Nieuws

NBA wil beroep relevanter maken

De accountant moet relevanter worden. Dat is de kern van het beleid van het NBA-bestuur voor 2013 en 2014. Beleid dat is vertaald in zeven concrete projecten, die al in 2013 zichtbaar resultaat moeten opleveren.

De projecten hebben zowel betrekking op de wettelijke controle als de dienstverlening in het mkb. Ook voor intern en overheidsaccountants en accountants in business liggen er concrete plannen.

Het eerdere Plan van Aanpak voor de wettelijke controle is niet vergeten. Integendeel. In de projecten is er opnieuw veel aandacht voor de professioneel-kritische instelling van de accountant. Om beter te kunnen concurreren op kwaliteit is transparantie van belang. De signalerende rol van de accountant moet worden versterkt. Daarbij horen relevantere rapportages. En om het lerend vermogen te verbeteren wordt ook gekeken naar andere beroepsgroepen.

De mkb-praktijk verandert momenteel in hoog tempo. Om op die verandering in  te spelen is eerder een actieprogramma in gang gezet, dat in 2013 verder wordt ingevuld. Dat betekent meer inzicht bieden in de wensen van de markt, standaarden op maat ontwikkelen en oneerlijke concurrentie aanpakken.

Ook voor intern accountants en accountants in business verandert de omgeving. Stakeholders vragen om nieuwe vormen van verantwoording. De rapportageketen kan efficiënter worden ingericht. Accountants binnen organisaties kunnen actief bijdragen aan meer relevantie en betrouwbaarheid van verantwoordingen.

Het accountantsberoep moet, kortom, haar meerwaarde opnieuw bewijzen. De projecten van het NBA-bestuur zijn vooral daarop gericht. Ze zijn in lijn met de uitgangspunten van de NBA: meer dialoog, tussen accountants onderling en met het maatschappelijk verkeer. Visie op nieuwe ontwikkelingen, zoals ICT en integrated reporting. Een toekomstbestendige opleiding. Sterk ethisch besef en een professioneel-kritische houding. En strikte handhaving en toetsing van de spelregels voor het beroep.

Operationeel plan 2013

De prioriteiten voor 2013 zijn vertaald in een operationeel plan, opgesteld op basis van zeven bestuurlijke projecten. De uitkomsten worden uiteraard gerapporteerd aan de leden.

Project 1: Verbeter signalerend vermogen

De kwaliteit van de controle is sterk afhankelijk van de bestuurlijke omgeving waarin de accountant opereert. De accountant moet tijdig heldere signalen afgeven als er sprake is van gebreken in besturing en governance. Dit project beoogt het signalerend vermogen van zowel de individuele accountant (via voorlichting en training) als het collectieve beroep te versterken.

Het project moet in 2013 leiden tot een opleidingspakket als vervolg op de training professioneel-kritische instelling, met name gericht op verbetering van de mondelinge en schriftelijke communicatie. Ook staan drie nieuwe publieke management letters op de planning, plus een duidelijk normenkader voor governance, risk en compliance.

Project 2: Sector 'in control'

De groeiende complexiteit van sterk gereguleerde maatschappelijke sectoren (met name publieke en financiële sectoren) leidt tot stapeling van toezicht en controle. Dit project beoogt inefficiënties in de rapportage- en controleketen in kaart te brengen en verbetervoorstellen te formuleren om daarmee de 'control' binnen een sector te versterken.

In 2013 wordt gestart met een pilotproject rondom de controleketen in de zorg.

Project 3: Actieprogramma MKB

Het voortzetten van het Actieprogramma MKB is gericht op het verbeteren van inzicht in marktbehoeften, het ontwikkelen van benodigde competenties en het faciliteren via beroepsstandaarden.

In 2013 moet dat onder andere resulteren in een e-book over derivaten in het mkb, publicaties over de uitkeringentoets, cloud computing en de werkkostenregeling. De telefonische helpdesk wordt versterkt.

Project 4: Stimuleer Integrated Reporting

Het stimuleren van integrated reporting door uitwisseling van kennis en ervaring (in de markt, maar ook met maatschappelijke stakeholders). Ook het (mede) ontwikkelen van de gewenste competenties en standaarden is onderdeel van dit project.

In 2013 wordt een langetermijnvisie van de NBA op integrated reporting gepresenteerd. Ook een inspiratiedocument voor stakeholders en een geïntegreerde verklaring staan op de rol. Voor het mkb wordt een voorbeeldrapportage uitgewerkt.

Project 5: Intensivering handhaving

Verscherpte handhaving ten aanzien van overtreders van wetgeving, gedrags- en beroepsregels staat hierbij centraal. Onvoldoende controlekwaliteit wordt steviger aangepakt, en incidenten worden actiever gemonitord. Dit laatste zal tevens worden uitgebreid naar het optreden van intern accountants en accountants in business.

Concreet voor 2013 is het aanpakken van 1600 dossiers van onrechtmatig titelgebruik, in samenwerking met de Belastingdienst.

Project 6: Verbeter het lerend vermogen

Het verbeteren van het lerend vermogen van beroep en beroepsorganisatie via het opzetten van een meer systematische evaluatie van bevindingen uit incidenten, toetsingen en toezicht. Daarbij gebruik maken van ervaringen uit andere maatschappelijke sectoren, zoals de luchtvaart en de medische sector.

In 2013 zullen deze sectoren nader worden onderzocht en wordt een aantal rondetafelsessies georganiseerd. De inventarisaties moeten resulteren in aanbevelingen voor het accountantsberoep.

Project 7: Een marktgericht onderwijsmodel

Het huidige onderwijsmodel sluit onvoldoende aan op de wensen van markt en samenleving. De afgelopen jaren hebben belanghebbende partijen meerdere voorstellen gedaan. Het is van belang dat de beroepsgroep een eensluidend en aansprekend voorstel ontwikkelt. Doel is dan ook een gemeenschappelijk gedragen visie op onderwijs en opleiding.

In 2013 wordt die visie op het onderwijsmodel gepresenteerd. Daarbij hoort een onderzoek naar de aansluiting op de markt, een advies ten aanzien van de kwalificatiestructuur en een vernieuwd beroepsprofiel.

Naast deze bestuurlijke projecten hebben de ledengroepbesturen en het Adviescollege voor Beroepsreglementering voor 2013 hun eigen speerpunten en projecten geformuleerd. Die sluiten veelal aan bij de hiervoor beschreven bestuursprojecten en zijn afgestemd met het bestuur. Zo is er inmiddels een vernieuwde gedragscode gepubliceerd, die gevolgd gaat worden door nieuwe onafhankelijkheidsvoorschriften. Op de website van de NBA is er meer over te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.