Nieuws

Creatieve conferentie NBA: 'niet alleen halen, ook brengen'

De NBA moet van een organisatie met een "formele hiërarchie" worden omgevormd naar een "wendbare en vernieuwende organisatie". Dat stelde NBA-directeur Berry Wammes bij de start van de tweede 'creatieve conferentie' over de inrichting van de beroepsorganisatie. "Met een dakje erop, want we blijven wel een pbo."

De NBA kijkt in de ontwikkelfase ook naar andere organisaties die samenwerking binnen communities hebben georganiseerd, zoals in de zorg, aldus Wammes. Belangrijke vraag bij de ombouw van de huidige organisatie naar een structuur gebaseerd op communities en faculties, is hoe bestaande initiatieven daarin kunnen worden ingepast. Verder moet technologie een belangrijke rol gaan spelen bij de daadwerkelijke inrichting van communities, om zo leden met elkaar te kunnen verbinden.

De NBA start met een pilotproject van vijf communities: duurzaamheid, accounttech, zorg, internal audit (ook gericht op samenwerking met IIA en Norea) en 'themagroepen' (gericht op hoe communities kunnen ontstaan). Ook is er een pilotproject rondom de faculty ethiek. In de komende maanden wordt ervaring opgedaan binnen deze pilots.

Deelgroepen

Onder leiding van zes moderators werd in zes deelgroepen verder gepraat over de inrichting van de pilot-communities en de faculty ethiek. Daarbij viel op dat deelnemers zich graag storten op de inhoud. Dus ging het in de discussies over de community duurzaamheid al snel over vragen als 'wat verwacht de maatschappij van ons?', 'kunnen we dit als accountants wel?' en 'bestaan er duidelijke normenkaders hiervoor?'. Bij de plenaire terugkoppeling daarvan kwam de vraag op of zo'n community uiteindelijk ook een faculty kan worden, gericht op niet-financiële informatie.

Belangrijk is dat aansluiting bij een community zorgt voor energie, verbinding en inspiratie, was het gevoel binnen de deelsessie over 'themagroepen'. Thema's moeten aansluiten op je interesse en zorgen voor intrinsieke motivatie. Vraag is hoe je als NBA greep op zo’n platform kunt houden. Ook is het van belang om als uitgangspunt te nemen dat deelnemers niet alleen kennis en ervaring komen halen, maar ook brengen. "Leren van anderen, maar ook zelf een bijdrage leveren aan de NBA."

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Binnen de pilotcommunity zorg klonk een vergelijkbaar geluid. "Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend." Ook werd gesproken over de samenstelling: moeten ketenpartners kunnen deelnemen, of alleen NBA-leden? De zorgketen is immers nogal breed. Doel is enerzijds om meer mensen aansluiting te laten krijgen en kennis breder te delen, en anderzijds het actieve karakter van (bijvoorbeeld) de huidige sectorcommissie Coziek te behouden. Verder is het goed om successen van communities te benoemen en zichtbaar te maken.

Andere vragen die tijdens de deelsessies benoemd werden: wanneer is een pilot succesvol, waar moeten we staan in het voorjaar van 2020 en hoe maken we de keuze om door te gaan met een community of niet? Hoe regelen we de samenwerking met partijen van buiten, hoe generen we ideeën? En hoe bewaken we de vertrouwelijkheid, zodat deelnemers binnen een community vrijuit durven te praten?

Bij de inrichting van een faculty moet ook worden gelet op internationale regelgeving en het voldoen aan informatiebehoeften; zowel vanuit leden als vanuit het publiek. Het verkleinen van de verwachtingskloof is een element dat meegewogen kan worden. Het delen van best practices is ook een aspect dat aandacht verdient.

Proces faciliteren

Dat er nog genoeg te doen is bij het opzetten van de community-structuur bleek aan het slot, want de vraag 'als ik morgen een community wil beginnen, wat doe ik dan?', kon nog niet sluitend worden beantwoord. "Vanuit de NBA het proces goed faciliteren, dat is een taak die wij ons moeten stellen", aldus NBA-directeur Wammes. Het was goed om te constateren dat leden positief staan tegenover het proces en zich graag storten op de onderwerpen waarover het binnen communities kan gaan.

Het goed inrichten van een online platform is van belang bij de verdere uitwerking, zo werd ook vanuit de zaal benadrukt. Hoe kunnen we, met respect voor privacyregels, elkaar meer inzicht geven in specifieke deskundigheden van collega-NBA-leden: een 'register-plus'. Ook spraken deelnemers uit dat de NBA wel moet sturen, maar vooral moet stimuleren wat er leeft bij de leden. Dat was Wammes "uit het hart gegrepen". De aansturing vanuit de NBA "moet niet leidend zijn".

De NBA gaat uit van finale besluitvorming over de nieuwe inrichting in de ledenvergadering van december 2020, met een update tijdens de ALV van juni 2020. De uitkomsten vanuit de conferentie worden binnenkort via nba.nl gedeeld met de leden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.