structure follows strategy is wat ons betreft ook van toepassing op de NBA. Een wijziging van de structuur en governance zou niet slechts als doel moeten hebben om een aantal symptomen te bestrijden, maar zou moeten aansluiten bij een meerjarenvisie op de toekomst van de NBA."

EY pleit ook voor het overwegen van een duidelijke splitsing binnen de organisatie op basis van de ledengroepen. "In de huidige situatie zijn de leden in verschillende professies en functies werkzaam, doch allen vertegenwoordigd onder dezelfde 'NBA-paraplu'. Dit komt de slagvaardigheid en herkenbaarheid van het beroep en de beroepsorganisatie naar onze mening niet ten goede."

Loskoppeling

EY vindt dat de loskoppeling van de opleidingstitel en de beroepstitel overwogen moet worden: "De opleidingstitel zou bijvoorbeeld 'accountant' kunnen zijn waarbij de beroepstitel 'registeraccountant’ voorbehouden is aan de accountants die werkzaam zijn in het openbaar beroep. Vervolgens zou in de formele structuur van de NBA een duidelijke splitsing gemaakt kunnen worden tussen de publiekrechtelijke organisatie die is gericht op het openbaar beroep en de wettelijke rol (wettelijke controle) van de accountant en los daarvan een belangenorganisatie die zich richt op de accountants die niet werkzaam zijn in het openbaar beroep."

Suboptimaal

Daarop voortbouwend denkt EY aan aparte ledengroepen binnen de NBA voor de oob-kantoren, de niet-oob kantoren en de overige (vooral samenstel-)kantoren. Volgens EY zijn organisaties als de SRA, Novak en Opak alternatieven die "sub-optimaal" zijn, die zijn ontstaan doordat kantoren zich niet vertegenwoordigd voelen door de NBA.

EY doet vervolgens een voorstel voor de organisatie van ledengroepen: het NBA-bestuur dat verantwoordelijk is voor het bewaken en afstemmen van zaken die ledengroep-overstijgend zijn; een ledengroep-bestuur dat de belangen behartigt van de ledengroep, zowel binnen de NBA als extern (reageren op regelgeving, aanbieden van trainingen, praktische handvatten voor leden verstrekken, etc.); en het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en andere publieke uitvoeringsorganen, die onafhankelijk moeten zijn van de ledengroepen en uitsluitend op basis van deskundigheid worden samengesteld.

Rvc

Verder vraagt EY zich af wat het nut is van niet-accountants in het bestuur, maar ziet het kantoor wel het nut in van een raad van commissarissen waarin wel niet-accountants zitting kunnen en dienen te hebben: "In een tijd waarin de oob-kantoren inmiddels allemaal een rvc hebben geïnstalleerd kan de NBA naar onze mening niet achterblijven. Wij pleiten aldus voor een bestuur bestaande uit alleen vertegenwoordigers uit het beroep met een rvc die bestaat uit vertegenwoordigers van onze stakeholders en toezicht houdt op het bestuur."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.