Nieuws

NBA publiceert 'Vernieuwingsagenda'

De NBA heeft een 'Vernieuwingsagenda' gepubliceerd, als vervolg op het eerder dit jaar uitgebrachte visiedocument 'Een beroep met toekomst'. De nieuwe publicatie geeft invulling aan de visie van de sector voor de komende jaren.

Ook de Vernieuwingsagenda stelt het publiek belang van het accountantsberoep voorop. “We zien een toekomst voor ons waarin de relevantie van het accountantsberoep verankerd is in de samenleving en waarin accountants met ambitie en trots hun vak uitoefenen”, aldus de NBA in de inleiding. De agenda presenteert nieuwe initiatieven “om invulling te geven aan relevantie, kwaliteit en innovatie”.

De Vernieuwingsagenda gaat daarbij uit van de eerder in het visiedocument gepresenteerde vijf centrale thema’s: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit van het beroep, vernieuwende kracht, een lerend beroep als drijfveer voor beroepsontwikkeling en de accountantstitel als sterk merk.

Dashboard

Binnen drie jaar zal de kwaliteit van het beroep “aantoonbaar op orde” zijn, schrijft de NBA. Onderdeel van de Vernieuwingsagenda is het introduceren van een ‘Dashboard Accountancy’, waarin de kwaliteitsprestaties van accountantskantoren zichtbaar moeten worden. “De ambitie is een systeem in te richten dat dermate betrouwbaar en robuust is dat de toezichthouders daarop kunnen vertrouwen en dit kunnen gebruiken als uitgangspunt voor hun toetsingen.” Het dashboard wordt ingericht samen met de kantoren en richt zich zowel op de audit- als de non-audit-praktijk.

Opleiding en permanente educatie worden vernieuwd. Een project ‘Groen & Grijs’ gaat generaties verbinden om van elkaar te leren. In het kader van de opleiding wordt een ‘Accountants Expertisecentrum’ opgezet, “dat lessen opdoet uit toezichtbevindingen en dat kennis bundelt”. Ook wordt extra aandacht gegeven aan het verbeteren van competenties van accountants op het gebied van projectmanagement en ICT.

Het vertrouwde PE-systeem, gericht op het verzamelen van voldoende PE-uren, wordt vervangen door een methodiek waarin accountants zelf hun ontwikkeling bijhouden en vastleggen in een ‘PE-portfolio’.

Innovatie

In het kader van de innovatie wordt samenwerking gezocht met bedrijfsleven en universiteiten en stelt de beroepsorganisatie een innovatie-agenda op. Ook wordt dit najaar een nieuwe werkgroep ‘Accounttech’ opgericht. Naast de al langer lopende reeks publieke managementletters, waarin sectorspecifieke risico’s worden gesignaleerd, wil de NBA ook starten met een ‘risicokaart’: een database waarin de kennis van een grotere groep accountants kan worden ingevoerd en gedeeld.

In het kader van een ‘sterk merk’ moet beter benadrukt worden waar de accountant voor staat. Accountancy moet weer een beroep worden met een “onbetwiste reputatie”, aldus de NBA. Ook wil de beroepsorganisatie beter inzicht krijgen in toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, om daarop beter te kunnen inspelen.

Kleiner bestuur

De meeste initiatieven in het plan hebben betrekking op alle accountants. “Dat sluit aan bij de verbinding die accountants ervaren als zij met elkaar samenwerken. De robuuste opleiding bindt hen, het gedeelde ethisch besef bindt hen, de beroepsregels binden hen en gemeenschappelijke ervaringen binden hen”.

Op bestuursniveau wordt daarom gebroken met de traditionele verschillen tussen de verschillende ledengroepen. De Vernieuwingsagenda gaat uit van een bestuur dat “beperkt in omvang” is en onafhankelijk fungeert van de “diverse achterbannen”.

De openbare praktijk wordt binnen de NBA gesplitst in twee aparte ledengroepen: voor oob-kantoren en voor de mkb-praktijk. Samen met de accountants in business en internal auditors/overheidsaccountants betekent dat vier ledengroepen voor actieve leden.

Het NBA-bureau moet daarbij zorgen voor verbinding en een voortrekkersrol vervullen in de vernieuwing van de sector. “Zeven jaar na de fusie wordt het tijd de organisatie te herijken. Een nieuwe NBA is vereist, een pro-actieve, datagedreven netwerkorganisatie, met een klein slagvaardig bestuur en met meer zelfstandige ledengroepen.”

Budget

Plan is om de ALV van juni 2019 een kleiner bestuur van negen leden met “aangepast profiel” voor te leggen. Ook moeten dan de nieuw te vormen oob- en mkb-ledengroepbesturen operationeel zijn. Verder wil de NBA een ‘raad van toekomst’ instellen, een “divers samengesteld forum van creatieve en innovatieve beroepsbeoefenaren, dat de invoering van het nieuwe beleid  de komende jaren zal monitoren en waar nodig van kritisch commentaar zal voorzien”.

Uitgangspunt voor de Vernieuwingsagenda is dat alle initiatieven uit eigen middelen worden gefinancierd, zonder extra contributieverhoging en zonder aantasting van het weerstandsvermogen van de NBA. Daarvoor wordt in de begroting van 2019 ruimte gemaakt door enkele andere activiteiten strakker te plannen, te verminderen of te beëindigen.

De Vernieuwingsagenda wordt toegelicht tijdens een reeks afdelingsbijeenkomsten en tijdens de ALV van 18 juni aanstaande. Daar moet over de bijbehorende begroting voor 2019 worden gestemd.

» Lees de NBA Vernieuwingsagenda Accountantsberoep

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.