Magazine

Nieuws

NIVRA: ‘Uitstel Wta ongewenst’ - Geen verbod afboeking goodwill - KPMG gaat verhuizen - Commissarissen: meer invloed en risico - Financieel management Europese Commissie onvoldoende - Aansprakelijkheid toezichthouders? - Accountant toetst informatie bestuur over code Tabaksblat.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 8, 2005

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

NIVRA: ‘Uitstel Wta ongewenst’

De stemming over de Wet toezicht accountantsorganisaties is op het laatste moment uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil zekerheid over de financiële gevolgen van de wet voor het midden- en kleinbedrijf en wil eerst advies inwinnen bij de Raad van State en Actal (Adviescollege toetsing administratieve lasten).

Het Koninklijk NIVRA acht deze vertraging niet in het belang van het maatschappelijk verkeer en het accountantsberoep en vindt dat onafhankelijk extern toezicht op korte termijn moet worden gerealiseerd. Voorzitter Frans van der Wel: “De discussie draait nu vooral om administratieve lasten. Maar laten we niet vergeten dat nog geen twee jaar geleden iedereen herstel van vertrouwen in de financiële markten en het accountantsberoep van het allerhoogste belang vond. Dat belang is wat ons betreft nog steeds onverkort aanwezig.”

Van der Wel bepleit voortvarendheid bij de afhandeling van het wetsvoorstel: “Er is door alle partijen genoeg over gezegd. Het huidige wetsvoorstel is wat ons betreft aanvaardbaar en is in overeenstemming met de concept Achtste Europese Richtlijn. Aan die richtlijn zullen we hoe dan ook moeten voldoen.”

NOvAA ‘blij’

De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA), vanaf het begin tegen de wet gekant, is juist ‘blij’ met het uitstel. Accepteren van de wet in deze vorm zou volgens voorzitter Carel Verdiesen “schadelijk zijn voor het voortbestaan van het accountantsberoep”. Hij beschouwt het wetsvoorstel als “niet effectief in het voorkomen van beursfraudes” en slecht voor de administratieve lastendruk. Bovendien vindt hij het beter om te wachten op de definitieve tekst van de Achtste Richtlijn.

Geen verbod afboeking goodwill

Op 10 februari 2005 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen een amendement aangenomen dat het vennootschappen mogelijk blijft maken om gekochte goodwill ineens af te boeken, tenzij de IASB-standaarden van toepassing zijn. Als gevolg hiervan heeft minister Donner het restant van wetsvoorstel 28220, dat het mogelijk maakt de IASB-standaarden toe te passen (mits integraal: geen cherry picking) opgenomen in wetsvoorstel 29737, dat het jaarrekeningrecht aan gewijzigde EG-richtlijnen aanpast en IASB-compatibel maakt. Behoudens een kleine wijziging om waardeveranderingen van afgeleide financiële instrumenten die niet als dekking dienen meteen in het resultaat te verantwoorden, is wetsvoorstel 29737 verder niet gewijzigd.

Op 15 maart 2005 heeft de Tweede Kamer het voorstel aangenomen. De Raad voor de Jaarverslaggeving had, gesteund door het NIVRA, nog een aantal aanbevelingen gedaan. De minister heeft deze niet overgenomen maar wel uitgebreid becommentarieerd.

Zie daarvoor: www.overheid.nl/op/, onder Kamerstukken nummer 29737, volgnummer 14.

KPMG gaat verhuizen

Geen accountantskantoor is zo beeldvormend gehuisvest als KPMG. Toch wordt het uit 1990 daterende Amstelveense ‘kasteel’ over enkele jaren verruild voor een nieuw onderkomen. Het huidige is te klein geworden. De organisatie in ‘groot Amsterdam’ is nu inefficiënt verspreid over vier kantoren, en het interieur sluit bovendien niet meer naadloos aan bij de veranderde manier van werken, vertelt cfo Jaap van Everdingen. Ver-, bij- of aanbouwen bleek geen optie. En toen deed zich plotseling een toevallige buitenkans voor. In de woorden van Van Everdingen: “Buurmans grond kwam te koop.” De gemeente Amstelveen verandert de infrastructuur rond de A9, vandaar.

“We kunnen nu vlak naast waar we nu zitten een gebouw neerzetten dat precies voldoet aan onze behoeften op het gebied van parkeergelegenheid, IT-mogelijkheden, vergaderruimten etc. Een bestaand gebouw aanpassen zou kapitalen kosten. Mede door de efficiencywinst die we zullen boeken doordat we nu in één gebouw passen, verwachten we uiteindelijk tegen dezelfde kosten klaar te zijn als nu.”

KPMG telt in de regio 2.500 medewerkers. Het nieuwe gebouw, klaar in 2009-2010, zal zijn ingesteld op zowel groei als krimp, zegt Van Everdingen. “Dit is nadrukkelijk huisvesting voor de lange termijn.”

Architect Marcel van der Schalk was destijds ook betrokken bij het ontwerp van het huidige ‘kasteel’. Het oogt daarom zowel ‘anders’ als vertrouwd. KPMG ontwikkelt het hele project zelf, samen met nog nader te bepalen partners, maar houdt het gebouw uiteindelijk niet in eigendom. “We zijn geen beleggers in bakstenen.”

Nieuwe internationale toezichthouder

De Public Interest Oversight Board (PIOB) is officieel benoemd. Dit internationale orgaan gaat toezicht houden op het werk van de International Federation of Accountants (IFAC).

Voorzitter wordt Stavros Thomadakis, hoogleraar financiën aan de Universiteit van Athene. De acht leden van de PIOB zijn benoemd door de International Organization of Securities Commissions, het Basel Committee, de International Association of Insurance Supervisors en de Wereldbank. Een van de PIOB-leden is Arnold Schilder, oud-NIVRA-voorzitter en huidig directeur van De Nederlandsche Bank.

Internetboekhouden neemt snelle vlucht

Twinfield International en BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs hebben een overeenkomst gesloten waardoor alle 32 BDO-kantoren hun klanten online boekhouden kunnen aanbieden via de administratieve webdienst van Twinfield. Elke vestiging van de klant kan de gegevens online verwerken en daarbij realtime begeleiding krijgen van zowel de eigen hoofdvestiging als zijn accountant.

Internetboekhouden neemt in de accountancysector een snelle vlucht. Vorig jaar kondigden tal van kantoren aan deze dienst te gaan leveren en alleen al in de eerste weken van 2005 lanceerden onder meer Arenthals, ABAB en koepelorganisatie SRA nieuwe initiatieven. En nu dus ook BDO.

Commissarissen: meer invloed en risico

Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vinden dat ze aan autoriteit hebben gewonnen, met name door invoering van de code Tabaksblat. Dat is een van de conclusies uit ‘De kracht van de commissaris’, een door Deloitte uitgegeven bundel interviews met zestien voorzitters van audit-comités over fatsoenlijk bestuur, transparantie, machtsverhoudingen en afbreukrisico’s. Een aantal wijst naast de voordelen van ‘Tabaksblat’ ook op het gevaar dat een teveel aan regels de toegenomen helderheid in de weg kan staan. Bovendien vragen de regels onevenredig veel aandacht. Zo stelt Elco Brinkman dat raden van commissarissen bij allerlei aspecten steeds meer ‘in detail’ worden betrokken. “Mijn voorspelling is dat er over drie tot vijf jaar een omslagpunt komt.”

De geïnterviewden zijn het er in meerderheid over eens dat de werkzaamheden van de audit-commissies meer tijd in beslag nemen. Ze zijn zich ervan bewust dat hun verantwoordelijkheden zijn toegenomen, en dat aan het commissariaat een reputatierisico is verbonden. Of ook de
aansprakelijkheidsrisico’s groter zijn geworden, blijft onduidelijk.

Audit-stoelendans in VS

Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen wisselen in een ongekend hoog tempo van accountant, ook al verplicht Sarbanes-Oxley noch een andere wet ze daartoe. Volgens een in The Wall Street Journal geciteerde studie door adviesfirma Glass Lewis & Co., wisselden vorig jaar ruim 1.600 beursgenoteerde bedrijven van accountantskantoor, 78 procent meer dan in 2003. In de twee jaren wisselden 2.514 bedrijven van accountantskantoor, ofwel bijna een kwart van alle beursgenoteerde ondernemingen. De bewegingen bevestigen het inmiddels bekende beeld: per saldo vertrekken er bedrijven van de big four naar middelgrote en kleinere kantoren.

Als reden voor de switch noemen de bedrijven diverse redenen, variërend van accountants die ermee stoppen, regelgeving en fusies tot de prijs bij de nieuwe accountant.

Financieel management Europese Commissie onvoldoende

Het beheer en de controle van EU-gelden moet nog op veel punten beter. Een goede verantwoording over de resultaten van EU-beleid blijft een ondergeschoven kindje en inzicht in de recht- en doelmatige besteding van EU-gelden in de lidstaten is nog steeds beperkt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde EU-trendrapport 2005.

Binnen de diensten van de Europese Commissie is de aandacht voor goed financieel management wel toegenomen, constateert het rapport. Daardoor is er iets meer zicht op de bestedingen en op wat er goed of fout gaat op de diverse beleidsterreinen. Maar de kwaliteit van deze stukken is niet zodanig dat de Europese Rekenkamer er zekerheid aan kan ontlenen. Inzicht in recht- en doelmatige besteding van EU-gelden binnen de lidstaten is nog nauwelijks aanwezig. Dat geldt ook voor Nederland.

De Algemene Rekenkamer vindt dat Nederland zich moet kunnen verantwoorden over de besteding van de EU-gelden. De huidige rapportages over de landbouw- en structuurfondsgelden zeggen weinig of niets over wat er precies met het geld is gedaan en geven een onvoldoende beeld van de rechtmatigheid van bestedingen. Over de overige EU-gelden die in Nederland worden besteed is vrijwel niets bekend.

De EU ontving in 2003 € 85 miljard van de lidstaten, waarvan 4,9 miljard van Nederland. Nederland ontving € 1,9 miljard, waarvan 1,4 miljard landbouwsubsidies, tweehonderd miljoen uit de structuurfondsen en driehonderd miljoen overige gelden.

De EU-Trendrapporten 2003 en 2004 zijn te vinden op www.rekenkamer.nl.

‘Gevoelige’ diefstallen

Soms gaat het om een koffer, soms om laptops, maar de afgelopen weken was er een kleine hausse aan diefstal van vertrouwelijke gegevens. Met soms vervelende gevolgen. Zo dwong diefstal uit een auto van een werknemer van huisaccountant Mazars het bedrijf Rood Testhouse ertoe om eerder dan gepland met de jaarcijfers naar buiten te komen. Het lijkt een herhaling van een soortgelijk geval bij KLM, waar in november 2000 de cijfers plus bijbehorend persbericht werden gestolen van een KPMG-medewerker.

Een week na het Rood Testhouse-bericht, werden bij het computercentrum van de rechtbanken en het Openbaar Ministerie (ICTRO) 22 laptops ontvreemd. En kort daarvoor verloor het Functioneel Parket in Den Haag door inbraak een aantal laptops met ‘gevoelige’ informatie. Dit parket houdt zich bezig met criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude.

Hitch

Een primeur in de filmgeschiedenis: een kaskraker met een accountant in een hoofdrol. In de filmkomedie Hitch probeert steracteur Will Smith als date doctor - hij regelde honderden huwelijken in New York - een uiterst saaie man de vrouw van zijn dromen te bezorgen. Uiteraard, die saaie man is, heel stereotiep, accountant. Een echte nog wel: hij drinkt koffie uit een beker van de Amerikaanse beroepsorganisatie AICPA. Belangrijke en hoopgevende boodschap: door zichzelf te blijven lukt het hem de vrouw te veroveren en volgt een happy end. Doordenkers zien hierin wellicht een pleidooi voor de befaamde ‘rechte rug’, al zullen de makers het zo niet hebben bedoeld.

Aansprakelijkheid toezichthouders?

De aansprakelijkheid van toezichthouders staat onder juristen hevig ter discussie. Minister Piet-Hein Donner van Justitie heeft nog geen standpunt, maar laat de zaak onderzoeken door Cees van Dam, deeltijdhoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit en directeur van het Londense Regulation Forum van het British Institute of International and Comparative Law. Het onderzoek moet medio juli 2005 zijn afgerond. Volgens Van Dam gaat achter de opdracht niet de politieke wens schuil om de aansprakelijkheid van toezichthouders in te dammen. “Ik heb meer de indruk dat Justitie mede op grond van buitenlands onderzoek een fundamentele visie wil ontwikkelen op de aansprakelijkheid van toezichthouders in het algemeen.”

Op 27 mei 2004 oordeelde het gerechtshof Den Haag de Verzekeringskamer gedeeltelijk aansprakelijk (naast de accountants) voor de schade van polishouders van de failliete levensverzekeringsmaatschappij Vie d’Or. De Utrechtse hoogleraar privaatrecht Ivo Giesen ziet deze uitspraak als een zwaluw die nog geen lente maakt. Rechters achten falende toezichthouders namelijk zelden aansprakelijk. Zo werd de vuurwerkrampclaim tegen de gemeente Enschede afgewezen. Dat de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, feitelijk beperkt is, vindt hij onjuist. In Engeland en Duitsland is hun aansprakelijkheid zelfs helemaal uitgesloten. Daardoor missen ze een stok achter de deur, betoogt hij in het boek Toezicht en aansprakelijkheid.

Giesens Maastrichtse collega Ton Hartlief viel hem in februari 2005 bij. Wie schade veroorzaakt, moet voor de gevolgen opdraaien en daarbij mag volgens Hartlief niemand buiten schot blijven: “Ook niet overheden en (andere) toezichthoudende instanties als de Autoriteit Financiële Markten.”

Niet alleen academici, maar ook advocaten vinden het goed als de AFM gewoon aansprakelijk is voor falend toezicht. In november 2004 organiseerde advocatenkantoor Houthoff Buruma een congres over toezichthouders, waar de bundel Markten onder toezicht werd gepresenteerd. Volgens de advocaten zijn toezichthouders “gelukkig” niet automatisch gevrijwaard van aansprakelijkheid. De mogelijkheid om de AFM aansprakelijk te stellen vinden zij “wenselijk en nuttig”, als prikkel voor goed toezicht.

Ivo Giesen verwacht dat slachtoffers van insolvabele marktpartijen in de nabije toekomst eerder en vaker zullen kijken naar toezichthouders. Een explosieve groei van aansprakelijkheid voorziet hij niet, maar hij adviseert de toezichthouders alvast reserves op te bouwen en hun verzekering aan te passen. (LvA)

Europees banktoezicht met XBRL

Het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) overlegt met banken, andere marktpartijen en gebruikers over een gemeenschappelijk framework voor de rapportage over hun solvabiliteit. Deze consultatie moet voor mei 2005 zijn afgerond. Naast het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders onderling, is het voorgestelde framework een antwoord op wensen van de bankwereld zelf. Internationaal werkende financiële instellingen moeten nu in elk Europees land rapporteren volgens de nationale regels en technologie.

De door de toezichthouders aanbevolen oplossing is gebaseerd op XML/XBRL (eXtensible Markup Language/eXtensible Business Reporting Language). Het is de bedoeling om al vóór juni 2005 een XML/XBRLcodering af te ronden. De commissie van toezichthouders streeft ook naar stroomlijning van de rapportage-eisen over de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Daarover wordt eind maart 2005 een consultatie-paper uitgebracht.

Overmatig overnemen ‘verdacht’

Waarschijnlijk vanaf eind 2005 gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houden op de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. Over het ‘hoe’ vertelde AFM-bestuurder Paul Koster onlangs op een congres bij VNO-NCW. De AFM zal een ‘risicobenadering’ gaan volgen. Belangrijke factoren daarbij:

 • handelsvolume
 • opvallende gebeurtenissen, zoals véél acquisities, onverwachte personele wisselingen en onrust onder bestuur of commissarissen
 • ongebruikelijke transacties en koersverlopen
 • mededelingen van bestuursleden over onevenredig grote groeiverwachtingen

Verder worden fondsen met een quick scan getoetst op “prima facie vreemde aspecten” en speelt roulatie een rol: aandelenfondsen komen ten minste elke drie jaar aan de beurt, obligatiefondsen elke vijf jaar.

Ondernemingen die uit de risicoanalyse naar voren komen, zullen worden onderworpen aan een desktop review, mogelijk gevolgd door een aantal schriftelijke vragen en, als daar aanleiding toe is, een bezoek. Ter voorbereiding op de nieuwe taak gaat de AFM in overleg met VNO-NCW ‘oefenen’ met vertrouwelijk prétoezicht. Daarbij wordt een groot aantal jaarrekeningen 2004 in detail doorgenomen.

Regelgeving als bananenschil

Regelgeving door toezichthouders is uitgegroeid tot het grootste risico voor de bankensector. Althans, volgens het meest recente Banana Skins Survey, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers en de onafhankelijke denktank Centre for the Study of Financial Innovation. Het woud van regels zou een wissel trekken op de beschikbare middelen, en leiden tot een vermindering van de risicodiversificatie en een onterecht gevoel van veiligheid.

Deze bevinding is gebaseerd op de antwoorden van 440 bankiers en waarnemers van de bankensector in 54 landen (waaronder Nederland), maar de dreiging wordt vooral gevoeld in de Europese Unie en Noord-Amerika. Veel topmensen in de bankenwereld zijn van mening dat de regelgeving uit de hand is gelopen.

Volgens Rogier van Adrichem, partner bij PricewaterhouseCoopers, zijn bankiers “een kruistocht begonnen tegen de overregulering. Veel van hen zijn bang dat de regulering de vernieuwing en het gezonde verstand in de gehele sector in de weg staat. Het ironische is dat men regulering nu als grootste bedreiging ziet terwijl er constant nieuwe risico’s de kop opsteken: hedge-fondsen, derivaten, elektronische fraude. Banken zouden zich niet moeten laten afleiden van deze risico’s omdat ze bezig zijn met het invullen van allerlei formulieren”.

Het rapport is gratis te downloaden op www.csfi.org.uk.

‘Bananenschillen’ 2005 (tussen haakjes de score uit 2004)

 1. Overregulering (6)
 2. Kredietrisico (2)
 3. Corporate governance (8)
 4. Derivaten (1)
 5. Hedgefondsen (15)
 6. Fraude (11)
 7. Valuta (18)
 8. Grote mate van afhankelijkheid van technologie (12)
 9. Risicobeheersingstechnieken (16)
 10. Macro-economische ontwikkelingen (3)
 11. Verzekeringstechnische problemen (4)
 12. Rentetarieven (9)
 13. Witwaspraktijken (14)
 14. Termijngoederen (26)
 15. Opkomende markten (22)

www.kikadewado.nl

Het College Belastingadviseurs (CB)heeft een centraal meldpunt ingericht waar ondernemers, belastingadviseurs en accountants problemen bij het indienen van de elektronische belastingaangifte kunnen melden. De naam van de website - www.kikadewado.nl - is ontleend aan de uitspraak van staatssecretaris Joop Wijn dat elektronisch aangeven een ‘kikadewadootje’ is: een kind kan de was doen. Gemelde problemen worden voorgelegd aan de Belastingdienst of de leveranciers van het gebruikte softwarepakket, en de antwoorden worden op de website geplaatst.

Met ingang van 2005 accepteert de Belastingdienst de aangiften voor de omzetbelasting en de winst alleen nog maar langs elektronische weg. Tot februari 2005 ontving de Belastingdienst al ruim tweehonderdduizend elektronische aangiften omzetbelasting via de internetvoorziening, en ruim 48.000 via software.

Ondanks de voorbereiding van alle partijen worden toch nog kinderziekten verwacht. Om die snel te onderkennen en op te lossen, startte het CB de website.

Vier procent bedrijven voldoet niet aan SOx

De interne financiële controle van Nederlandse en Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen is even goed. Bijna één op de twintig voldoet echter niet aan de minimumeisen. Dit blijkt uit onderzoek van economen Judith de Nijs en Jan Bouwens van de afdeling Accounting en Accountancy van de Universiteit van Tilburg. Zij onderzochten de mate waarin 26 Nederlandse en 38 Amerikaanse bedrijven voldoen aan de eisen van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act. Nederlandse en Amerikaanse bedrijven voldoen daar in dezelfde mate aan, maar vier procent haalt de drempelwaarde van zestig procent van de gestelde eisen niet. Welke eisen dat precies zijn, moet blijken uit de vervolgstudie van Nijs en Bouwens. De resultaten van de eerste algemene inventarisatie zijn gepubliceerd in het tijdschrift MCA van het Controllers Instituut.

Geen massale trek naar buitenland

Een toenemend aantal bedrijven verplaatste de afgelopen jaren activiteiten, in steeds meer sectoren. Toch is er geen sprake van ‘massale verplaatsing’ naar het buitenland, concludeert staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip uit onder meer onderzoek door Bureau Berenschot en het Centraal Plan Bureau. In de sectoren waar verplaatsingen voorkomen is tien procent van de bedrijven daar de afgelopen jaren echt toe overgegaan, zes procent denkt het nog te gaan doen en 84 procent heeft geen plannen.

Voor mensen die denken dat afstanden er in de ‘geglobaliseerde’ wereld niet meer toe doen: de meeste verplaatsingen vinden plaats binnen Europa. Ruim de helft van de bedrijven noemt Midden- en Oost-Europa, gevolgd door West- en Zuid-Europa (42 procent). Zestien procent noemt China en elf procent India als land van bestemming. Het gaat daarbij voornamelijk om laaggeschoolde productie (45 procent), maar ook hoger geschoolde productie, marketing, dienstverlening, ICT en r&d worden genoemd.

Voor mensen die denken dat verplaatsingen naar goedkope productielanden een desastreus effect op de Nederlandse werkgelegenheid hebben: Slecht één procent van het jaarlijkse banenverlies is daar direct aan toe te schrijven.

Accountant toetst informatie bestuur over code Tabaksblat

De accountant gaat de informatie toetsen die bestuurders verstrekken over naleving van de code Corporate Governance. Hij zal nagaan of het jaarverslag een mededeling bevat over het naleven van de principes en best practice-bepalingen van de code, en of die mededeling aan wettelijke eisen voldoet. Weigert de ondernemingsleiding een ontbrekende mededeling alsnog toe te voegen, dan moet de accountant dit melden in zijn verklaring. Dit staat in een zogenoemde aanwijzing die het NIVRA recentelijk aan de leden heeft gestuurd.

Sinds 1 januari 2004 moeten beursgenoteerde ondernemingen de regels van de code Tabaksblat naleven. De controlerend accountant krijgt een wettelijke taak in de toetsing daarvan. De uitkomsten kunnen aanleiding geven voor nader overleg met de bedrijfsleiding. “Als er ook daarna nog fundamenteel verschil van inzicht blijft bestaan met de bestuurders, dan zal de accountant juridisch advies inwinnen”, zegt Rob Bosman, directeur Beroepsontwikkeling en -reglementering van het NIVRA. “Als dat advies de visie van de accountant ondersteunt en de onderneming bij haar standpunt blijft, dan moet de accountant een toelichtende paragraaf in zijn accountantsverklaring opnemen.”

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de interne risicobeheersingsen controlesystemen. De accountant zal deze verantwoording van de bestuurders hierover toetsen aan zijn eigen informatie.

De volledige tekst van Audit Alert 14 ‘De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance-code’ is beschikbaar via de website: www.nivra.nl.

Tabaksblat geldt ook voor closed end-beleggingsmaatschappijen

Met ingang van boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2004, moeten beursgenoteerde naamloze vennootschappen in hun jaarverslag informatie opnemen over de naleving van de code Tabaksblat. Dit geldt echter niet vennootschappen die een beleggingsmaatschappij zijn als bedoeld in artikel 1a van de Wtb, waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Zulke open end-beleggingsmaatschappijen worden niet gezien als onderneming, omdat ze geen producten vervaardigen of diensten verlenen in de klassieke zin van het woord. Ze worden beschouwd als financieel product. Hun aandeelhouders verschaffen geen kapitaal waarmee een onderneming wordt gedreven.

De Sectorcommissie Banken en Beleggings- en Effecteninstellingen (SBBE) van het NIVRA wijst er op dat ‘Tabaksblat’ wél van toepassing is op beursgenoteerde closed end-beleggingsmaatschappijen, omdat deze wél worden gezien als ondernemingen en niet als financiële producten. De accountant die de jaarrekeningcontrole uitvoert bij zo’n beleggingsmaatschappij, heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor de toetsing van de naleving van bepaalde principes en best practice-bepalingen uit de code Tabaksblat. De werkzaamheden die de accountant moet verrichten staan vermeld in de op 3 februari 2005 uitgebrachte Audit Alert 14 (zie www.nivra.nl).

Naar verwachting wordt 1 mei 2005 de nieuwe Wet toezicht beleggingsinstellingen ingevoerd, waarin wijzigingen zijn voorgesteld ten aanzien van het onderscheid open end en closed end. Wij houden u daarvan op de hoogte.

SEC verlengt deadline SOx 404

De Amerikaanse toezichthouder op de beurs SEC heeft de termijn waarbinnen non-accelerated filers en buitenlandse ondernemingen moeten voldoen aan Section 404 van de Sarbanes-Oxley Act met een jaar verlengd. Section 404 betreft de bestuursverklaring over de interne controle en het bijbehorende accountantsoordeel. De desbetreffende ondernemingen moeten nu met zo’n in control-verklaring komen over het eerste fiscale jaar dat eindigt op of na 15 juli 2006.

Voor meer informatie, zie: www.sec.gov/news/press/2005-25.htm.

Elektronisch Handelsregister

Iedereen die een inschrijving of deponering in het Handelsregister wil doen of daar informatie uit wil opvragen, kan dat over enige tijd ook elektronisch doen. De ministerraad heeft daartoe ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken tot wijziging van de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit. Dit leidt tot een administratieve lastenverlichting van 22 miljoen euro per jaar. Het wetsvoorstel zal eerst nog voor advies aan de Raad van State worden gezonden. Daarna wordt de tekst pas openbaar.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.