Magazine

Uitstel IAS wél mogelijk

Anders dan Ruud Dekkers en Wim Schoonderbeek beweren is uitstel van IAS volgens Peter Sampers voor bepaalde Nederlandse bedrijven wel degelijk mogelijk.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7, 2004

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Peter Sampers

In hun naschrift bij mijn opiniebijdrage in het februarinummer van ‘de Accountant’ (2004, pagina 50), gaan Dekkers en Schoonderbeek in op de (on)mogelijkheid van de Nederlandse overheid om de invoering van IAS uit te stellen tot 2007, voor bedrijven die rapporteerden volgens US GAAP op het moment dat de EU-Verordening in werking trad. Volgens hen staat die mogelijkheid voor de Nederlandse wetgever niet meer open omdat de wet op het moment van publicatie van de EU-Verordening niet toestond de primaire jaarrekening volgens US GAAP op te maken.

In de eerste plaats ben ik het met beide auteurs eens dat het niet expliciet wettelijk toestaan van US GAAP een gemiste kans is. Zowel Philips als VNO-NCW heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op de wettelijke verankering van een zo’n optie. Het ontbreken daarvan maakt toepassing van de 2007-optie echter niet onmogelijk. De EU-Verordening rept immers niet van een wettelijke verankering, maar stelt slechts als voorwaarde dat bedrijven over het boekjaar dat begint in het jaar waarin de Verordening wordt gepubliceerd (2002), volgens internationaal geaccepteerde standaarden rapporteren en zijn genoteerd aan een effectenbeurs buiten de Europese Unie (Regulation 1606/2002, artikel 9b). Destijds voldeden in Nederland naar mijn schatting ongeveer tien bedrijven aan deze eisen. Uitgaande van de bereidheid van de wetgever deze bedrijven niet achter te stellen bij concurrenten in andere EU-lidstaten, is het mijns inziens mogelijk om vanuit de Nederlandse verslaggevingspraktijk en het betreffende wettelijke kader een argumentatie op te bouwen die 2007-optie voor deze bedrijven openstelt.

De in november 2003 gepubliceerde commentaren op de Verordening, die overigens geen verplichtend karakter hebben voor de lidstaten, spreken in dit verband van de vraag ‘of internationale standaarden toegestaan zijn als basis voor de opstelling van de primaire verslaggeving’. De definitieve beantwoording daarvan valt buiten het bestek van deze korte reactie. Maar het blijft een feit dat op het moment van invoering van de Verordening, een groep Nederlandse bedrijven US GAAP hanteerde als primaire standaard, en dat die bedrijven door de Nederlandse wetgever in een nadelige concurrentiepositie dreigen te worden geplaatst ten opzichte van bedrijven in andere lidstaten.

Noot
Peter Sampers is als manager Policies & Directives bij Koninklijke Philips Electronics NV verantwoordelijk voor de door het bedrijf gehanteerde verslaggevingsstandaarden.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.