Nieuws

NBA start consultatie regelgevend proces

De NBA start met de consultatie van een voorstel voor versterking van het regelgevend proces. Doel is meer betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, een onafhankelijker positie van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en meer transparantie. De consultatietermijn loopt tot 1 mei aanstaande.

Het consultatiedocument 'Beter geregeld' gaat in eerste instantie uit van verbetering van het regelgevend proces binnen de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het accountantsberoep (Wab). Aanpassing van wet- en regelgeving is een langdurig en veelomvattend proces, stelt de NBA, en "er lijkt genoeg ruimte aanwezig te zijn binnen de wettelijke kaders".

De laatste jaren worden vragen gesteld over de toereikendheid van het huidige model van beroepsregelgeving. Met name de borging van het publiek belang is daarbij een punt van aandacht, evenals de rol van de minister van Financiën. "Gelet op de noodzaak van een onvoorwaardelijk maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van de beroepsregelgeving besloot het bestuur van de NBA om de ideeën over een toekomstbestendig proces van regelgeving in Nederland te inventariseren", aldus de beroepsorganisatie.

Strategische verkenning

Gestart is met een strategische verkenning naar de toekomstige positionering, opzet en invulling van het beroepsreglementeringsproces in Nederland. Het 'Adviesrapport Strategische Verkenning' werd eind 2020 uitgebracht door Janine van Diggelen (oud voorzitter IFIAR, oud AFM-medewerker en thans lid van de PIOB). De aanbevelingen in dit rapport richten zich op meer betrokkenheid van maatschappelijke belanghebbenden bij de totstandkoming van de beroepsreglementering, versterking van de onafhankelijkheid van het ACB en meer transparantie en communicatie, inclusief publieke verantwoording over de totstandkoming van beroepsreglementering.

Van Diggelen pleit voor instelling van een strategisch 'multistakeholder governance orgaan' met formele toezichthoudende en adviserende taken en bevoegdheden. Ook moet het ACB binnen de NBA primair verantwoordelijk worden voor het inhoudelijk vaststellen van de beroepsreglementering.

Het NBA-bestuur wil deze strategische richting volgen en heeft daarna Martin Hoogendoorn (hoogleraar financial accounting, oud-voorzitter RJ) gevraagd om een en ander verder uit te werken. In zijn rapport 'Beter geregeld' zijn die aanbevelingen, met input van Janine van Diggelen en Tjalling Tiemstra (voorzitter Audit Commissie ABN Amro) verwerkt.  

Consultatie

In de komende maanden wil het NBA-bestuur in gesprek gaan met leden en belanghebbenden over de voorstellen in het rapport 'Beter geregeld' en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Uitgangspunt daarbij is dat de accountant primair het maatschappelijk belang moet dienen en daarmee de belangen van alle betrokken partijen (gebruikers, accountants en verstrekkers).

Reageren op de consultatie kan tot 1 mei 2022, via consultaties@nba.nl. Naast de schriftelijke inbreng wil de NBA ook via bijeenkomsten, stellingen en andere vormen van interactie de discussie opzoeken over het regelgevend proces.

Op de Ledenvergadering van 13 juni 2022 worden de uitkomsten van deze discussie, voorzien van aanbevelingen van het bestuur, met de leden besproken. Bij voldoende draagvlak worden de aanbevelingen uitgewerkt in verordeningen, die aan de leden worden voorgelegd in de ALV van december 2022.

Update 12 april: In verband met een rondetafel bijeenkomst hierover op 16 mei, is de einddatum van de consultatie verlengd naar 23 mei, 14:00 uur (dit was 1 mei).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.