Nieuws

Koolmees wil administratieve lasten bij NOW-controle verlichten

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer zes maatregelen aan om de administratieve lasten rond de controle van de NOW-regeling te verlichten. De Kamer overlegt op 2 juni over de steunmaatregelen van het kabinet.

De minister besloot tot de aanpassingen na signalen van sociale partners, de NBA, brancheorganisaties, ondernemers en de Tweede Kamer, over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW-regeling door een accountant of deskundige derde.

Koolmees heeft niet alle suggesties van die organisaties overgenomen, of alleen in aangepaste vorm, vanwege "de uitvoerbaarheid van de voorstellen en/of het belang dat ik hecht aan bepaalde controles van deelaspecten van de NOW", aldus de bewindsman in de brief.

Geen terugwerkende kracht

Drie aanpassingen richten zich alleen op de NOW 3 (derde, vierde en vijfde tranche) en de recent aangekondigde verlenging van de NOW voor het derde kwartaal van 2021 (NOW 4). Aanpassing met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 is niet mogelijk, omdat de vaststellingen van deze tranches al lopen.

Het gaat om verhoging van het drempelbedrag voor de derdenverklaring voor de NOW 3 en 4 naar 40.000 euro, zowel voor het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. De huidige bovengrens van 125.000 euro wordt gehandhaafd, omdat boven dit bedrag een accountantsproduct volgens het Uniform Subsidiekader verplicht is. Wel gaat deze grens bij NOW 3 en 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.

Verder maakt Koolmees het mogelijk dat de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW 3 kan beschouwen "als ware het één opdracht", als een onderneming van twee of drie tranches van NOW 3 gebruik heeft gemaakt. Na afloop van de laatste tranche controleert de accountant dan alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Als een werkgever ook gebruik maakt van NOW 4, kan de controle daarvan bij de gezamenlijke controle voor NOW 3 worden betrokken.

Daarnaast wordt bij bedrijven die gebruikmaken van de werkmaatschappijregeling en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan 375.000 euro, geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid gevraagd. Dat wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor NOW 3 en NOW 4. "De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen", aldus de minister.

Verduidelijking

Verder wil Koolmees in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3 en 4 een verduidelijking opnemen over de beperking van de werkzaamheden, wanneer een bedrijf de financiële administratie al door een deskundige derde laat uitvoeren en deze ook inschakelt bij het opstellen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW. Als deze werkzaamheden overeenkomen met werkzaamheden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden, aldus de minister.

"De NBA heeft mij gevraagd deze bestaande mogelijkheid te verduidelijken, omdat veel bedrijven er nu niet van zouden weten en accountants vaktechnisch moeilijk uit de voeten kunnen met de manier waarop deze mogelijkheid op dit moment is verwoord in de derdenverklaring. De verwachting is dat zich hierdoor voor een gedeelte van deze werkgevers toch een lastenverlichting kan voordoen."

Standaard 3900N

Twee aanpassingen hebben betrekking op Standaard 3900N. "Aanpassing van de standaarden is aan de NBA", stelt Koolmees. "Deze voorstellen gelden ook voor de NOW1 en -2, omdat hiermee de regeling en het accountantsprotocol niet aangepast hoeft te worden."

De NBA zal Standaard 3900N aanpassen "waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden". Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de opdrachtbevestiging en -acceptatie, of gebruik van het dossier voor meerdere NOW-opdrachten bij dezelfde werkgever.

Omdat het om een generieke Standaard voor alle tranches gaat, kan dit volgens Koolmees ook zorgen voor lastenverlichting voor de NOW 1 en 2. Daarnaast wordt een uitbreiding toegestaan van werkzaamheden door de groepsaccountant, die voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt.

De NBA heeft eerder bij herhaling aangedrongen op vermindering van de administratieve lasten rondom de verantwoording van steungelden. De brief van de minister dient als input voor het Kamerdebat van woensdag 2 juni; de Tweede Kamer staat dan uitgebreid stil bij alle steunmaatregelen van het kabinet in het kader van de coronapandemie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.