Nieuws

Ledenvergadering NBA kiest nieuwe voorzitter en stemt in met vernieuwingsagenda

De Algemene Ledenvergadering van de NBA heeft ingestemd met de benoeming van Marco van der Vegte tot nieuwe voorzitter. Ook ging de vergadering akkoord met de 'vernieuwingsagenda' van de beroepsorganisatie.

Van der Vegte nam de voorzittershamer over van Pieter Jongstra; hij kreeg 250 van de in totaal 284 uitgebrachte stemmen (88 procent) achter zich. De nieuwe bestuursvoorzitter benadrukte de urgentie voor de sector om zichtbaar te maken welke inspanningen worden gepleegd om de kwaliteit te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. "Wij zijn zelf schuldig aan ons slechte imago. We zijn te veel naar binnen gekeerd en moeten openstaan voor kritiek", aldus Van der Vegte, die stelde dat eenheid nodig is in de sector en dat grote stappen voorwaarts nodig zijn. "Het is vijf voor twaalf."

Foto Marco van der Vegte

Zichtbaar maken

Als voorzitter wil Van der Vegte het verbetertraject voortvarend doorzetten en zichtbaar maken via het Dashboard Accountancy, onderdeel van de vernieuwingsagenda. "Dat helpt om te laten zien hoe we ons inzetten, hoe we het publieke belang dienen, hoe we omgaan met fraude-risicofactoren, continuïteit en de toepassing van standaarden. En we laten zien waar we moeten leren en verbeteren."

Van der Vegte is gevoelig voor signalen die recent door jonge accountants zijn afgegeven over de werkdruk binnen het beroep. Daar moet meer aandacht voor komen, want jonge accountants zijn "zeer welkom" in het accountantsvak. Daarnaast wil hij dat er meer ruimte komt voor het geluid van accountants werkzaam in het mkb. Ook moet het beroep in hoog tempo innoveren en moet de governance van de NBA zelf worden aangepakt. Dat moet resulteren in een kleiner, slagvaardiger bestuur en een efficiënter NBA-bureau.

Registeraccountant Marco van der Vegte (50) werkt sinds 1986 bij Deloitte, waar hij sinds 2002 partner is. Van eind 2012 tot medio 2017 was hij binnen Deloitte als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de gehele auditfunctie.

Foto Esther van der Vleuten

De ledenvergadering stemde ook in met de herbenoeming van plaatsvervangend voorzitter Diana Clement en met de benoeming van Esther van der Vleuten (PwC) tot nieuw bestuurslid.

Vernieuwingsagenda

Belangrijkste punt op de agenda, naast de benoeming van bestuursleden, was de 'vernieuwingsagenda' van de NBA, die door aftredend  voorzitter Pieter Jongstra ter goedkeuring aan de vergadering werd voorgelegd. Dat leverde de nodige vragen en discussie op. John Weerdenburg verwees met een citaat van Novak-voorman Marco Moling naar de mkb-praktijk, die "goud in handen heeft". Maar dat hebben we "in een dikke kluis gestopt en het is tijd om het er uit te halen", aldus Van Weerdenburg. Hij wil graag concrete plannen voor de mkb-praktijk. Ook de regelgeving daarvoor moet "simpel en uitvoerbaar" zijn.

Foto deelnemer Ledenvergadering met rapport Een beroep met toekomst

Antoinette Dijkhuizen stelde dat de vernieuwing vooral in de samenstelpraktijk te vinden is en pleitte voor het omarmen van dwarsdenkers en disruptie. Zij vreesde anders voor een vernieuwingsagenda die zou uitmonden in "nieuwe wijn in oude zakken".

De voorgestelde opsplitsing van de ledengroep openbaar accountants in twee ledengroepen (voor het mkb en de oob-markt) lag bij een aantal aanwezigen gevoelig. SRA-voorzitter Paul Dinkgreve hoopte dat niet alles al in beton gegoten was, maar pleitte tegelijk wel voor het aannemen van de vernieuwingsagenda. Jongstra beaamde, na een opmerking uit de zaal, dat de vernieuwingsagenda vooral een 'blauwdruk' is voor de toekomst. Vervolgens stemde ruim 84 procent van de vergadering in met de plannen. De begroting over 2019, die mede door een tien procent-besparingsoperatie ruimte moet geven voor invulling van de vernieuwingsagenda, werd door de ledenvergadering unaniem aangenomen.

Foto Pieter Jongstra, Margreeth Kloppenburg en Arthur van Bemmel

Loftrompetten

Aftredend voorzitter Pieter Jongstra reikte tijdens de vergadering ook twee 'Loftrompetten' uit, als uiting van waardering voor bijzondere inzet voor het beroep. De eerste ging naar Margreeth Kloppenburg, met name voor haar inspanningen bij de totstandkoming van het boek 'Artikel 5', over de beroepseer van de accountant. Een tweede onderscheiding was er voor oud-NBA Young Profs-voorzitter Arthur van Bemmel, die zich nog altijd sterk maakt voor de belangen van de jonge generatie accountants.

Jongstra droeg aan het eind van de vergadering de voorzittershamer over aan zijn opvolger Van der Vegte.

Foto Marco van der Vegte en Pieter Jongstra

De scheidend voorzitter werd bedankt door SRA-voorzitter Dinkgreve, die veel waardering uitsprak voor de wijze van samenwerken. Naast Jongstra trad ook Viviana Kooistra af als lid van het NBA-bestuur.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.