Nieuws

NBA: 'Sector kenmerkt zich door grote veranderdynamiek'

Het accountantsberoep kenmerkt zich sinds 2014 door een "grote veranderdynamiek" en heeft veel initiatieven genomen om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Dat stelt de NBA in haar brief aan de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

De beroepsorganisatie diende op 19 april, kort voor het aflopen van de reactietermijn, haar commentaar in bij de door minister Hoekstra ingestelde commissie, die eind 2019 moet rapporteren over de accountantssector.

De NBA stelt in de brief dat de lat voor het accountantsberoep in Nederland hoog ligt, in vergelijking met andere landen. Sinds 2014 heeft de sector zelf een flinke reeks initiatieven genomen, zoals de 53 maatregelen uit het rapport In het publiek belang, de instelling van de eigen Monitoring Commissie Accountancy (MCA), de oprichting van de Stuurgroep Publiek Belang, een regelmatig geactualiseerde Veranderagenda, het uitbrengen van een fraudeprotocol en white papers over kwaliteit en continuïteit. Een tijdlijn, als bijlage gevoegd bij de brief van de NBA, brengt de genoemde dynamiek in beeld.

Cruciale rol

De NBA onderschrijft de stelling van minister Hoekstra dat het accountantsberoep cruciaal is voor de economie. “Juist deze cruciale rol die de accountant vervult binnen het maatschappelijke verkeer is de reden dat wij van mening zijn dat de kwaliteit van de accountantscontrole onomstreden dient te zijn en de accountant het publieke belang altijd voorop dient te stellen.”

De NBA ziet “positieve effecten van verplichte kantoorroulatie en meer scherpte in controles”, waarbij er ook gemiddeld meer uren per opdracht worden besteed. Ook is er volgens de beroepsorganisatie sprake van een “verbeterd stelsel van kwaliteitsbeheersing” binnen de kantoren, zijn er “diepgaande oorzaakanalyses, meer training op harde en zachte competenties en gerichte keuzes door kantoren bij de aanvaarding en beëindiging van controleopdrachten”.

Tegelijk ziet de NBA dat dergelijke maatregelen leiden tot een “meer formalistische aanpak en een verhoging van de werkdruk. Gepaard met een negatieve beeldvorming leidt dat tot een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep.”

Om te komen tot structurele kwaliteitsverhoging en duurzaam herstel van het vertrouwen in het beroep is naast verbetering van de controlekwaliteit ook meer transparantie en zichtbaarheid van het beroep nodig, aldus de NBA. Ook moet de accountancy werken aan haar relevantie en beter voorzien in maatschappelijke behoeften op gebieden als fraude, continuïteit en duurzaamheid.

Input

De NBA wil de CTA voor haar onderzoek “op zo kort mogelijke termijn” voeden met een geactualiseerde oorzakenanalyse, “gericht op kwaliteitsborging op team-, kantoor- en sectorniveau”. Ook zal zij de CTA via factsheets vertrouwelijk “zeer gedetailleerd feitelijk inzicht geven in de oob-sector”.  Daarnaast heeft de beroepsorganisatie een notitie opgesteld over ‘Kwaliteit van accountantscontrole’ en levert zij kwantitatieve informatie aan over kwaliteitstoetsingen in het niet-oob-segment en een rapport over de impact van technologie op de audit.

Met de instelling van een onafhankelijk extern toezichthouder is volgens de NBA “de lat voor kwaliteit in de sector aanmerkelijk hoger komen te liggen”. Een volgende fase in de relatie tussen toezichthouder en sector moet “een volwassen fase van gelijkwaardigheid in de samenwerking” zijn. “Het toezicht op de sector is een belangrijk element in het denken over de toekomst van de sector en zou derhalve meegenomen moeten worden in uw onderzoek.”

Breed aanbod

De NBA benadrukt in haar brief dat de sector kampt met een tekort aan accountants op de arbeidsmarkt, waardoor accountantskantoren grote moeite hebben om vacatures te vervullen. Tegelijk mag de kwaliteit daar niet onder lijden.

De beroepsorganisatie verwijst naar de terugloop in het aantal kantoren met een wettelijke vergunning, zowel in de oob- als niet-oob-markt, en benadrukt voorstander te zijn van een breed en divers aanbod. “Met belanghebbende partijen overleggen we over de criteria voor een vitale en concurrerende accountantsmarkt en over wat nodig is om deze te waarborgen.”

» Lees de brief van de NBA aan de Commissie Toekomst Accountancysector

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.