Magazine

NBA nieuws

Kabinet wil kwaliteit accountantscontroles verbeteren - NBA scherpt besturingsmodel aan - NBA HELPT: platform om leden te helpen in ‘coronatijd’ - NBA-campagnes tijdelijk stopgezet - NBA-medewerkers leggen ambtseed af - NBA geeft leden uitstel voor PE-verplichtingen.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 2, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Kabinet wil kwaliteit accountantscontroles verbeteren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Wopke Hoekstra van Financiën ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Op 20 maart heeft Hoekstra hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De NBA steunt de voorstellen van de minister.

In de voorstellen wordt gesteld dat er heldere criteria moeten komen voor het meten van controlekwaliteit (Audit Quality Indicators). Het toezicht valt straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de grootste accountantsorganisaties moeten verplicht een raad van commissarissen hebben waarmee intern toezicht beter geborgd wordt. Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om de tafel te brengen en te zorgen voor de voortgang en uitvoering van maatregelen.

CTA
In 2019 onderzocht de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hoe de kwaliteit van accountantscontroles kon worden verbeterd. Eind januari kwam de commissie met haar eindrapport. Zoals verwacht volgt het kabinet in grote lijnen de adviezen van de CTA en komt met een pakket aan maatregelen dat naast duurzame verbetering van de kwaliteit ook moet zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Volgens de Rijksoverheid wordt daarbij rekening gehouden met verschillen tussen grote en kleine accountantskantoren.

In de kabinetsreactie gaat minister Hoekstra tevens in op het ook in januari verschenen laatste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de verkenning ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’ die de AFM in 2018 publiceerde; twee rapporten die CTA bij de totstandkoming van haar eindrapport in aanmerking genomen heeft.

“Een goede wettelijke controle is de uitkomst van een traject waarin alle betrokkenen, dus niet alleen de accountant maar ook de gecontroleerde onderneming, hun verantwoordelijkheid nemen en de toezichthouder daar toezicht op houdt”, aldus Hoekstra, die nadrukkelijk naar de gehele keten verwijst in zijn voorstellen.

NBA steunt voorstellen minister
Het over de volle breedte op orde brengen van de kwaliteit is uiteindelijk van essentieel belang voor duurzaam herstel van maatschappelijk vertrouwen in het accountantsberoep, stelt de NBA, die de voorstellen van de minister steunt. De beroepsorganisatie deelt de mening van de CTA dat er geen silver bullet is die alle problemen oplost, maar denkt wel dat de door de minister voorgenomen maatregelen een bijdrage zullen leveren aan verdere verbetering van de kwaliteit.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte benadrukt dat duurzaam herstel van vertrouwen vraagt om een heldere stip op de horizon “waar alle gedane en toekomstige inspanningen naar moeten leiden. Dat kunnen we niet alleen. Samen met toezichthouders, ministerie en andere ketenpartijen moeten we bouwen aan gerechtvaardigd vertrouwen.”

De NBA zal in een nadere reactie meer in detail ingaan op de voorstellen van de minister. Het Algemeen Overleg Accountancy van de Tweede Kamer over de voorstellen, dat eind april zou worden gehouden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

NBA scherpt besturingsmodel aan

De governance van de NBA volgt voortaan de Nederlandse Code Corporate Governance. Het bestuur bepaalt strategische doelen en directie en MT zijn belast met de uitvoering. De NBA krijgt een eenhoofdige directie.

Dat is de begin april gepresenteerde uitkomst van een evaluatie en reflectie op de governance van de beroepsorganisatie door het bestuur van de NBA. Doel is een verdere professionalisering van het besturingsmodel en een grotere slagvaardigheid. Een en ander sluit aan bij de strategie van de beroepsorganisatie zoals eerder vastgelegd (‘governance 3.0’).

Het besluit om de Code te volgen betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor de continuïteit en zich richt op langetermijnwaardecreatie van de organisatie en haar leden. De ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur. Concreet betekent dit dat het bestuur de strategische doelen bepaalt en directie en management team (MT) belast zijn met de uitvoering daarvan.

Commissies
Het NBA-bestuur stelt drie vaste commissies in: een selectie- en remuneratiecommissie, een audit- en riskcommissie en een commissie regelgeving. Daarnaast kunnen andere commissies worden overwogen als klankbord voor het bestuur, zoals een commissie Publiek Belang met externe leden. Alle commissies bestaan uit minimaal drie personen. Het bestuur heeft voorstellen gedaan over toezicht-, evaluatie- en vergaderstructuur en de werkwijze tussen bestuur enerzijds en directie en MT anderzijds. Voor werving, inkoop en aanbesteding door de NBA worden aanvullende regels opgesteld, in lijn met de Code. De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van deze processen worden daarbij geborgd. De interne klokkenluidersregeling wordt versterkt.

Aansturing bureau
Ook de aansturing van het bureau is geëvalueerd. Besloten is dat de NBA een eenhoofdige directie krijgt, in de persoon van de huidige directeur Berry Wammes. Hij wordt ondersteund door het MT, gevormd door de hoofden van de afdelingen Lerend Beroep, Kwaliteit, Maatschappelijke Relevantie, Communicatie en Bedrijfsvoering (inclusief HR). Het bestuur zal de effectieve aansturing van het bureau medio 2021 opnieuw evalueren.

NBA HELPT: platform om leden te helpen in ‘coronatijd’

De NBA is medio maart gestart met het programma NBA HELPT, om leden te helpen met uiteenlopende vragen rondom de gevolgen van het coronavirus. Daarvoor zijn alle hulplijnen van de beroepsorganisatie online bij elkaar gezet. De Helpdesk Vaktechniek is op werkdagen langer telefonisch bereikbaar.

Op de NBA HELPT-pagina zijn verwijzingen opgenomen naar de diverse helpdesks en contactpersonen binnen de NBA, zoals de helpdesks voor Vaktechniek, Praktijkopleidingen en PE. Ook is contactinfo opgenomen van de afdelingen Opleidingen, Evenementen en Toetsingen. Verder zijn relevante publicaties samengebracht en wordt verwezen naar het coronadossier op Accountant.nl. De Helpdesk Vaktechniek is op werkdagen bereikbaar
van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds.

Daarnaast biedt de NBA leden of kantoren de mogelijkheid om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s. Via de HELPT-pagina kunnen leden daarvoor tips, tools of andere suggesties doorgeven. Daarbij wordt ook LinkedIn ingezet.

Podcasts en webinars
Onderdeel van het HELPT-programma is ook een reeks speciale NBA HELPT-podcasts, waarin wordt gesproken met accountants uit de praktijk, met intern betrokkenen, hoogleraren, young profs en meer. De podcasts zijn te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Pocket Casts, Stitcher en Tune In. Om leden te helpen hun advies- of controlerol optimaal te vervullen, is NBA HELPT verder gestart met een aantal compacte webinars. Daarbij wordt ook gekeken naar de gezondheid van de eigen accountantspraktijk. Alle informatie over NBA HELPT is te vinden via nba.nl.

NBA-campagnes tijdelijk stopgezet

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de NBA besloten twee campagnes tijdelijk stop te zetten. Het gaat om de campagne gericht op het mkb en de NBA Impact Challenge, gericht op scholieren en studenten.

De NBA wil prioriteit geven aan concrete ondersteuning van leden die tegen problemen aanlopen als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor is gestart met het NBA HELPT-platform. Door de maatregelen van de regering hebben vooral veel kleinere mkb-ondernemers het moeilijk of gaan onzekere tijden tegemoet. De boodschap van de begin 2020 gestartte mkb-campagne past niet bij de huidige situatie.

De andere campagne die is opgeschort is de NBA Impact Challenge. Daarin worden scholieren en studenten vertrouwd gemaakt met de werkzaamheden en het aandachtsterrein van accountants. Scholen en universiteiten zijn door de corona-uitbraak echter gesloten, daarom wordt de Impact Challenge verplaatst naar het begin van het nieuwe school- en studiejaar.

Beide campagnes zijn onderdeel van ‘Nederland rekent op zijn accountants’, de campagne die door de NBA in de tweede helft van 2019 is ingezet om het imago van de beroepsgroep als geheel te verbeteren.

NBA-medewerkers leggen ambtseed af

Omdat de NBA sinds 1 januari 2020 onder de Ambtenarenwet valt, legden NBA-medewerkers in maart de ambtseed af.

Een belangrijke reden voor aanpassing van de Ambtenarenwet was om de rechtspositie van werknemers die voor 1 januari al als ambtenaar werden aangemerkt, gelijk te trekken met die van werknemers in de private sector. In de praktijk voldeed de NBA al aan de meeste regels in de Ambtenarenwet, zoals de registratie van nevenwerkzaamheden en een klokkenluidersregeling.

De Ambtenarenwet geldt sinds dit jaar ook voor andere publiekrechtelijke beroepsorganisaties, zoals die van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Binnen de Ambtenarenwet worden die, net als de NBA, gekwalificeerd als ‘openbaar lichaam voor beroep en bedrijf’. De verplichting tot het afleggen van de eed geldt ook voor medewerkers van gelieerde organisaties (CEA, NOREA en RJ), omdat die een arbeidsovereenkomst hebben met de NBA. Bedoeling was dat alle medewerkers in maart de eed zouden afleggen. De sluiting van het NBA-bureau wegens de corona-uitbraak heeft dat voor een aantal medewerkers vertraagd.

NBA geeft leden uitstel voor PE-verplichtingen

De NBA verleent leden uitstel voor het registreren van eerdere PE-activiteiten, het afronden van de Kennistoets, de verplichte fraudetraining en het schrijven van een Plan van Aanpak voor de nieuwe PE-systematiek. Dit in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor accountants, in alle denkbare functies. Leden moeten andere prioriteiten stellen in hun werkzaamheden. De NBA schuift daarom een aantal deadlines voor PE-verplichtingen op, zodat leden hier op korte termijn geen prioriteit aan hoeven te geven.

De NBA verleent uitstel tot 1 juni 2020 voor het online registreren van de in 2019 verrichte PE-activiteiten op MijnNBA, voor leden die onder de PE-verplichting ‘oude stijl’ vallen. Daarnaast verleent de beroepsorganisatie uitstel tot 1 oktober 2020 voor het schrijven van een Plan van Aanpak voor leden die onder de nieuwe PE-systematiek vallen. Ook voor het inhalen van de verplichte fraudetraining en het afronden van de Kennistoets wordt uitstel verleend tot 1 oktober.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.