Nieuws

NBA reageert op rapporten CTA en MCA en kabinetsreactie

De NBA heeft een uitgebreid commentaar gepubliceerd op de eindrapporten van MCA en CTA en de kabinetsreactie naar aanleiding van die rapporten. De beroepsorganisatie onderschrijft de analyse, standpunten en het maatregelenpakket in de kabinetsreactie.

Op 14 januari verscheen 'Spiegel voor de accountancysector', het derde en laatste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Op 30 januari overhandigde de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport 'Vertrouwen op controle' aan minister Hoekstra van Financiën. Op 20 maart zond Hoekstra de kabinetsreactie op beide rapporten aan de Tweede Kamer. In die kabinetsreactie presenteert hij een pakket maatregelen om tot duurzame verhoging van de controlekwaliteit van accountants te komen.

De NBA reageerde direct bij verschijning al kort op de bevindingen van MCA en CTA. In het nu gepubliceerde document gaat de beroepsorganisatie meer in detail in op de op de belangrijkste onderwerpen, aanbevelingen en aangekondigde maatregelen. "Een foutloze accountant bestaat niet, maar de Nederlandse accountancysector is een sterke sector die zich internationaal gezien kan meten met de wereldtop", aldus de beroepsorganisatie.

Kwaliteitsindicatoren

Over het inzichtelijk maken van kwaliteit via Audit Quality Indicators (AQI's) stelt de NBA dat het "cruciaal voor succes" is dat de definities, doelstellingen en meting hiervan niet door de sector alleen worden bepaald. "Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor proportionaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de verschillen tussen grotere en kleinere vergunninghouders."

Als het gaat om het rapporteren hierover is de beroepsorganisatie "graag bereid" te onderzoeken of daarvoor het Dashboard Accountancy in een onafhankelijke entiteit kan worden ondergebracht.

Toezicht

De NBA steunt de aanbevelingen van CTA en MCA over de inrichting van het toezicht, waarbij wordt uitgegaan van het concentreren van het toezicht op alle Wta-vergunninghouders bij de AFM. Ook deelt de NBA het uitgangspunt dat bij de uitvoering van dat toezicht de beoordeling van kwaliteitsbeheersingssystemen centraal komt te staan, "naast aandacht voor compliance en factoren die van materiele invloed zijn op de kwaliteit". De beroepsorganisatie kan zich ook vinden in de aanbeveling van de MCA om het toezicht te intensiveren.

De NBA is "terughoudend" over de aanbeveling van CTA en MCA om inzet van forensische expertise verplicht te stellen bij wettelijke controles. "Een overweging hierbij is dat forensische expertise niet tot uitdrukking komt in een formele beroepskwalificatie waardoor de aanbeveling op dit moment niet toetsbaar is." De beroepsorganisatie ziet meer in een risicogerichte aanpak van controles en extra aandacht voor fraude en continuïteit in permanente educatie.

De NBA is positief over de aanbevelingen voor het experimenteren met nieuwe structuurmodellen, maar vindt het wel van belang "op voorhand vast te stellen wat een onderzoek, pilot of experiment succesvol maakt en in welke mate het bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit".

Aantrekkelijkheid beroep

De beroepsorganisatie deelt het gevoel dat te veel nadruk op compliance een negatief effect kan hebben op de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep. Het doorbreken van die "negatieve spiraal" is heel belangrijk en vraagt van bestuurders en accountants in het veld oog voor het publiek belang, oog voor een goed functionerend team en een kwetsbare opstelling. "Hierin ligt een grote uitdaging voor de sector, waarbij permanente aandacht vereist is om een intrinsieke motivatie te bewerkstelligen en te borgen."

De MCA deed een aantal aanbevelingen aan de beroepsorganisatie zelf, onder meer over de positie van de NBA-voorzitter en benoeming door de minister. De NBA staat positief tegenover een onafhankelijke bestuursvoorzitter, "met dien verstande dat capabele titeldragers (bijvoorbeeld vanuit een rol als commissaris of bestuurder in de publieke sector) niet per definitie uitgesloten zijn".

Benoeming van de voorzitter door de minister is volgens de NBA "te ingrijpend", dat is een zaak van de ledenvergadering. Ook minister Hoekstra vindt de voorzittersbenoeming trouwens iets voor het beroep zelf.

Reactie NBA op eindrapporten WTA, MCA en kabinetsreactie

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.