Tuchtrecht

Geen urenspecificatie geleverd

Een accountant-administratieconsulent levert zijn klant desgevraagd niet de urenspecificatie bij de factuur. De communicatie met de klant had ook beter gekund.

Accountantskamer

Zaaknummers:
20/2449 Wtra AK
Datum uitspraak:
30 juli 2021
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
vernietigd, CBb 12 september 2023, 21/1013
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:52, Samenvatting CBb-uitspraak

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent brengt een offerte uit aan een eenmanszaak en een maatschap. Met ingang van boekjaar 2015 zal de accountant de ib/pvv-aangifte doen van de ondernemer en zijn echtgenote. Nadat de maatschap is opgeheven, wordt de opdracht mondeling gewijzigd: de accountant stelt vanaf 2014 geen jaarrekeningen meer samen, maar stelt slechts een financieel verslag op voor de eenmanszaak.

Over 2015, 2016 en 2017 verzorgt de accountant de boekhouding, de financiële verslagen en de ib- en ob-aangiften voor de eenmanszaak. Begin 2019 bespreekt hij de conceptjaarstukken 2017 en de ib-aangiften 2017 met de ondernemer. Daarbij wordt ook afgesproken dat de accountant het financieel verslag 2018 en de ib-aangiften 2018 voor de eenmanszaak en de ondernemer zal opstellen.

De ondernemer vraagt de accountant in mei 2019 om de conceptstukken 2018, waarna de accountant de ondernemer op zijn beurt vraagt om aanvullende stukken. De ondernemer zegt dat hij die al heeft toegestuurd. In juni 2019 vraagt de ondernemer de accountant nogmaals dringend om de conceptstukken en in juli en begin augustus opnieuw. Nadat de twee een bespreking hebben gepland laat de accountant weten dat hij door omstandigheden pas later die week verder kan werken aan de ib-aangifte 2018. De ondernemer vindt een bespreking zonder concept zinloos, zegt de afspraak af en de relatie op.

De ondernemer vraagt de accountant al zijn stukken te retourneren en gaat ervan uit dat hij geen nota ontvangt voor de werkzaamheden over 2018. De accountant biedt aan de werkzaamheden over 2018 alsnog af te ronden, mits hij alle benodigde stukken heeft en vraagt de ondernemer de bijgevoegde factuur voor boekjaar 2017 te voldoen. De ondernemer wil een gespecificeerde nota, omdat de factuur zijns inziens niet juist is.

Een maand later stuurt de accountant een betalingsherinnering, maar de ondernemer weigert te betalen. Dertien maanden later stuurt de accountant een toelichting op de factuur over 2017. Omdat hij de kwestie wil afronden stelt hij voor dat de ondernemer die nota betaalt en dat de accountant de werkzaamheden voor boekjaar 2018 niet zal factureren. Mocht de ondernemer het voorstel niet accepteren dan zou de accountant de nota over 2017 uit handen geven aan een incassobureau en zou hij de werkzaamheden 2018 alsnog factureren.

De ondernemer wijst het voorstel af, net als het voorstel voor bemiddeling. De accountant factureert zijn werkzaamheden voor boekjaar 2018 alsnog. De ondernemer dient een klacht tegen hem in.

Klacht

De accountant heeft:

a. zich niet gehouden aan de afspraak om de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 april 2019 in te dienen;

b. de onduidelijkheid over de omzetbelasting wegens de aankoop van een nieuwe auto niet tijdig en nauwgezet opgelost;

c. niet gereageerd op verzoeken om de facturen te specificeren;

d. onder de maat gecommuniceerd.

Oordeel

Klachtonderdeel c is deels gegrond en de rest van de klacht is ongegrond.

Ad a Late aangifte

De accountant betwist dat er een afspraak is gemaakt over een datum waarop de aangifte uiterlijk gedaan zou moeten zijn. Uit correspondentie en andere stukken komt naar voren dat de accountant die voor de grote vakantie zou indienen. De ondernemer heeft dus niet aannemelijk gemaakt dat is afgesproken dat de accountant de aangifte vóór 1 april 2019 zou indienen.

Ad b: Onduidelijkheid omzetbelasting

De ondernemer reed in 2014 een auto van de zaak. Hij heeft die auto in het voorjaar van 2014 verkocht, omdat die mankementen vertoonde. Volvo heeft daarop een deel van de inruilwaarde betaald en in september 2014 een nieuwe auto geleverd voor privégebruik. Tot september mocht de ondernemer blijven rijden in zijn oude, reeds verkochte auto. Fiscaal was dit een ingewikkelde situatie. De ondernemer vindt dat de accountant hem op dit punt niet goed heeft geadviseerd en onvoldoende uitleg heeft gegeven.

In 2014 waren klagers nog klant bij een ander accountantskantoor, dat de transactie met de auto fiscaal heeft verwerkt. De beklaagde accountant-administratieconsulent begon in 2015 met zijn werk voor de ondernemer en trof een ob-schuld aan die niet was gespecificeerd. Hij heeft de voorganger gevraagd stukken over de aangiften van de voorgaande jaren toe te sturen, maar hij heeft die niet gekregen. De opvolger heeft nog geprobeerd deze stukken op te vragen bij de Belastingdienst, maar die wilde ze niet verstrekken.

Het is niet duidelijk wat partijen hierover in de loop der tijd hebben afgesproken. Wel is gebleken dat de ondernemer de accountant toestemming heeft gegeven de suppletieaangifte 2014 in te dienen en dat de accountant de aangifte in februari 2019 heeft ingediend met de inlogcodes die hij van de ondernemer had gekregen. De accountant is dus niet nalatig geweest bij het voldoen van de fiscale schuld. Dat hij desgevraagd geen uitleg heeft gegeven over de kwestie heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt.

Ad c Verzoeken om specificatie

Bij de factuur met nummer 2020336 is een specificatie gevoegd; bij factuur nummer  2019231 ontbreekt die. De accountant heeft in oktober 2020 weliswaar een nadere uitleg gegeven bij de factuur, maar die uitleg niet voorzien van een specificatie op uren-, medewerker-, en tariefniveau. Volgens vaste rechtspraak van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven mag van een accountant worden verwacht dat hij zijn facturen desgevraagd specificeert en aldus naar zijn opdrachtgever inzichtelijk maakt welke werkzaamheden hij heeft verricht en in rekening brengt. Gezien deze rechtspraak is de gestuurde toelichting op de factuur niet voldoende.

Ad d Communiceren onder de maat

Uit de stukken en de verklaringen op de zitting is duidelijk geworden dat de accountant weliswaar beter had kunnen communiceren met de ondernemer, maar dat de accountant niet zo nalatig is geweest dat hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Maatregel

Waarschuwing. De accountant heeft het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden door niet de gevraagde urenspecificatie te leveren bij de factuur.

Annotatie Lex van Almelo

Zeker als de klant daarom vraagt, moet de accountant een urenspecificatie leveren bij de factuur. Dat is vaste rechtspraak van de tuchtrechter. Niet zo goed communiceren met de klant is echter pas tuchtrechtelijk verwijtbaar als de accountant echt nalatig is in de communicatie.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.