Nieuws

NBA scherpt besturingsmodel aan

De governance van de NBA volgt vanaf nu de Nederlandse Code Corporate Governance. Het bestuur bepaalt strategische doelen en directie en MT zijn belast met de uitvoering. De NBA krijgt voortaan een eenhoofdige directie.

Dat is de uitkomst van een evaluatie en reflectie op de governance van de beroepsorganisatie door het bestuur van de NBA. Doel is een verdere professionalisering van het besturingsmodel en een grotere slagvaardigheid. Een en ander sluit aan bij de strategie van de beroepsorganisatie zoals eerder vastgelegd ('governance 3.0').

Het besluit om de Code te volgen betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor de continuïteit en zich richt op lange termijn waarde creatie van de organisatie en haar leden. Zij weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders, aldus de NBA. De ledenvergadering houdt hierbij toezicht op het bestuur. Concreet betekent dit dat het bestuur de strategische doelen bepaalt en directie en Management Team (MT) belast zijn met de uitvoering daarvan.

Commissies

Het NBA-bestuur stelt drie vaste commissies in: een selectie- en remuneratiecommissie, een audit- en riskcommissie en een commissie regelgeving. Daarnaast kunnen andere commissies worden overwogen als klankbord voor het bestuur, zoals een commissie Publiek Belang met externe leden. Alle commissies bestaan uit minimaal drie personen. Het bestuur heeft voorstellen gedaan over toezicht-, evaluatie- en vergaderstructuur en de werkwijze tussen bestuur enerzijds en directie en MT anderzijds.

De selectie- en remuneratiecommissie richt zich op de benoeming en/of voordracht van bestuursleden, directie en MT en doet, ondersteund door specialisten, voorstellen met betrekking tot beloning. Bestuursleden, directieleden en MT-leden moeten nevenfuncties vooraf melden.  

Voor werving, inkoop en aanbesteding door de NBA worden aanvullende regels opgesteld, in lijn met de Code. De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van deze processen worden daarbij geborgd. De interne klokkenluidersregeling wordt versterkt.

Aansturing bureau

Ook de aansturing van het bureau is geëvalueerd. Besloten is dat de NBA een eenhoofdige directie krijgt, in de persoon van de huidige directeur Berry Wammes. Hij wordt ondersteund door het MT, gevormd door de hoofden van de afdelingen Lerend Beroep, Kwaliteit, Maatschappelijke Relevantie, Communicatie en Bedrijfsvoering (incl. HR).

Het bestuur zal de effectieve aansturing van het bureau medio 2021 opnieuw evalueren.

Samenvatting bestuursreflectie NBA 31 maart 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.