Nieuws

Flynth gooide kwaliteitsbeheersing over andere boeg

Niet gebrekkige regelgeving is de oorzaak van de problemen in de accountancy, maar het niet naleven daarvan. Alex Boxum en Charles Kock vertellen hoe Flynth na een kritisch AFM-onderzoek een pijnlijk traject naar kwaliteitsverbetering heeft doorgevoerd.

Met het betoog van Boxum en Kock is Flynth adviseurs en accountants na DRV Accountants & Adviseurs (bij monde van Manfred Zurhorst) het tweede accountantskantoor dat openlijk verhaalt over een ingrijpende koerswijziging naar aanleiding van geconstateerde tekortschietende kwaliteit. Een en ander ging volgens Flynth gepaard met "veel afboekingen, personeelswisselingen en klantverlies".

Hieronder de volledige tekst:

Kwaliteit vraagt om andere aanpak!

Het traject van vergunningverlening in 2006 verliep moeizaam voor GIBO Registeraccountants BV (inmiddels omgedoopt in Flynth Audit). Het onderzoek van de AFM werd professioneel en kritisch uitgevoerd. Dit onderzoek leidde dan ook tot kritische bevindingen. Wij bleken er qua stelsel en qua dossiers niet zo goed voor te staan als we vooraf dachten. Medio 2008 rapporteerde de AFM per brief haar 'voornemen tot afwijzing van de vergunningaanvraag'. Vanaf dat moment was het alles hens aan dek: een grootscheeps traject om te komen tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Dit traject ging gepaard met veel afboekingen, personeelswisselingen en klantverlies. Van ieder werd veel gevraagd, zowel in de auditpraktijk als in de rest van de organisatie.

Flynth Audit is één van de geselecteerde NBA-kantoren bij wie de AFM onlangs een onderzoek heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er geen herstelplannen en verbeteracties noodzakelijk bleken. Dit zou geen bijzondere prestatie behoren te zijn, om te doen wat de wetgeving van je verwacht. Maar na een roerige tijd van verbeteringsacties voelt deze uitkomst als een enorme pluim. Natuurlijk moeten we nu het bereikte niveau van kwaliteit vasthouden, maar de uitgangspositie is wezenlijk anders dan in 2008.

Op 2 september sluit de consultatieperiode voor de wetsvoorstellen VGBA en ViO. Over de onderwerpen die worden geconsulteerd is al veel geschreven, ondermeer op deze site. Kantoren kunnen via een reactie op het consultatieformulier hun visie geven op de voorgestelde wijzigingen en de weg naar herstel van het vertrouwen in het beroep. Flynth heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

Wat ons met name blijft opvallen is dat de nieuwe voorstellen met name gericht lijken te zijn op het aanscherpen en verzwaren van de wet- en regelgeving. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk; het imago van het beroep heeft behoorlijke schade opgelopen. Maar of de oplossing ligt in het aanscherpen van wetgeving en verzwaren van eisen is, betwijfelen wij.

De vraag wat onze organisatie op het vereiste niveau van kwaliteit bracht, is voor ons relevant geweest bij het beantwoorden van het consultatiedocument van de NBA. Niet de telkens strenger wordende wet- en regelgeving heeft ons gebracht waar we nu staan. Kwaliteit vraagt om een andere aanpak.

Flynth kent een 'alternatieve eigendomsstructuur'. Alle medewerkers zijn 'gewoon' werknemer en de beloningssystematiek kent geen beloningsprikkels die afhankelijk zijn van het persoonlijke resultaat.

De in 2006 verschenen 'nieuwe' wetgeving en het daarmee gepaard gaande AFM toezicht  maakt de eerder genoemde veranderslag noodzakelijk. Een dergelijke verandering vereist een omgeving waarin 'de neuzen dezelfde kant op komen te staan'. Het betekent dat heilige huisjes om moeten; ineens blijkt dat je als organisatie moet veranderen.

De combinatie van deze structuur en het beloningsbeleid heeft deze veranderingsslag binnen onze organisatie mede mogelijk gemaakt. De combinatie stimuleert de commitment voor kwaliteit van bovenaf in de organisatie en een focus op kwaliteit in plaats van commercie. Afboekingen zijn ook bij ons niet populair maar er is wel eerder draagvlak wanneer deze worden veroorzaakt doordat een kwalitatief dossier de klant meer geld kost.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een Bureau Vaktechniek en Compliance. Ook is er binnen het toezichthoudend orgaan een college in het leven geroepen dat toezicht houdt op de kwaliteit van onze dienstverlening. Op opdrachtniveau heeft een uitgebreid pallet aan vormen van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling een steentje bijgedragen aan het voorkomen van onvolledigheden of fouten, dan wel het te laat signaleren ervan. Deze maatregelen moeten fouten voorkomen en eventuele missers tijdig aan het licht brengen.

In de ideale accountancywereld hoeft kwaliteitsdenken niet gestimuleerd te worden door de AFM of andere interne of externe toezichthouders. Het zou een inherente wens moeten zijn van elke professional. Binnen onze organisatie is hiertoe veel aandacht besteed met cursussen, waaronder natuurlijk de PKI-cursus. Maar ook voorbeeldgedrag van de beleidsbepalers is hierin essentieel. Ook met best practises - in de vorm van een adequate consultatieprocedure bij vaktechniek en compliance, guidance en andere vormen van ondersteuning - is het kwaliteitsdenken en handelen gestimuleerd.

Terug naar de consultatie. In de huidige voorstellen tracht de overheid met meer en strengere regels (meer rule based in plaats van principle based) de kwaliteit te verhogen. In onze optiek moet de richting van verbetering veel meer liggen in het stimuleren van breed kwaliteitsdenken in de organisaties zelf en moet het toezicht daarop gericht zijn.

Gebrekkige regelgeving is niet de oorzaak van de schandalen van de afgelopen jaren in de accountancy, maar in het niet naleven daarvan. Wij zijn benieuwd naar de reacties van andere kantoren op het consultatiedocument.

Namens Flynth adviseurs en accountants,
Alex Boxum RA, directeur Vaktechniek & Compliance en Charles Kock AA, vakdirecteur Accountancy

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.